Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,599 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 29 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 41 นาที

ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วย Post Covid-19 ทางด้านกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด และจิตวิทยาบำบัด

สามารถนำเทคนิคที่อบรมไปปฏิบัติจริง ในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยได้

สามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในผู้ป่วยรายอื่น ๆ ที่มีภาวะใกล้เคียงกันได้

อบรมและให้ความรู้โดยคลินิกกายภาพบำบัด HEALTH Designs ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร

1,599 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 29 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 41 นาที

ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วย Post Covid-19 ทางด้านกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด และจิตวิทยาบำบัด

สามารถนำเทคนิคที่อบรมไปปฏิบัติจริง ในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยได้

สามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในผู้ป่วยรายอื่น ๆ ที่มีภาวะใกล้เคียงกันได้

อบรมและให้ความรู้โดยคลินิกกายภาพบำบัด HEALTH Designs ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร

ผู้สอน

  • ผู้ให้บริการด้านกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด จิตวิทยาบำบัด และการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการด้านสุขภาพ
  • โดยทีมสหวิชาชีพที่มีความมุ่งมั่นเกิดเป็นแรงผลักดันให้ Health Designs เป็นมากกว่าการบริการด้านสุขภาพทั่วไป
  • เราเน้นถึง "สุขภาพดี ออกแบบได้" จากผู้รับบริการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาอาชีพ
  • และเพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการด้านต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพเราจึงตั้งใจและพร้อมดูแลอย่างเต็มความสามารถ

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
Covid-19 คือ โรคติดต่ออุบัติใหม่ ซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนา และมีการแพร่ระบาดในเดือนธันวาคม 2562 และขณะนี้มีการแพร่ระบาดใหญ่ไปทั่ว ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลก มีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตมากมาย อีกทั้งยังเกิดการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสอยู่เป็นระยะ ทำให้การควบคุมการแพร่ระบาดเป็นไปได้ยาก จึงส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นและมีผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงจำนวนมาก ในบางรายนั้น การติดเชื้อส่งผลให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายได้รับผลกระทบที่รุนแรง เกิดการบกพร่องของการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่ลงในระยะยาวและก่อให้เกิดผลกระทบถึงสภาพจิตใจของผู้ป่วยด้วย

ไม่เพียงแค่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยเท่านั้น แต่ Covid-19 ยังส่งผลกระทบไปถึงคนในครอบครัวหรือผู้ดูแล ที่จะต้องปรับตัว เรียนรู้ และเข้าใจภาวะต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ป่วยหายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาด้วย

การดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยวิธีที่ถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุมในทุกมิติปัญหา จะส่งผลต่อความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ป่วยอย่างดีที่สุด และส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีใกล้เคียงเดิมได้

กายภาพบำบัด
ผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากญาติหรือผู้ดูแล เพราะผู้ป่วยบางท่านได้รับผลกระทบจาการติดเชื้อรุนแรง อาจไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ซึ่งในคอร์สนี้จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหลังจากการติดเชื้อด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด ครอบคลุมทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งปัญหาเรื่องระบบหายใจ ปัญหาเสมหะคั่งค้าง การลดอาการหอบเหนื่อยด้วยการหายใจและการจัดท่า การฝึกลุกนั่ง ยืน เดิน การฟื้นฟูการทรงตัว การฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อ โดยอธิบายทีละขั้นตอน สามารถฝึกทำตามได้ทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น จะอยู่ในเนื้อหาคอร์ส การดูแลผู้ป่วย Post Covid-19 ด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลผู้ป่วยและความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ป่วยอย่างสูงสุด

กิจกรรมบำบัด
ผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากญาติหรือผู้ดูแล เพราะผู้ป่วยบางท่านได้รับผลกระทบจาการติดเชื้อรุนแรง อาจมีปัญหาเรื่องการกลืนและไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ ซึ่งในคอร์สนี้เนื้อหาจะเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหลังจากการติดเชื้อด้วยวิธีทางกิจกรรมบำบัด ได้แก่ เทคนิคการกระตุ้นการกลืนในภาวะกลืนลำบาก การออกกำลังกายกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ส่งผลต่อการกลืน เป็นต้น เนื่องจากผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการกลืนบางราย อาจต้องให้อาหารทางสายยาง หรือมีโอกาสสำลักส่งผลให้ปอดติดเชื้อซ้ำได้ การรับประทานอาหารได้ดีและได้สารอาหารที่เพียงพอจะส่งผลต่อการฟื้นตัวของผู้ป่วยอย่างมาก เพื่อผู้ป่วยจะสามารถกลับมาทำกิจวัตรประจำวันได้เร็วขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น จะอยู่ในเนื้อหาคอร์สการดูแลผู้ป่วย Post Covid-19 ด้วยวิธีทางกิจกรรมบำบัด เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลผู้ป่วยและความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ป่วยอย่างสูงสุด

จิตวิทยาบำบัด
ผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากญาติหรือผู้ดูแล เพราะผู้ป่วยบางท่านมีคุณภาพชีวิตที่ลดต่ำลงมาก อาจไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆที่เคยทำได้ หรือทำได้น้อยมาก ส่งผลให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวลขึ้น ซึ่งปัญหาที่กระทบสภาวะจิตใจที่เกิดขึ้นนั้น อาจส่งผลกระทบไปสู่ภาวะการฟื้นตัวทางร่างกายด้วย ซึ่งในคอร์สนี้เนื้อหาจะเกี่ยวกับ จิตวิทยาบำบัด การปรับจิตใจตนเอง การยอมรับตนเอง การผ่อนคลายความวิตกกังวล การรับมือกับปัญหาภาวะทางอารมณ์และจิตใจต่าง ๆ ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น จะอยู่ในเนื้อหาคอร์สการดูแลผู้ป่วย Post Covid-19 ด้วยวิธีทางจิตวิทยาบำบัด เพื่อจัดการปัญหาทางอารมณ์และจิตใจของตัวผู้ป่วยและผู้ดูแลให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายและดีขึ้น

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ผู้เรียนได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ :
- กายภาพบำบัด ได้แก่ เทคนิคการดูแลและฟื้นฟูระบบหายใจ การแก้ปัญหาเสมหะคั่งค้าง การฝึกหายใจอย่างเป็นวงจร การลดอาการหอบเหนื่อยด้วยการหายใจและการจัดท่า การฝึกลุกนั่ง ยืน เดิน การฟื้นฟูการทรงตัว การฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อ
- กิจกรรมบำบัด ได้แก่ เทคนิคการกระตุ้นการกลืนในภาวะกลืนลำบาก เทคนิคการป้องกันการสำลัก เทคนิคการออกกำลังกายกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องการการกลืน
- จิตวิทยาบำบัด ได้แก่ ปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดการปรับภาวะทางอารมณ์และจิตใจ เทคนิคการสื่อสารด้านบวก เทคนิคการฝึกลมหายใจ เทคนิคการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
2. ผู้เรียนสามารถนำเทคนิคที่ได้เรียนรู้นี้ไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยได้
3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในผู้ป่วยรายอื่น ๆ ที่มีภาวะใกล้เคียงกันได้

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ญาติ ผู้ดูแล ผู้ช่วยพยาบาล บุคลากรในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทางด้านกายภาพบำบัดเบื้องต้น กิจกรรมบำบัดเบื้องต้น และจิตวิทยาเบื้องต้นในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ใด ๆ มาก่อน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • ผู้ให้บริการด้านกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด จิตวิทยาบำบัด และการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการด้านสุขภาพ
  • โดยทีมสหวิชาชีพที่มีความมุ่งมั่นเกิดเป็นแรงผลักดันให้ Health Designs เป็นมากกว่าการบริการด้านสุขภาพทั่วไป
  • เราเน้นถึง "สุขภาพดี ออกแบบได้" จากผู้รับบริการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาอาชีพ
  • และเพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการด้านต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพเราจึงตั้งใจและพร้อมดูแลอย่างเต็มความสามารถ
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที