ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 3
ประกันชีวิต

ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 3

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

รายละเอียดหลักสูตร


หลักสูตร : ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 3

หัวข้อของเนื้อหา 
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิต
2. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (Uni-links, Universal life)
3. การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
4. การจัดการประกันภัยต่อ
5. การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต
6. มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
7. การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
8. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมกรณีศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร


34 วิดีโอ

10 ชั่วโมง 31 นาที

สามารถเรียนจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน

ตามรอบอบรมที่เลือก *สำหรับผู้อบรมหลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนการเตรียมพร้อมก่อนอบรม
cert

อบรมรับใบอนุญาต (เก็บชั่วโมงวิชาชีพนายหน้าประกันชีวิต 10 ชั่วโมง)

คุณสามารถทำเรื่องยื่นรับ/ต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ คปภ. ได้ในวันจันทร์ถัดไปหลังจบรอบอบรม

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ทั้งหมด 2 ไฟล์

แบบทดสอบ

ทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

บทความ

ทั้งหมด 1 บทความ

เนื้อหาหลักสูตร

คำแนะนำก่อนการอบรม
 • ขั้นตอนในการอบรม

  04:39

 • เอกสารประกอบการการอบรม
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 2 ไฟล์)

  บทความ

แบบทดสอบก่อนเรียน
 • แบบทดสอบก่อนเรียน

  แบบทดสอบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิต
 • กฎหมายที่เกี่ยวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต

  24:28

 • โมฆะ กับ โมฆียะ ต่างกันอย่างไร?

  14:05

 • กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต

  15:29

 • แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า สำหรับธุรกิจประกันชีวิต (สำหรับผู้อบรมปี 2567 เป็นต้นไป)

  09:28

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (Uni-links, Universal life)
 • บทนำ

  06:51

 • การประกันชีวิตควบการลงทุน

  25:56

 • เงื่อนไขและการคำนวณการจ่าย

  45:04

 • สัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิต

  27:35

 • หน้าที่และคุณสมบัติของนายหน้าประกันชีวิตในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และยูนิเวอร์เซลไลฟ์ อินชัวร์รันช์ และแบบยูนิต ลิงค์ อินชัวรันซ์

  20:16

การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
 • ความสำคัญของการพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐาน

  12:52

 • ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐาน

  23:32

 • องค์ประกอบและแนวทางในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย

  16:50

 • บทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกันชีวติในการพิจารณารับประกันภัยแบบพิเศษ

  09:35

การจัดการประกันภัยต่อ
 • ทบทวนความรู้ด้านการประกันภัยต่อ (Reinsurance Recap)

  31:16

 • การประกันภัยต่อและแนวทางการกำกับการประกันภัยต่อ

  11:05

 • ข้อกำหนดสำคัญในสัญญาประกันภัยต่อ

  02:48

 • การวิเคราะห์และเลือกสรรวิธีการประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อ

  04:54

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต
 • อธิบายความหมาย และส่วนประกอบ

  43:29

 • ทำไมถึงต้องวิเคราะห์

  14:27

 • การวิเคราะห์งบการเงิน

  34:11

 • สรุป

  27:16

มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
 • ความเป็นมา หลักการ และวัตถุประสงค์ของการจัดทำมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย

  16:10

 • องค์ประกอบของมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย

  30:16

 • บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อภาคธุรกิจประกันภัย รวมทั้งระบบเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ

  15:40

การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
 • บทนำ

  05:51

 • การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล

  21:25

 • กระบวนการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล

  28:29

 • ตัวอย่างการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล

  21:40

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมกรณีศึกษา
 • ความหมายและความสำคัญของจรรยาบรรณ

  12:15

 • ความแตกต่งของจรรยาบรรณและกฎหมาย

  09:06

 • จรรยาบรรณและแนวทางการปฎิบัติที่ดี พร้อมคุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิต

  37:33

 • บททดสอบ

  06:12

บทส่งท้าย
 • บทส่งท้าย

  00:17

แบบทดสอบหลังเรียน
 • chart
  แบบประเมินความพึงพอใจ

  แบบสำรวจ

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

ผู้สอน


ทีไอไอ
ทีไอไอ สถาบันประกันภัยไทยดูประวัติผู้สอน
 • สถาบันประกันภัยไทย เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย และสำนักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
 • มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างสถาบันการศึกษาด้านการประกันภัยขึ้น เพื่อพัฒนา และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยทุกประเภท
 • ทำหน้าที่ให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการบริการในทุกๆ ด้าน ด้วยรูปแบบการจัดอบรมที่มีความหลากหลาย

การเตรียมพร้อมก่อนอบรม

หลักสูตรอบรมน้ีเป็นการอบรมที่มีการยืนยันตัวตน
กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมพร้อมก่อนอบรม เพื่อความสะดวกในการอบรมที่รวดเร็ว
web-cam.png
มีกล้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

เช่น คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเว็บแคม, โน้ตบุ๊ค, สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

id-card.png
หลักฐานยืนยันตัวตน

เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่

speed.png
ความเร็วอินเทอร์เน็ต

ควรมีความเร็วขั้นต่ำ 3Mbps ขึ้นไป

face-detection.png
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีสิ่งปิดบังใบหน้า และอยู่ในที่ที่เหมาะสมสำหรับการอบรม ไม่ควรอบรมระหว่างเดินทาง

SkillLaneCPD
SkillLaneCPD
ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับคนกลางประกันภัยและผู้เเนะนำการลงทุน
ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 3
ประกันชีวิต

ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 3

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย