ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1
ประกันวินาศภัย

ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

รายละเอียดหลักสูตร


กรุณาตรวจสอบว่าท่านยังไม่เคยลงทะเบียนหลักสูตรนี้กับสถาบันประกันภัยไทยมาก่อน เพื่อป้องกันการลงทะเบียนซ้ำ

หลักสูตร : ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1

หัวข้อของเนื้อหา
1. ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัย
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย
3. ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย : การประกันภัยรถยนต์และประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล
4. แนวทางปฎิบัติในการขาย การรู้ลูกค้า และการให้คำแนะนำด้านการประกันวินาศภัย
5. การจัดการค่าสินไหมทดแทน
6. จรรยาบรรณและแนวทางปฎิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมกรณีศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร


37 วิดีโอ

10 ชั่วโมง 59 นาที

สามารถเรียนจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน

ตามรอบอบรมที่เลือก *สำหรับผู้อบรมหลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนการเตรียมพร้อมก่อนอบรม
cert

อบรมรับใบอนุญาต (เก็บชั่วโมงวิชาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย 10 ชั่วโมง)

คุณสามารถทำเรื่องยื่นรับ/ต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ คปภ. ได้ในวันจันทร์ถัดไปหลังจบรอบอบรม

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ทั้งหมด 2 ไฟล์

แบบทดสอบ

ทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

บทความ

ทั้งหมด 1 บทความ

เนื้อหาหลักสูตร

คำแนะนำก่อนการอบรม
 • ขั้นตอนในการอบรม

  04:39

 • เอกสารประกอบการอบรม
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 2 ไฟล์)

  บทความ

แบบทดสอบก่อนเรียน
 • แบบทดสอบก่อนเรียน

  แบบทดสอบ

ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัย
 • แนวคิดเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย

  41:32

 • หลักพื้นฐานการประกันวินาศภัย

  01:00:09

 • บทบาทและประโยชน์ของธุรกิจประกันวินาศภัย

  08:40

 • ประเภทการประกันวินาศภัย

  12:38

 • กองทุนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย

  08:58

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย
 • ความหมายของการประกันวินาศภัย และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย

  07:56

 • สิทธิและหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัย

  16:55

 • กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย

  14:17

 • ลักษณะสำคัญของสัญญาประกันภัย

  29:25

 • การเกิดและสิ้นสุดของสัญญาประกันภัย และอายุความ

  04:15

 • รายการที่มีอยู่ในกรมธรรม์ประกันวินาศภัย

  16:43

 • แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย (สำหรับผู้อบรมปี 2567 เป็นต้นไป)

  09:24

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย : การประกันภัยรถยนต์และประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล
 • การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  05:43

 • การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง

  11:35

 • การประกันภัยสุขภาพ

  05:40

 • การประกันภัยไมโครอินชัวรันส์

  10:17

 • การประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ

  13:13

 • การประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ

  01:07:41

 • สรุปภาพรวม

  10:03

แนวทางปฎิบัติในการขาย การรู้จักลูกค้า และการให้คำแนะนำด้านการประกันวินาศภัย
 • Duty of Insurance Business

  26:09

 • Emerging model for Insurance Biz

  27:12

 • Know your Customer

  23:06

 • SOP

  17:03

 • INSURANCE CLAIM ADVISEMENT

  17:13

 • Understanding Insurance Policy

  21:00

 • An insurance broker – Duties and the obligation to advise

  11:59

การจัดการค่าสินไหมทดแทน
 • ข้อควรรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการค่าสินไหมทดแทน

  17:15

 • หลักปฎิบัติพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการจัดการค่าสินไหมทดแทน

  20:34

 • สิทธิและหน้าที่ ของผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหม

  16:18

 • ปัญหาของการจัดการค่าสินไหมทดแทน

  07:39

จรรยาบรรณและแนวทางปฎิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมกรณีศึกษา
 • ความหมายและความสำคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย

  15:43

 • ความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมาย

  12:24

 • หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย

  32:44

 • แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย

  11:08

 • กรณีศึกษา

  21:44

บทส่งท้าย
 • บทส่งท้าย

  00:17

แบบทดสอบหลังเรียน
 • chart
  แบบประเมินความพึงพอใจ

  แบบสำรวจ

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

ผู้สอน


ทีไอไอ
ทีไอไอ สถาบันประกันภัยไทยดูประวัติผู้สอน
 • สถาบันประกันภัยไทย เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย และสำนักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
 • มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างสถาบันการศึกษาด้านการประกันภัยขึ้น เพื่อพัฒนา และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยทุกประเภท
 • ทำหน้าที่ให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการบริการในทุกๆ ด้าน ด้วยรูปแบบการจัดอบรมที่มีความหลากหลาย

การเตรียมพร้อมก่อนอบรม

หลักสูตรอบรมน้ีเป็นการอบรมที่มีการยืนยันตัวตน
กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมพร้อมก่อนอบรม เพื่อความสะดวกในการอบรมที่รวดเร็ว
web-cam.png
มีกล้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

เช่น คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเว็บแคม, โน้ตบุ๊ค, สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

id-card.png
หลักฐานยืนยันตัวตน

เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่

speed.png
ความเร็วอินเทอร์เน็ต

ควรมีความเร็วขั้นต่ำ 3Mbps ขึ้นไป

face-detection.png
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีสิ่งปิดบังใบหน้า และอยู่ในที่ที่เหมาะสมสำหรับการอบรม ไม่ควรอบรมระหว่างเดินทาง

SkillLaneCPD
SkillLaneCPD
ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับคนกลางประกันภัยและผู้เเนะนำการลงทุน
ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1
ประกันวินาศภัย

ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย