ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 2
ประกันชีวิต

ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 2

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

รายละเอียดหลักสูตร


หลักสูตร : ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 2

หัวข้อของเนื้อหา
1. สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิต
3. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (ประกันกลุ่ม)
4. การจัดการพิจารณารับประกันภัย
5. ตลาดการเงินและตราสารการลงทุน
6. การบริหารความเสี่ยงสำหรับบุคคล
7. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมกรณีศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร


29 วิดีโอ

10 ชั่วโมง 35 นาที

สามารถเรียนจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน

ตามรอบอบรมที่เลือก *สำหรับผู้อบรมหลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนการเตรียมพร้อมก่อนอบรม
cert

อบรมรับใบอนุญาต (เก็บชั่วโมงวิชาชีพนายหน้าประกันชีวิต 10 ชั่วโมง)

คุณสามารถทำเรื่องยื่นรับ/ต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ คปภ. ได้ในวันจันทร์ถัดไปหลังจบรอบอบรม

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ทั้งหมด 1 ไฟล์

แบบทดสอบ

ทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

บทความ

ทั้งหมด 1 บทความ

เนื้อหาหลักสูตร

คำแนะนำก่อนการอบรม
 • ขั้นตอนในการอบรม

  04:39

 • เอกสารประกอบการการอบรม
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  บทความ

แบบทดสอบก่อนเรียน
 • แบบทดสอบก่อนเรียน

  แบบทดสอบ

สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
 • สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบัน

  49:40

 • ความเสี่ยงและสิ่งท้าทายของธุรกิจประกันภัยไทยในอนาคต

  50:19

 • แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันชีวิต

  24:44

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิต
 • ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต

  18:19

 • เงื่อนไขสำคัญของสัญญาประกันชีวิต

  23:16

 • สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย

  22:15

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (ประกันกลุ่ม)
 • แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย

  28:37

 • ความแตกต่างระหว่างแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม

  24:49

 • เงื่อนไขของสัญญาประกันชีวิตประเภทกลุ่ม

  28:11

 • หน้าที่และคุณสมบัติของนายหน้าประกันชีวิตในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสามัญ อุตสาหกรรม และกลุ่ม

  44:37

การจัดการพิจารณารับประกันภัย
 • ความสำคัญของการพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐาน

  10:50

 • ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐาน

  23:32

 • เอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐาน

  17:41

 • กระบวนการพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐาน

  18:59

 • บทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกันชีวิตในการพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐาน

  23:14

ตลาดการเงินและตราสารการลงทุน
 • บทนำ

  13:20

 • ตลาดการเงิน

  19:13

 • ตราสารอนุพันธ์

  24:58

 • สรุปภาพรวม

  04:19

การบริหารความเสี่ยงสำหรับบุคคล
 • ความหมายของความเสี่ยงภัย

  16:29

 • การบริหารจัดการความเสี่ยงภัย

  20:40

 • กระบวนการบริหารความเสี่ยงภัย

  20:25

 • ธุรกิจบริษัทการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัย

  12:22

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมกรณีศึกษา
 • ความสำคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจประกันชีวิต

  34:02

 • องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริตของนายหน้าประกันชีวิต

  38:07

 • จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิต และกรณีศึกษา

  09:12

 • บททดสอบ

  07:59

บทส่งท้าย
 • บทส่งท้าย

  00:17

แบบทดสอบหลังเรียน
 • chart
  แบบประเมินความพึงพอใจ

  แบบสำรวจ

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

ผู้สอน


ทีไอไอ
ทีไอไอ สถาบันประกันภัยไทยดูประวัติผู้สอน
 • สถาบันประกันภัยไทย เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย และสำนักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
 • มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างสถาบันการศึกษาด้านการประกันภัยขึ้น เพื่อพัฒนา และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยทุกประเภท
 • ทำหน้าที่ให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการบริการในทุกๆ ด้าน ด้วยรูปแบบการจัดอบรมที่มีความหลากหลาย

การเตรียมพร้อมก่อนอบรม

หลักสูตรอบรมน้ีเป็นการอบรมที่มีการยืนยันตัวตน
กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมพร้อมก่อนอบรม เพื่อความสะดวกในการอบรมที่รวดเร็ว
web-cam.png
มีกล้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

เช่น คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเว็บแคม, โน้ตบุ๊ค, สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

id-card.png
หลักฐานยืนยันตัวตน

เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่

speed.png
ความเร็วอินเทอร์เน็ต

ควรมีความเร็วขั้นต่ำ 3Mbps ขึ้นไป

face-detection.png
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีสิ่งปิดบังใบหน้า และอยู่ในที่ที่เหมาะสมสำหรับการอบรม ไม่ควรอบรมระหว่างเดินทาง

SkillLaneCPD
SkillLaneCPD
ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับคนกลางประกันภัยและผู้เเนะนำการลงทุน
ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 2
ประกันชีวิต

ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 2

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย