Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
ตรวจรับรถยนต์ป้ายแดง
600 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 37 นาที

คอร์สนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบสภาพรถยนต์ใหม่ได้ด้วยตนเอง

และสามารถต่อยอดอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรถยนต์ใหม่ เช่น เจ้าหน้าที่สต็อกรถใหม่

เรียนกับ CARSOME Academy (Thailand) ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ

600 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 37 นาที

คอร์สนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบสภาพรถยนต์ใหม่ได้ด้วยตนเอง

และสามารถต่อยอดอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรถยนต์ใหม่ เช่น เจ้าหน้าที่สต็อกรถใหม่

เรียนกับ CARSOME Academy (Thailand) ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้สอน

CARSOME Academy (Thailand)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

3 คอร์ส

  • CARSOME Academy สถาบันพัฒนาทักษะและศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์
  • เป็นศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านการตรวจสภาพและประเมินราคารถยนต์ รับรองโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
  • ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ
  • ริเริ่มพัฒนาหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ สร้างทักษะเชิงเทคนิคใหม่ ๆ และ Soft skills เพื่อก้าวสู่มาตรฐานระดับมืออาชีพ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างยั่งยืน
  • อาจารย์ผู้สอนทุกท่านของ CARSOME Academy มีความเชี่ยวชาญทางด้านรถยนต์เป็นอย่างสูง

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
รถใหม่ของคุณมีปัญหาซ่อนอยู่หรือไม่? หากคุณกังวลกับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์ป้ายแดงที่คุณกำลังจะเป็นเจ้าของ คอร์สนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีตรวจสอบชิ้นส่วนและระบบการทำงานต่าง ๆ ของรถยนต์โดยเบื้องต้น ซึ่งสามารถทำได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้อุ่นใจว่ารถคันใหม่ของคุณจะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ปลอดภัย พร้อมใช้งานเต็มประสิทธิภาพ คอร์สตรวจรับรถยนต์ป้ายแดงพัฒนาโดย CARSOME Academy ประเทศไทย สถาบันพัฒนาทักษะและศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- รู้และเข้าใจเรื่องชิ้นส่วนและระบบการทำงานของรถยนต์
- สามารถตรวจสอบสภาพรถยนต์ใหม่ได้ด้วยตนเอง
- สามารถต่อยอดอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรถยนต์ใหม่ เช่น เจ้าหน้าที่สต็อกรถใหม่
- ลดโอกาสในการเกิดข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเมื่อซื้อรถยนต์ใหม่

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- บุคคลทั่วไปที่สนใจความรู้สำหรับตรวจสอบสภาพและดูแลรถยนต์ใหม่

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนรู้ได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
CARSOME Academy (Thailand)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

3 คอร์ส

  • CARSOME Academy สถาบันพัฒนาทักษะและศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์
  • เป็นศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านการตรวจสภาพและประเมินราคารถยนต์ รับรองโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
  • ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ
  • ริเริ่มพัฒนาหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ สร้างทักษะเชิงเทคนิคใหม่ ๆ และ Soft skills เพื่อก้าวสู่มาตรฐานระดับมืออาชีพ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างยั่งยืน
  • อาจารย์ผู้สอนทุกท่านของ CARSOME Academy มีความเชี่ยวชาญทางด้านรถยนต์เป็นอย่างสูง
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที