Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,490 บาท 1,890 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 33 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สอนโดย ผศ.ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ศึกษา ผู้ถือประกาศนียบัตร Professional Italian Sommelier (Associazione Italiana Sommelier, AIS), Siena, Italy

ความสามารถในการจับคู่อาหารและไวน์ถือเป็นหนึ่งในความรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ความรู้ที่ได้รับยังทำให้ผู้เรียนได้รับสุนทรียภาพจากงค์ประกอบของอาหารและไวน์ที่สร้างสมดุลซึ่งกันและกัน

การมีความรู้เรื่องการจับคู่อาหารและไวน์ยังเป็นข้อได้เปรียบของผู้ที่ต้องทำงานหรือพบปะกับชาวตะวันตกที่มีวัฒนธรรมด้านไวน์ หรือผู้ร่วมงานที่มีความชื่นชอบอาหารและไวน์ได้อีกด้วย

1,490 บาท 1,890 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 33 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สอนโดย ผศ.ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ศึกษา ผู้ถือประกาศนียบัตร Professional Italian Sommelier (Associazione Italiana Sommelier, AIS), Siena, Italy

ความสามารถในการจับคู่อาหารและไวน์ถือเป็นหนึ่งในความรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ความรู้ที่ได้รับยังทำให้ผู้เรียนได้รับสุนทรียภาพจากงค์ประกอบของอาหารและไวน์ที่สร้างสมดุลซึ่งกันและกัน

การมีความรู้เรื่องการจับคู่อาหารและไวน์ยังเป็นข้อได้เปรียบของผู้ที่ต้องทำงานหรือพบปะกับชาวตะวันตกที่มีวัฒนธรรมด้านไวน์ หรือผู้ร่วมงานที่มีความชื่นชอบอาหารและไวน์ได้อีกด้วย

ผู้สอน

ผศ. ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย

4.9 คะแนนเฉลี่ย

30 รีวิว

7 คอร์ส

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Ph.D. Georesources and Geotechnology, University of Bologna, Italy
 • ได้รับประกาศนียบัตร Professional Italian Sommeliers (Associazione Italiana Sommeliers, AIS), Siena, Italy
 • เจ้าของเพจ "WineAholic เพจสำหรับคนติดไวน์"
 • ผู้สอนในรายวิชา "Wine Education ไวน์ศึกษาเบื้องต้น" ของศูนย์การศึกษาทั่วไปแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.9 คะแนนเฉลี่ย

30 รีวิว

7 คอร์ส

 • มหาวิทยาลัยอันดับต้นของไทย มุ่งหวังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมกำกับความรู้ เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและจริยธรรม ใฝ่รู้ กอปรด้วยวิจารณญาณ จิตใจเสียสละ และความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
 • มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย
 • Chulalongkorn University General Education Center ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
WineAholic เพจสำหรับคนติดไวน์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

28 รีวิว

6 คอร์ส

 • WineAholic: เพจให้ความรู้กับผู้มีอาการที่อยากดื่มเฉพาะไวน์ ไม่สนว่าใครจะดื่มอะไร

รายละเอียดคอร์สออนไลน์
การวิเคราะห์ไวน์และหลักการจับคู่อาหารเป็นคอร์สที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการวิเคราะห์ไวน์แบบเป็นขั้นตอน เริ่มจากการวิเคราะห์ด้วยการมอง การดมกลิ่น การชิมและการดมกลิ่น และการสรุปผลการวิเคราะห์ไวน์ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ไวน์ ผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้คุณสมบัติทางด้านรสชาติของอาหาร ตลอดจนหลักการอย่างง่ายที่ใช้ในการจับคู่อาหารและไวน์ที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแทบทุกกรณี

จุดเด่นที่ทำให้คอร์สนี้แตกต่าง
ด้วยประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องไวน์ ความรู้พื้นฐานทางเคมีและความสามารถในการสื่อสารภาษาตะวันตกของผู้สอน (อังกฤษ อิตาเลียน ฝรั่งเศส โปรตุเกส) คอร์สการวิเคราะห์ไวน์และหลักการจับคู่อาหารจึงมีเนื้อหาและคำอธิบายที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย ถูกต้อง และ ครบถ้วน รูปแบบการเรียนรู้ของ SkillLane ที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้ในเวลาที่ต้องการ ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนของผู้เรียนอีกด้วย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ความสามารถในการจับคู่อาหารและไวน์ถือเป็นหนึ่งในความรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การเลือกไวน์ให้ถูกต้องจากโจทย์ของอาหาร หรือการเลือกอาหารจากโจทย์ไวน์
2. ความรู้ที่ได้รับยังทำให้ผู้เรียนได้รับสุนทรียภาพจากงค์ประกอบของอาหารและไวน์ที่สร้างสมดุลซึ่งกันและกัน
3. นอกจากนี้การมีความรู้เรื่องการจับคู่อาหารและไวน์ยังเป็นข้อได้เปรียบของผู้ที่ต้องทำงานหรือพบปะกับชาวตะวันตกที่มีวัฒนธรรมด้านไวน์ หรือผู้ร่วมงานที่มีความชื่นชอบอาหารและไวน์ได้อีกด้วย

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
การวิเคราะห์ไวน์และหลักการจับคู่อาหารเป็นการรวมเอาศาสตร์หลายศาสตร์มาประยุกต์รวมกัน เช่น วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ เป็นต้น ในบางส่วนของการเรียนอาจมีเรื่องของการจดจำหรือการเรียนเชิงลึกในแต่ละศาสตร์ย่อย อย่างไรก็ดีการมี Passion ในการเรียนรู้น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้เรียนจะต้องมีซึ่งจะทำให้ผู้เรียนก้าวข้ามความยากลำบากในเนื้อหาของคอร์สไปได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย

4.9 คะแนนเฉลี่ย

30 รีวิว

7 คอร์ส

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Ph.D. Georesources and Geotechnology, University of Bologna, Italy
 • ได้รับประกาศนียบัตร Professional Italian Sommeliers (Associazione Italiana Sommeliers, AIS), Siena, Italy
 • เจ้าของเพจ "WineAholic เพจสำหรับคนติดไวน์"
 • ผู้สอนในรายวิชา "Wine Education ไวน์ศึกษาเบื้องต้น" ของศูนย์การศึกษาทั่วไปแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.9 คะแนนเฉลี่ย

30 รีวิว

7 คอร์ส

 • มหาวิทยาลัยอันดับต้นของไทย มุ่งหวังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมกำกับความรู้ เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและจริยธรรม ใฝ่รู้ กอปรด้วยวิจารณญาณ จิตใจเสียสละ และความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
 • มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย
 • Chulalongkorn University General Education Center ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
WineAholic เพจสำหรับคนติดไวน์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

28 รีวิว

6 คอร์ส

 • WineAholic: เพจให้ความรู้กับผู้มีอาการที่อยากดื่มเฉพาะไวน์ ไม่สนว่าใครจะดื่มอะไร
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
4
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by Chatvarin Klongnoy
Default
by Parintorn Anusakprasit
Default
by ณัฐพล ตัถยาธิคม
Avatar
by Chidchanok Kongrit

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที