Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,490 บาท 1,890 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 16 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 10 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ได้รู้จักผลิตภัณฑ์ไวน์จากประเทศต่าง ๆ ที่ถือได้ว่าเป็นประเทศโลกใหม่ทางด้านการผลิตไวน์ โดยสามารถจดจำไวน์ได้จากคุณลักษณะที่แยกแยะตามปัจจัยที่ส่งผลต่าง ๆ

เข้าใจคาแรคเตอร์ของไวน์ตามเขตแคว้นการผลิตในแต่ละประเทศ

เข้าใจถึงที่มา วัฒนธรรม และภาษาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไวน์ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

สอนโดย ดร.ฟ้าลั่น ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ศึกษา ผู้ถือประกาศนียบัตร Professional Italian Sommelier (Associazione Italiana Sommelier, AIS), Siena, Italy

1,490 บาท 1,890 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 16 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 10 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ได้รู้จักผลิตภัณฑ์ไวน์จากประเทศต่าง ๆ ที่ถือได้ว่าเป็นประเทศโลกใหม่ทางด้านการผลิตไวน์ โดยสามารถจดจำไวน์ได้จากคุณลักษณะที่แยกแยะตามปัจจัยที่ส่งผลต่าง ๆ

เข้าใจคาแรคเตอร์ของไวน์ตามเขตแคว้นการผลิตในแต่ละประเทศ

เข้าใจถึงที่มา วัฒนธรรม และภาษาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไวน์ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

สอนโดย ดร.ฟ้าลั่น ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ศึกษา ผู้ถือประกาศนียบัตร Professional Italian Sommelier (Associazione Italiana Sommelier, AIS), Siena, Italy

ผู้สอน

ผศ. ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

40 รีวิว

7 คอร์ส

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Ph.D. Georesources and Geotechnology, University of Bologna, Italy
 • ได้รับประกาศนียบัตร Professional Italian Sommeliers (Associazione Italiana Sommeliers, AIS), Siena, Italy
 • เจ้าของเพจ "WineAholic เพจสำหรับคนติดไวน์"
 • ผู้สอนในรายวิชา "Wine Education ไวน์ศึกษาเบื้องต้น" ของศูนย์การศึกษาทั่วไปแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

40 รีวิว

7 คอร์ส

 • มหาวิทยาลัยอันดับต้นของไทย มุ่งหวังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมกำกับความรู้ เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและจริยธรรม ใฝ่รู้ กอปรด้วยวิจารณญาณ จิตใจเสียสละ และความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
 • มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย
 • Chulalongkorn University General Education Center ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
WineAholic เพจสำหรับคนติดไวน์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

38 รีวิว

6 คอร์ส

 • WineAholic: เพจให้ความรู้กับผู้มีอาการที่อยากดื่มเฉพาะไวน์ ไม่สนว่าใครจะดื่มอะไร

คอร์สออนไลน์ World Wine Producer: New World รู้จักไวน์โลกใหม่
ประเทศผู้ผลิตไวน์โลกใหม่เป็นประเทศที่เริ่มมีการผลิตไวน์ในระยะเวลาไม่ยาวนานหากเปรียบเทียบกับประเทศฝรั่งเศส อิตาลี หรือประเทศอื่น ๆ ในยุโรปและยูเรเชีย อย่างไรก็ดีไวน์จากประเทศเหล่านี้กลับได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งทั้งในด้านคุณภาพและราคาที่จับต้องได้ ปัจจุบันประเทศเหล่านี้มีความพยายามในการมุ่งเน้นการผลิตไวน์เชิงคุณภาพมากขึ้นเพื่อให้ชื่อของประเทศนั้น ๆ เป็นที่จดจำในระดับสากล

รายละเอียดคร่าว ๆ ของคอร์ส
World Wine Producer: New World รู้จักไวน์โลกใหม่ เป็นคอร์สที่เปรียบเสมือนสารานุกรมท่องเที่ยวที่จะพาผู้เรียนเข้าสู่เนื้อหาที่ครอบคลุมข้อมูลในแง่มุมที่สำคัญของไวน์จากประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศโลกใหม่ อันได้แก่ ประวัติศาสตร์การผลิตไวน์ สายพันธุ์องุ่น สไตล์การผลิตไวน์ กฎการผลิตไวน์ และเขตการผลิตไวน์ที่สำคัญ

จุดเด่นของคอร์สที่แตกต่างจากคอร์สอื่น
ด้วยประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องไวน์ การจับคู่อาหารและไวน์ ความรู้พื้นฐานทางเคมีและความสามารถในการสื่อสารภาษาตะวันตกของผู้สอน (อังกฤษ อิตาเลียน ฝรั่งเศส โปรตุเกส) คอร์ส รู้จักไวน์อิตาลี จึงมีเนื้อหาและคำอธิบายที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงรูปแบบการเรียนรู้ของ SkillLane ที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้ในเวลาที่ต้องการ ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนของผู้เรียนอีกด้วย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้จากคอร์สนี้
ผู้เรียนจะได้รู้จักผลิตภัณฑ์ไวน์จากกลุ่มประเทศโลกใหม่ โดยสามารถจดจำไวน์ได้จากคุณลักษณะที่แยกแยะตาม Terroir เข้าใจคาแรคเตอร์ของไวน์จากประเทศโลกใหม่ตามเขตการผลิต รวมไปถึงการได้รู้จักประเทศอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการผลิตไวน์รอบโลก การรู้จักไวน์จากประเทศเหล่านี้จะช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าสู่โลกของไวน์ได้อย่างแท้จริง และยังนำไปสู่การใช้ความรู้ในการพบปะหรือเข้าสู่สังคมของผู้ที่ชื่นชอบไวน์จากทั่วโลก รวมไปถึงการเลือกซื้อไวน์จากกลุ่มประเทศโลกใหม่ที่ตรงคุณสมบัติที่ต้องการทั้งในร้านค้าหรือร้านอาหาร

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
การเรียนรู้เกี่ยวกับไวน์อิตาลีเป็นการเรียนที่ต้องใช้ศาสตร์หลายศาสตร์มาประยุกต์รวมกัน เช่น วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และอาจรวมไปถึงศิลปะที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เป็นต้น ในบางส่วนของการเรียนอาจมีเรื่องของการจดจำหรือการเรียนเชิงลึกในแต่ละศาสตร์ย่อย อย่างไรก็ดีการมี Passion ในการเรียนรู้น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้เรียนจะต้องมี ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนก้าวข้ามความยากลำบากในเนื้อหาของคอร์สไปได้

ประวัติคร่าว ๆ ของผู้สอน
ผศ.ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย เป็นอาจารย์ประจำที่ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.ฟ้าลั่น จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแห่งเมืองโบโลญย่า ประเทศอิตาลี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ด้วยความหลงใหลในสไตล์การใช้ชีวิตของชาวอิตาเลียน อ.ฟ้าลั่นได้ศึกษาเกี่ยวกับไวน์และได้รับประกาศนียบัตร Profession Italian Sommelier จากสถาบัน Associazione Italiana Sommeliers ประเทศอิตาลี ในอาชีพการงาน นอกจากรายวิชาทางด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมแล้ว อ.ฟ้าลั่น ได้เปิดคอร์สระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับไวน์ ให้กับนิสิตและบุคลากร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลทั่วไปผ่านช่องทาง CUVIP และได้เปิดสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เพื่อให้ความรู้ด้านไวน์ที่มีชื่อว่า WineAholic เพจสำหรับคนติดไวน์ ในปี 2564 รายวิชา Wine Education ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นรายวิชาเลือกหมวดสหศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือของศูนย์การศึกษาทั่วไปแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ SkillLane

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

40 รีวิว

7 คอร์ส

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Ph.D. Georesources and Geotechnology, University of Bologna, Italy
 • ได้รับประกาศนียบัตร Professional Italian Sommeliers (Associazione Italiana Sommeliers, AIS), Siena, Italy
 • เจ้าของเพจ "WineAholic เพจสำหรับคนติดไวน์"
 • ผู้สอนในรายวิชา "Wine Education ไวน์ศึกษาเบื้องต้น" ของศูนย์การศึกษาทั่วไปแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

40 รีวิว

7 คอร์ส

 • มหาวิทยาลัยอันดับต้นของไทย มุ่งหวังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมกำกับความรู้ เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและจริยธรรม ใฝ่รู้ กอปรด้วยวิจารณญาณ จิตใจเสียสละ และความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
 • มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย
 • Chulalongkorn University General Education Center ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
WineAholic เพจสำหรับคนติดไวน์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

38 รีวิว

6 คอร์ส

 • WineAholic: เพจให้ความรู้กับผู้มีอาการที่อยากดื่มเฉพาะไวน์ ไม่สนว่าใครจะดื่มอะไร
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by Chatvarin Klongnoy
Avatar
by Varut Pathomburi
Profile
by ผศ. ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที