Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,290 บาท 1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 5 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 16 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เปิดมุมมองในประเด็นที่มีนัยสำคัญของหลักการบัญชีและการเงิน ให้คุณสามารถประยุกต์ใช้หลักการบัญชีให้เหมาะสมกับกิจการได้

ได้แนวคิดในการคำนวณหาอัตราส่วนทางการเงินที่มีนัยสำคัญได้

1,290 บาท 1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 5 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 16 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เปิดมุมมองในประเด็นที่มีนัยสำคัญของหลักการบัญชีและการเงิน ให้คุณสามารถประยุกต์ใช้หลักการบัญชีให้เหมาะสมกับกิจการได้

ได้แนวคิดในการคำนวณหาอัตราส่วนทางการเงินที่มีนัยสำคัญได้

ผู้สอน

วิชัย เที่ยงธรรมวุฒิ (ครูชัย)

3.0 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

2 คอร์ส

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และปริญญาโททางด้านการเงินการธนาคาร
  • มีประสบการณ์ทำงานมาหลากหลายธุรกิจทั้งทางด้านธุรกิจประกันวินาศภัย ที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายใน บริหารความเสี่ยง กำกับดูแลการลงทุน และผู้ช่วยกรรมการบริหารบัญชีการเงิน
  • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ดูแลการวิเคราะห์โครงการการลงทุนต่าง ๆ และยังเป็นผู้จัดการฝ่ายบริหารบัญชีการเงิน
  • ธุรกิจยานยนต์ เป็นกรรมการด้านการบริหารการลงทุน การบริหารความเสี่ยง และการบริหารบัญชีการเงิน
  • ในส่วนของประสบการณ์งานด้านการเป็นวิทยากรและฝึกอบรมภายในองค์กรทางด้านการเงิน การบัญชี และการลงทุน รวมถึงการวางแผนแนวทางการตรวจสอบบัญชี และดูแลมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการของบัญชีการเงิน และสามารถนำไปทำงบการเงินได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในสายงานขายสินค้าออนไลน์ที่ต้องการหาวิธีทำงบการเงินได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียดคอร์สออนไลน์
ผู้ประกอบการเจ้าของคนเดียว ซึ่งทำธุรกิจซื้อขายสินค้า Online เป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ทางการเงินของกิจการ จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในเรื่องของ การเงินและหลักการทางบัญชีเบื้องต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์ในปัจจุบันที่มีการเติบโตอย่างมาก ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้นมีการจัดทำบัญชี และมีการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีด้วย

การที่ผู้ประกอบการมีความรู้และความเข้าใจด้านการบัญชีและการเงินพื้นฐาน ก็จะสามารถทราบระดับเงินทุนที่มีอยู่ของกิจการและอัตรากำไรขั้นต้น รวมถึงต้นทุนขายสินค้าได้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์และทิศทางที่ตรงเป้าหมายเสมือนมีเข็มทิศนำทางให้ธุรกิจเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายแรกเริ่มที่ได้วางแผนไว้

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- มุมมองในประเด็นที่มีนัยสำคัญของหลักการบัญชีและการเงิน
- การประยุกต์ใช้หลักการบัญชีให้เหมาะสมกับกิจการ
- การนำเสนองบการเงินแบบมืออาชีพตามมาตรฐานการบัญชี
- สามารถคำนวณหาอัตราส่วนทางการเงินที่มีนัยสำคัญได้
- แนวคิดในการบริหารจัดการบัญชีและการเงินของกิจการ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้บริหารและผู้ลงทุนที่ต้องการเพิ่มเติมทักษะทางการบัญชีและการเงิน
- บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงินการบัญชี
- นิสิตนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาสู่เส้นทางการบัญชีการเงินแบบมืออาชีพ

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางการบัญชีการเงินมาก่อนก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วิชัย เที่ยงธรรมวุฒิ (ครูชัย)

3.0 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

2 คอร์ส

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และปริญญาโททางด้านการเงินการธนาคาร
  • มีประสบการณ์ทำงานมาหลากหลายธุรกิจทั้งทางด้านธุรกิจประกันวินาศภัย ที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายใน บริหารความเสี่ยง กำกับดูแลการลงทุน และผู้ช่วยกรรมการบริหารบัญชีการเงิน
  • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ดูแลการวิเคราะห์โครงการการลงทุนต่าง ๆ และยังเป็นผู้จัดการฝ่ายบริหารบัญชีการเงิน
  • ธุรกิจยานยนต์ เป็นกรรมการด้านการบริหารการลงทุน การบริหารความเสี่ยง และการบริหารบัญชีการเงิน
  • ในส่วนของประสบการณ์งานด้านการเป็นวิทยากรและฝึกอบรมภายในองค์กรทางด้านการเงิน การบัญชี และการลงทุน รวมถึงการวางแผนแนวทางการตรวจสอบบัญชี และดูแลมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
คะแนนเฉลี่ย
4.5
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by อมราภรณ์ เกริ์นเนสบี้
Profile aj.vichai
by วิชัย เที่ยงธรรมวุฒิ (ครูชัย)
ยอดเยี่ยม

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที