Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 42 นาที

บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานของตนเองได้อย่างมืออาชีพแม้ไม่ได้เป็น HR

เข้าใจแนวคิด ขั้นตอน หลักการ กระบวนการของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์และเชื่อมโยงไปสู่หน่วยงานตัวเองได้

สอนโดย อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล - วิทยากรและที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 42 นาที

บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานของตนเองได้อย่างมืออาชีพแม้ไม่ได้เป็น HR

เข้าใจแนวคิด ขั้นตอน หลักการ กระบวนการของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์และเชื่อมโยงไปสู่หน่วยงานตัวเองได้

สอนโดย อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล - วิทยากรและที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์

ผู้สอน

LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

53 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”

เรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการคนของหน่วยงานหรือองค์กรตนเองได้อย่างมืออาชีพแม้ไม่ได้เป็น HR

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
แนวคิดในปัจจุบัน ภารกิจในการ “บริหารคน” ถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่สำคัญของผู้บริหารสายงาน ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพียงหน่วยงานเดียวอีกต่อไป

เพราะกระบวนการบริหารจัดการคน เริ่มต้นขึ้นและสิ้นสุดลงภายในหน่วยงานต้นสังกัด (Line Manager) ตั้งแต่การวางแผนกำลังคนของหน่วยงาน การสรรหาและคัดเลือกคนที่เหมาะสมกับงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาและดูแลรักษาคนอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ล้วนเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้นสังกัดที่ต้องดูแลพนักงานตั้งแต่รับเข้ามาทำงาน จนถึงวันที่ลาออกหรือพ้นสภาพไป

ส่วนฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR) ปรับบทบาทไปเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Business Partner) คอยสนับสนุนระบบและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ที่เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์สเรียน "HR for non HR แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล" ได้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาและฝึกอบรม รวมทั้งการดูแลรักษาและสร้างความผูกพันธ์ให้กับผู้บริหารสายงาน ให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานได้อย่างเป็นเลิศ เพื่อผลักดันผลสำเร็จของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
2. เข้าใจในแนวคิด ขั้นตอน หลักการ ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละมิติที่เชื่อมโยงกันสำหรับผู้บริหารและนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
3. สามารถนำระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

53 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที