Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,490 บาท 1,890 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 33 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สอนโดย ผศ.ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ศึกษา ผู้ถือประกาศนียบัตร Professional Italian Sommelier (Associazione Italiana Sommelier, AIS), Siena, Italy

ความสามารถในการจับคู่อาหารและไวน์ถือเป็นหนึ่งในความรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ความรู้ที่ได้รับยังทำให้ผู้เรียนได้รับสุนทรียภาพจากงค์ประกอบของอาหารและไวน์ที่สร้างสมดุลซึ่งกันและกัน

การมีความรู้เรื่องการจับคู่อาหารและไวน์ยังเป็นข้อได้เปรียบของผู้ที่ต้องทำงานหรือพบปะกับชาวตะวันตกที่มีวัฒนธรรมด้านไวน์ หรือผู้ร่วมงานที่มีความชื่นชอบอาหารและไวน์ได้อีกด้วย

1,490 บาท 1,890 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 33 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สอนโดย ผศ.ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ศึกษา ผู้ถือประกาศนียบัตร Professional Italian Sommelier (Associazione Italiana Sommelier, AIS), Siena, Italy

ความสามารถในการจับคู่อาหารและไวน์ถือเป็นหนึ่งในความรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ความรู้ที่ได้รับยังทำให้ผู้เรียนได้รับสุนทรียภาพจากงค์ประกอบของอาหารและไวน์ที่สร้างสมดุลซึ่งกันและกัน

การมีความรู้เรื่องการจับคู่อาหารและไวน์ยังเป็นข้อได้เปรียบของผู้ที่ต้องทำงานหรือพบปะกับชาวตะวันตกที่มีวัฒนธรรมด้านไวน์ หรือผู้ร่วมงานที่มีความชื่นชอบอาหารและไวน์ได้อีกด้วย

ผู้สอน

ผศ. ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

40 รีวิว

7 คอร์ส

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Ph.D. Georesources and Geotechnology, University of Bologna, Italy
 • ได้รับประกาศนียบัตร Professional Italian Sommeliers (Associazione Italiana Sommeliers, AIS), Siena, Italy
 • เจ้าของเพจ "WineAholic เพจสำหรับคนติดไวน์"
 • ผู้สอนในรายวิชา "Wine Education ไวน์ศึกษาเบื้องต้น" ของศูนย์การศึกษาทั่วไปแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

40 รีวิว

7 คอร์ส

 • มหาวิทยาลัยอันดับต้นของไทย มุ่งหวังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมกำกับความรู้ เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและจริยธรรม ใฝ่รู้ กอปรด้วยวิจารณญาณ จิตใจเสียสละ และความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
 • มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย
 • Chulalongkorn University General Education Center ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
WineAholic เพจสำหรับคนติดไวน์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

38 รีวิว

6 คอร์ส

 • WineAholic: เพจให้ความรู้กับผู้มีอาการที่อยากดื่มเฉพาะไวน์ ไม่สนว่าใครจะดื่มอะไร

รายละเอียดคอร์สออนไลน์
การวิเคราะห์ไวน์และหลักการจับคู่อาหารเป็นคอร์สที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการวิเคราะห์ไวน์แบบเป็นขั้นตอน เริ่มจากการวิเคราะห์ด้วยการมอง การดมกลิ่น การชิมและการดมกลิ่น และการสรุปผลการวิเคราะห์ไวน์ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ไวน์ ผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้คุณสมบัติทางด้านรสชาติของอาหาร ตลอดจนหลักการอย่างง่ายที่ใช้ในการจับคู่อาหารและไวน์ที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแทบทุกกรณี

จุดเด่นที่ทำให้คอร์สนี้แตกต่าง
ด้วยประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องไวน์ ความรู้พื้นฐานทางเคมีและความสามารถในการสื่อสารภาษาตะวันตกของผู้สอน (อังกฤษ อิตาเลียน ฝรั่งเศส โปรตุเกส) คอร์สการวิเคราะห์ไวน์และหลักการจับคู่อาหารจึงมีเนื้อหาและคำอธิบายที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย ถูกต้อง และ ครบถ้วน รูปแบบการเรียนรู้ของ SkillLane ที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้ในเวลาที่ต้องการ ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนของผู้เรียนอีกด้วย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ความสามารถในการจับคู่อาหารและไวน์ถือเป็นหนึ่งในความรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การเลือกไวน์ให้ถูกต้องจากโจทย์ของอาหาร หรือการเลือกอาหารจากโจทย์ไวน์
2. ความรู้ที่ได้รับยังทำให้ผู้เรียนได้รับสุนทรียภาพจากงค์ประกอบของอาหารและไวน์ที่สร้างสมดุลซึ่งกันและกัน
3. นอกจากนี้การมีความรู้เรื่องการจับคู่อาหารและไวน์ยังเป็นข้อได้เปรียบของผู้ที่ต้องทำงานหรือพบปะกับชาวตะวันตกที่มีวัฒนธรรมด้านไวน์ หรือผู้ร่วมงานที่มีความชื่นชอบอาหารและไวน์ได้อีกด้วย

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
การวิเคราะห์ไวน์และหลักการจับคู่อาหารเป็นการรวมเอาศาสตร์หลายศาสตร์มาประยุกต์รวมกัน เช่น วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ เป็นต้น ในบางส่วนของการเรียนอาจมีเรื่องของการจดจำหรือการเรียนเชิงลึกในแต่ละศาสตร์ย่อย อย่างไรก็ดีการมี Passion ในการเรียนรู้น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้เรียนจะต้องมีซึ่งจะทำให้ผู้เรียนก้าวข้ามความยากลำบากในเนื้อหาของคอร์สไปได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

40 รีวิว

7 คอร์ส

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Ph.D. Georesources and Geotechnology, University of Bologna, Italy
 • ได้รับประกาศนียบัตร Professional Italian Sommeliers (Associazione Italiana Sommeliers, AIS), Siena, Italy
 • เจ้าของเพจ "WineAholic เพจสำหรับคนติดไวน์"
 • ผู้สอนในรายวิชา "Wine Education ไวน์ศึกษาเบื้องต้น" ของศูนย์การศึกษาทั่วไปแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

40 รีวิว

7 คอร์ส

 • มหาวิทยาลัยอันดับต้นของไทย มุ่งหวังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมกำกับความรู้ เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและจริยธรรม ใฝ่รู้ กอปรด้วยวิจารณญาณ จิตใจเสียสละ และความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
 • มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย
 • Chulalongkorn University General Education Center ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
WineAholic เพจสำหรับคนติดไวน์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

38 รีวิว

6 คอร์ส

 • WineAholic: เพจให้ความรู้กับผู้มีอาการที่อยากดื่มเฉพาะไวน์ ไม่สนว่าใครจะดื่มอะไร
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
7
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by songkran chaonchom
Avatar
by watathaporn thongruang
Default
by Pemanee Iammak
Avatar
by Chatvarin Klongnoy
Default
by Parintorn Anusakprasit
Default
by ณัฐพล ตัถยาธิคม
Avatar
by Chidchanok Kongrit

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที