ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
ประกันวินาศภัย

ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

รายละเอียดหลักสูตร


กรุณาตรวจสอบว่าท่านยังไม่เคยลงทะเบียนหลักสูตรนี้กับสถาบันประกันภัยไทยมาก่อน เพื่อป้องกันการลงทะเบียนซ้ำ

หลักสูตร : ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

หัวข้อของเนื้อหา
1. บทบาทความสำคัญธุรกิจประกันวินาศภัยต่อเศรษฐกิจสังคม และบทบาทหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยต่อธุรกิจประกันวินาศภัย
2. หลักการประกันภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันภัย
3. จรรยาบรรณและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพนายหน้าประกันภัย
4. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
5. ความรู้เกี่ยวกับการเสนอขายและการบริการที่ดี

รายละเอียดหลักสูตร


30 วิดีโอ

12 ชั่วโมง 26 นาที

สามารถเรียนจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน

ตามรอบอบรมที่เลือก *สำหรับผู้อบรมหลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนการเตรียมพร้อมก่อนอบรม
cert

อบรมรับใบอนุญาต (เก็บชั่วโมงวิชาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย 10 ชั่วโมง)

คุณสามารถทำเรื่องยื่นรับ/ต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ คปภ. ได้ในวันจันทร์ถัดไปหลังจบรอบอบรม

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ทั้งหมด 1 ไฟล์

แบบทดสอบ

ทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

บทความ

ทั้งหมด 1 บทความ

เนื้อหาหลักสูตร

คำแนะนำก่อนการอบรม
 • ขั้นตอนในการอบรม

  04:22

 • เอกสารประกอบการอบรม
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  บทความ

แบบทดสอบก่อนเรียน
 • แบบทดสอบก่อนเรียน

  แบบทดสอบ

บทบาทความสำคัญธุรกิจประกันวินาศภัยต่อเศรษฐกิจสังคม และบทบาทหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยต่อธุรกิจประกันวินาศภัย
 • คำจำกัดความ นายหน้าประกันภัย

  16:34

 • บทบาทหน้าที่ของนายหน้าในปัจจุบันและอนาคต

  14:26

 • ความเสี่ยงของนายหน้าประกันภัย

  19:30

 • บทบาทและความสำคัญของธุรกิจประกันวินาศภัยต่อเศรษฐกิจและสังคม

  21:29

หลักการประกันภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันภัย
 • หลักส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย (Insurable Interest)

  17:41

 • หลักสุจริตอย่างยิ่ง (Utmost Good Faith)

  23:57

 • หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง (Indemnity)

  13:46

 • หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Contribution)

  15:30

 • หลักการรับช่วงสิทธิ์ (Subrogation)

  09:17

 • หลักสาเหตุใกล้ชิด (Proximate Cause)

  21:48

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประภันภัย

  12:18

 • บทสรุปหลักการประกันภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันภัย

  59:48

จรรยาบรรณและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพนายหน้าประกันภัย
 • ประวัติความเป็นมา และความหมายของจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณ

  38:18

 • ทำไมธุรกิจประกันภัยต้องมีมาตรฐานจรรยาบรรณ

  10:19

 • ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อมาตรฐานจรรยาบรรณของนายหน้าประกันภัยและแนวทางแก้ไข

  21:57

 • คุณลักษณะที่ดีด้านจรรยาบรรณ 7 ประการของนายหน้าประกันภัย

  24:45

 • การตัดสินใจทางจริยธรรม (Ethical Dilemma in Insurance)

  16:36

 • หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย

  06:52

 • กรณีศึกษา

  05:37

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
 • ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัย

  40:32

 • การประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย (Fire Dwelling House Insurance)

  01:32:25

 • การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (P.A.)

  35:33

 • การประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance)

  01:22:36

ความรู้เกี่ยวกับการเสนอขายและการบริการที่ดี
 • บทสัมภาษณ์ คุณพงษ์ธวัทน์ ก้าวสัมพันธ์ กรรมการบริหาร บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด

  31:35

 • บทสัมภาษณ์ คุณนภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  33:38

 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย

  15:34

 • ช่องทางจัดจำหน่ายและแนวทางการเสนอขายกรมธรรม์

  22:23

 • กรณีศึกษาการเสนอขาย และให้คำแนะนำการทำประกันวินาศภัย

  16:39

บทส่งท้าย
 • บทส่งท้าย

  00:17

แบบทดสอบหลังเรียน
 • chart
  แบบประเมินความพึงพอใจ

  แบบสำรวจ

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

ผู้สอน


ทีไอไอ
ทีไอไอ สถาบันประกันภัยไทยดูประวัติผู้สอน
 • สถาบันประกันภัยไทย เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย และสำนักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
 • มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างสถาบันการศึกษาด้านการประกันภัยขึ้น เพื่อพัฒนา และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยทุกประเภท
 • ทำหน้าที่ให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการบริการในทุกๆ ด้าน ด้วยรูปแบบการจัดอบรมที่มีความหลากหลาย

การเตรียมพร้อมก่อนอบรม

หลักสูตรอบรมน้ีเป็นการอบรมที่มีการยืนยันตัวตน
กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมพร้อมก่อนอบรม เพื่อความสะดวกในการอบรมที่รวดเร็ว
web-cam.png
มีกล้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

เช่น คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเว็บแคม, โน้ตบุ๊ค, สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

id-card.png
หลักฐานยืนยันตัวตน

เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่

speed.png
ความเร็วอินเทอร์เน็ต

ควรมีความเร็วขั้นต่ำ 3Mbps ขึ้นไป

face-detection.png
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีสิ่งปิดบังใบหน้า และอยู่ในที่ที่เหมาะสมสำหรับการอบรม ไม่ควรอบรมระหว่างเดินทาง

SkillLaneCPD
SkillLaneCPD
ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับคนกลางประกันภัยและผู้เเนะนำการลงทุน
ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
ประกันวินาศภัย

ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย