ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 1
ประกันชีวิต

ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 1

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

รายละเอียดหลักสูตร


หลักสูตร : ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 1

หัวข้อของเนื้อหา
1. ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสำคัญของการประกันชีวิต
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิต
3. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (กรมธรรม์ทั่วไป)
4. แนวทางปฏิบัติในการขาย การรู้จักลูกค้า การให้คำแนะนำด้านประกันชีวิต
5. การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับนายหน้าประกันชีวิต
6. จรรยาบรรณและแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมกรณีศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร


30 วิดีโอ

11 ชั่วโมง 37 นาที

สามารถเรียนจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน

ตามรอบอบรมที่เลือก *สำหรับผู้อบรมหลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนการเตรียมพร้อมก่อนอบรม
cert

อบรมรับใบอนุญาต (เก็บชั่วโมงวิชาชีพนายหน้าประกันชีวิต 10 ชั่วโมง)

คุณสามารถทำเรื่องยื่นรับ/ต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ คปภ. ได้ในวันจันทร์ถัดไปหลังจบรอบอบรม

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ทั้งหมด 2 ไฟล์

แบบทดสอบ

ทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

บทความ

ทั้งหมด 1 บทความ

เนื้อหาหลักสูตร

คำแนะนำก่อนการอบรม
 • ขั้นตอนในการอบรม

  04:39

 • เอกสารประกอบการการอบรม
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 2 ไฟล์)

  บทความ

แบบทดสอบก่อนเรียน
 • แบบทดสอบก่อนเรียน

  แบบทดสอบ

ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสำคัญของการประกันชีวิต
 • ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิตและสรุปสาระสำคัญของการประกันชีวิต part 1

  51:48

 • ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิตและสรุปสาระสำคัญของการประกันชีวิต part 2

  01:27:55

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิต
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิต Part 1

  43:43

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิต Part 2

  41:06

 • แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า สำหรับธุรกิจประกันชีวิต (สำหรับผู้อบรมปี 2567 เป็นต้นไป)

  09:28

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (กรมธรรม์ทั่วไป)
 • การประกันชีวิต part 1

  15:30

 • การประกันชีวิต part 2

  14:41

 • ประเภทของประกันชีวิต

  12:48

 • การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

  08:14

 • การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

  11:28

 • การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ และแบบบำนาญ

  14:06

 • การประกันชีวิตแบบ Universal Life และ Unit Linked

  26:40

 • มูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต : มูลค่าเงินสด

  12:53

 • มูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต : มูลค่าใช้เงินสำเร็จ และมูลค่าขยายเวลา

  08:04

 • ความแตกต่างของมูลค่ากรมธรรม์

  05:10

แนวทางปฏิบัติในการขาย การรู้จักลูกค้า การให้คำแนะนำด้านประกันชีวิต
 • แนวทางปฏิบัติในการขาย Part 1

  56:36

 • แนวทางปฏิบัติในการขาย Part 2

  01:17:05

 • การรู้จักลูกค้าและการสร้างสัมพันธ์

  12:59

 • การให้คำแนะนำด้านการทำประกันชีวิต

  08:15

 • กรณีศึกษาการเสนอขายและการให้คำแนะนำในการทำประกันชีวิต

  12:44

การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับนายหน้าประกันชีวิต
 • สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องผลประโยชน์

  09:39

 • กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์

  10:02

 • การพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

  40:27

จรรยาบรรณและแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมกรณีศึกษา
 • ความหมายและความสำคัญของจรรยาบรรณ

  09:17

 • ความแตกต่างของจรรยาบรรณและกฎหมาย

  08:22

 • จรรยาบรรณและแนวทางการปฎิบัติที่ดี พร้อมคุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิต

  01:03:37

 • คุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตและบทบาทนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล

  09:52

 • ทบทวนความเข้าใจ

  10:05

บทส่งท้าย
 • บทส่งท้าย

  00:17

แบบทดสอบหลังเรียน
 • chart
  แบบประเมินความพึงพอใจ

  แบบสำรวจ

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

ผู้สอน


ทีไอไอ
ทีไอไอ สถาบันประกันภัยไทยดูประวัติผู้สอน
 • สถาบันประกันภัยไทย เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย และสำนักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
 • มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างสถาบันการศึกษาด้านการประกันภัยขึ้น เพื่อพัฒนา และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยทุกประเภท
 • ทำหน้าที่ให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการบริการในทุกๆ ด้าน ด้วยรูปแบบการจัดอบรมที่มีความหลากหลาย

การเตรียมพร้อมก่อนอบรม

หลักสูตรอบรมน้ีเป็นการอบรมที่มีการยืนยันตัวตน
กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมพร้อมก่อนอบรม เพื่อความสะดวกในการอบรมที่รวดเร็ว
web-cam.png
มีกล้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

เช่น คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเว็บแคม, โน้ตบุ๊ค, สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

id-card.png
หลักฐานยืนยันตัวตน

เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่

speed.png
ความเร็วอินเทอร์เน็ต

ควรมีความเร็วขั้นต่ำ 3Mbps ขึ้นไป

face-detection.png
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีสิ่งปิดบังใบหน้า และอยู่ในที่ที่เหมาะสมสำหรับการอบรม ไม่ควรอบรมระหว่างเดินทาง

SkillLaneCPD
SkillLaneCPD
ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับคนกลางประกันภัยและผู้เเนะนำการลงทุน
ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 1
ประกันชีวิต

ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 1

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย