ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต

ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

รายละเอียดหลักสูตร


หลักสูตร : ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต

หัวข้อของเนื้อหา
1. บทบาท ความสำคัญของธุรกิจประกันภัยต่อเศรษฐกิจและสังคม
2. บทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกันชีวิต
3. จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิต
4. หลักพื้นฐานการประกันชีวิตและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิต
5. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
6. มูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย
7. สัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิต
8. ความรูู้เกี่ยวกับการเสนอขายและบริการที่ดี

รายละเอียดหลักสูตร


48 วิดีโอ

12 ชั่วโมง 48 นาที
cert

อบรมรับใบอนุญาต (เก็บชั่วโมงวิชาชีพ 10 ชั่วโมง)

คุณสามารถทำเรื่องยื่นรับ/ต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ คปภ. ได้ในวันจันทร์ถัดไปหลังจบรอบอบรม

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ทั้งหมด 1 ไฟล์

แบบทดสอบ

ทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

บทความ

ทั้งหมด 1 บทความ

เนื้อหาหลักสูตร

คำแนะนำก่อนการอบรม
 • ขั้นตอนในการอบรม

  04:22

 • เอกสารประกอบการอบรม
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  บทความ

แบบทดสอบก่อนเรียน
 • แบบทดสอบก่อนเรียน

  แบบทดสอบ

บทบาท ความสำคัญของธุรกิจประกันภัยต่อเศรษฐกิจและสังคม และบทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกันชีวิต
 • อารัมภบท : ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างไร ?

  02:58

 • องค์ประกอบที่สำคัญทางเศรษฐกิจซึ่งมีผลกระทบกับความมั่นคงของครอบครัว และสังคม/ประเทศชาติ

  18:24

 • วงจรของธุรกิจประกันภัย

  09:27

 • สรุปความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจประกันภัยที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม

  15:22

 • ผลกระทบด้านเทคโนโลยีที่มีต่อธุรกิจ

  13:39

 • พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

  10:51

 • นิยามทางกฎหมายของนายหน้าประกันภัย

  06:56

จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิต
 • บทบาท หน้าที่และสถานะของนายหน้า

  20:08

 • ความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่นายหน้าประกันชีวิตจะต้องเผชิญ

  25:26

 • ทำไมต้อง จรรยาบรรณ ?

  10:07

 • จรรยาบรรณ 10 ข้อ ของนายหน้าประกันภัย

  53:38

 • แนวปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิต

  11:53

หลักพื้นฐานการประกันชีวิตและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิต
 • หลักการประกันชีวิตที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิต

  52:43

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิต

  01:01:15

 • พระราชบัญญัติของการประกันชีวิต

  43:56

 • กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิต

  28:46

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
 • เกริ่นนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยและหัวข้อในผลิตภัณฑประกันชีวิต

  08:51

 • ชนิดของการประกันชีวิต

  16:33

 • สัญญาหลักประกันชีวิต

  25:10

 • ประเภทของการประกันชีวิต

  20:55

 • แบบประกันชีวิตโดยรวม

  02:27

 • แบบชั่วระยะเวลา

  03:27

 • แบบสะสมทรัพย์

  05:24

 • แบบตลอดชีพ

  03:02

 • แบบเงินได้ประจำบำนาญ

  05:08

 • Universal Life & Unit Linked

  10:05

 • เปรียบเทียบแบบประกันชีวิต

  05:01

 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  04:28

 • ไมโคร อินชัวรันซ์

  01:52

มูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย
 • ความหมายของมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย

  05:44

 • มูลค่าเงินสด

  12:56

 • มูลค่าใช้เงินสำเร็จ

  02:26

 • มูลค่าขยายเวลา

  02:15

 • สรุปมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย

  10:56

สัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิต
 • เกริ่นนำสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต

  02:56

 • สัญญาเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุ

  32:18

 • สัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นการชำระเบี้ยประกัน

  05:23

 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการชำระเบี้ยประกัน

  03:49

 • สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพค่ารักษาพยาบาล

  19:18

 • สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน

  16:16

 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง

  03:13

 • สัญญาเพิ่มเติมแบบชั่วระยะเวลา

  04:20

 • สรุปผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

  01:21

แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัดการลูกค้า และการให้คำแนะนำด้านการประกันชีวิต
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

  53:38

 • ช่องทางจัดจำหน่ายและแนวทางการเสนอขายกรมธรรม์

  53:46

 • การรู้จักลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์ และการให้คำแนะนำด้านการทำประกันชีวิต

  35:52

บทส่งท้าย
 • บทส่งท้าย

  00:17

แบบทดสอบหลังเรียน
 • chart
  แบบประเมินความพึงพอใจ

  แบบสำรวจ

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

ผู้สอน


ทีไอไอ
ทีไอไอ สถาบันประกันภัยไทยดูประวัติผู้สอน
 • สถาบันประกันภัยไทย เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย และสำนักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
 • มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างสถาบันการศึกษาด้านการประกันภัยขึ้น เพื่อพัฒนา และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยทุกประเภท
 • ทำหน้าที่ให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการบริการในทุกๆ ด้าน ด้วยรูปแบบการจัดอบรมที่มีความหลากหลาย

การเตรียมพร้อมก่อนอบรม

หลักสูตรอบรมน้ีเป็นการอบรมที่มีการยืนยันตัวตน
กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมพร้อมก่อนอบรม เพื่อความสะดวกในการอบรมที่รวดเร็ว
web-cam.png
มีกล้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

เช่น คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเว็บแคม, โน้ตบุ๊ค, สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

id-card.png
หลักฐานยืนยันตัวตน

เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่

speed.png
ความเร็วอินเทอร์เน็ต

ควรมีความเร็วขั้นต่ำ 3Mbps ขึ้นไป

face-detection.png
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีสิ่งปิดบังใบหน้า และอยู่ในที่ที่เหมาะสมสำหรับการอบรม ไม่ควรอบรมระหว่างเดินทาง

SkillLaneCPD
SkillLaneCPD
ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับคนกลางประกันภัยและผู้เเนะนำการลงทุน
ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต

ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย