ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป (25 ชั่วโมง ส่วนที่ 2)
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัย

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป (25 ชั่วโมง ส่วนที่ 2)

5,450 บาท

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

รายละเอียดหลักสูตร


สิ่งที่ได้รับจากการอบรม
หลักสูตรพัฒนาโดย ศูนย์ฝึกอบรมทิพย

หลักสูตรนี้สามารถต่อใบอนุญาตได้พร้อมกัน 2 ใบ คือ ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต และใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย กรุณาตรวจสอบและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในตอนสมัคร หากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบ ระบบจะไม่สามารถต่อใบอนุญาตให้ท่านได้
กรุณาเลือกรอบอบรมที่ท่านเข้าอบรมแล้วสามารถไปต่อใบอนุญาตได้ทัน (รอบอบรมควรจบก่อนวันหมดอายุบนใบอนุญาตของท่าน 1 สัปดาห์)

หลักสูตร : การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป (25 ชั่วโมง ส่วนที่ 2)

หัวข้อของเนื้อหา
1. การประกันภัยรถยนต์ (ภาคบังคับและภาคสมัครใจ)
2. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
3. การประกันภัยต่อ
4. จรรยาบรรณและการปฏิรูปมนุษย์ : สิ่งที่ทำให้ตัวแทนนายหน้าดีพร้อม พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา
5. ภาวะผู้นำนักขายประกันภัย (Leader)
6. การพัฒนาจิตสำนึกในการบริการ


รายละเอียดหลักสูตร


39 วิดีโอ

25 ชั่วโมง 44 นาที

สามารถเรียนจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 28 วัน

ตามรอบอบรมที่เลือก *สำหรับผู้อบรมหลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนการเตรียมพร้อมก่อนอบรม
cert

อบรมรับใบอนุญาต (เก็บชั่วโมงวิชาชีพนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย 25 ชั่วโมง)

คุณสามารถทำเรื่องยื่นรับ/ต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ คปภ. ได้ในวันจันทร์ถัดไปหลังจบรอบอบรม

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ทั้งหมด 7 ไฟล์

แบบทดสอบ

ทั้งหมด 6 แบบทดสอบ

เนื้อหาหลักสูตร

คำแนะนำก่อนการอบรม
 • ขั้นตอนในการอบรม

  04:54

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และภาคสมัครใจ รวมถึงเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยที่ควรรู้
 • 1. ความรู้เบื้องต้นเรื่องการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 2 ไฟล์)

  01:00:32

 • 2. เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ : หมวดเงื่อนไขทั่วไป

  59:54

 • 3. เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ : หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

  01:01:29

 • 4. เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ : หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

  22:53

 • 5. เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ : หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์

  26:46

 • 6. กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย

  48:21

 • 7. ประเภทรถยนต์และการคำนวณเบี้ยประกันภัย

  33:09

 • 8. ความรู้เบื้องต้นเรื่องการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

  56:40

 • 9. เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

  01:28:07

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

ความรู้พื้นฐานสำหรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • 1. ความสำคัญของการประกันภัยอุบัติเหตุ และความหมายของอุบัติเหตุ
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  00:52

 • 2. ผลประโยชน์การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  32:14

 • 3. เงื่อนไขรายละเอียดในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ

  25:26

 • 4. หลักการพิจารณารับประกันภัยอุบัติเหตุ

  30:24

 • 5. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและเอกสารที่จำเป็น

  05:50

 • 6. ตลาดประกันภัยอุบัติเหตุ

  12:50

 • 7. สถานการณ์ประเทศไทยและสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

  22:27

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

พื้นฐานด้านการประกันภัยต่อ ที่คนกลางประกันภัยควรรู้
 • 1. ความหมายของการประกันภัยต่อ และตลาดการประกันภัยต่อ
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  44:09

 • 2. ประเภทของการประกันภัยต่อ

  01:40:05

 • 3. ข้อมูลสำคัญในสัญญาประกันภัยต่อ

  49:55

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

จรรยาบรรณและการปฏิรูปมนุษย์ : สิ่งที่ทำให้ตัวแทนนายหน้าดีพร้อม พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา
 • 1. การปฏิรูปมนุษย์ : สิ่งที่ทำให้ตัวแทนนายหน้าดีพร้อม
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  01:28:34

 • 2. จรรยาบรรณที่กำหนดในวิชาชีพการเป็นตัวแทนนายหน้าประกันภัยและกรณีศึกษา

  56:12

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

ภาวะผู้นำ และการใช้อิทธิพลโน้มน้าวจูงใจของนักขายประกันภัย
 • 1. แนะนำคอร์สเรียน
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  04:58

 • 2. แนวคิดภาวะผู้นำ

  01:00:01

 • 3. ความหมายของภาวะผู้นำ

  54:51

 • 4. กิจกรรมสะท้อนกลับ

  14:29

 • 5. บทบาทของภาวะผู้นำ

  40:03

 • 6. การใช้อิทธิพลโน้มน้าวจูงใจของนักขายประกันภัย

  40:16

 • 7. การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำนักขายประกันภัย

  29:50

 • 8. กิจกรรมสะท้อนกลับ

  10:24

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

การพัฒนาจิตสำนึกในการบริการ
 • 1. แนะนำคอร์สเรียน
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  05:15

 • 2. แนวคิดเรื่องโลกอาชีพ

  15:23

 • 3. จิตวิทยาการให้บริการ

  50:48

 • 4. เทคนิคการบริการให้อย่างสร้างสรรค์

  59:17

 • 5. เทคนิคการพัฒนาจิตสำนึกในการให้บริการ

  57:20

 • 6. เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

  50:29

 • 7. เทคนิคการพัฒนาทีมงานบริการ เพื่อสร้างความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

  59:52

 • 8. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริการขององค์กร

  50:01

 • 9. สรุป

  09:57

 • chart
  แบบประเมินความพึงพอใจ

  แบบสำรวจ

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

ผู้สอน


บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย
บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัดดูประวัติผู้สอน
 • บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด ให้บริการด้านการฝึกอบรม สัมมนา การจัดการประชุมและเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ ต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

ไชยพร
ไชยพร จันทรเดชดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านประกันภัยมากกว่า 15 ปี
 • เป็นวิทยากร Train the Insurance Trainer
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย

สุนทรีย์
สุนทรีย์ พัฒน์ทองดูประวัติผู้สอน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ ประสบการณ์สอน 10 ปี
 • ประสบการณ์การบรรยายให้กับพนักงานขององค์กร ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย ของบริษัทประกันวินาศภัย

พัชรี
พัชรี เลิศปรีชาภักดีดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์ด้านการประกันภัย และการประกันภัยต่อกว่า 10 ปี
 • ประสบการณ์เป็นวิทยากรพิเศษให้กับสถาบันการศึกษาตั้งแต่ปี 2560
 • ผ่านการอบรมด้านการประกันภัยต่อจากสถาบันประกันภัยใน และต่างประเทศ

นฤทัย
นฤทัย ชูไทยดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านประกันภัย 10 ปี
 • เป็นวิทยากร Train the Insurance Trainer
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย

นิพัทธ์พนธ์
นิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะดูประวัติผู้สอน
 • ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้นำ บริษัท เกรส 289 จำกัด
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการทรัพยากรบุคคล บริษัท ฮาร์วาดเอเชียคอนซัลติ้ง จำกัด
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร/การพัฒนาภาวะผู้นำ/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/Digital Marketing/การโค้ชบุคคล/การโค้ชทีม/การโค้ชผู้บริหาร

การเตรียมพร้อมก่อนอบรม

หลักสูตรอบรมน้ีเป็นการอบรมที่มีการยืนยันตัวตน
กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมพร้อมก่อนอบรม เพื่อความสะดวกในการอบรมที่รวดเร็ว
web-cam.png
มีกล้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

เช่น คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเว็บแคม, โน้ตบุ๊ค, สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

id-card.png
หลักฐานยืนยันตัวตน

เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่

speed.png
ความเร็วอินเทอร์เน็ต

ควรมีความเร็วขั้นต่ำ 3Mbps ขึ้นไป

face-detection.png
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีสิ่งปิดบังใบหน้า และอยู่ในที่ที่เหมาะสมสำหรับการอบรม ไม่ควรอบรมระหว่างเดินทาง

SkillLaneCPD
SkillLaneCPD
ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับคนกลางประกันภัยและผู้เเนะนำการลงทุน
5,450 บาท

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป (25 ชั่วโมง ส่วนที่ 2)
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัย

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป (25 ชั่วโมง ส่วนที่ 2)

5,450 บาท

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย