Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 43 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

EP สุดท้ายในชุดเนื้อหา "สมรรถนะทางอารมณ์" ที่จะมาช่วยให้คุณได้เห็นอีกมุมมองของอารมณ์ที่มีความรู้สึกจากระบบประสาทสัมผัสทั้ง 5 เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของคุณ

สอนโดย ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

เนื้อหาที่ผ่านการเล่าเรื่องยกตัวอย่างให้คุณเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

มาพร้อมแบบวัดอารมณ์จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อให้เข้าใจและเห็นถึงความแตกต่างทางอารมณ์ของแต่ละบุคคล

1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 43 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

EP สุดท้ายในชุดเนื้อหา "สมรรถนะทางอารมณ์" ที่จะมาช่วยให้คุณได้เห็นอีกมุมมองของอารมณ์ที่มีความรู้สึกจากระบบประสาทสัมผัสทั้ง 5 เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของคุณ

สอนโดย ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

เนื้อหาที่ผ่านการเล่าเรื่องยกตัวอย่างให้คุณเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

มาพร้อมแบบวัดอารมณ์จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อให้เข้าใจและเห็นถึงความแตกต่างทางอารมณ์ของแต่ละบุคคล

ผู้สอน

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา จบปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
 • จบคอร์ส Psychological & Behavioral Strength-based Through Innovation International Approach: 1 year ในปี 2011 และเคยศึกษาคอร์ส Satir Coaching and Mentoring Specialist by VSGN (Virginia Satir Global Network) ในปี 2019
 • จบคอร์สจิตวิทยาเชิงบวก (Online) จาก University of Pennsylvania ได้แก่ Positive Psychology: Martin E. P. Seligman’s Visionary Science. Positive Psychology: Applications and Interventions. Positive Psychology: Resilience Skills. Positive Psychology: Character, Grit, and Research Method. Positive Psychology Specialization Project: Design Your Life for Well-being ในปี 2019
 • อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาทั้งรัฐและเอกชน
 • รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรมนุษย์และสังคม และกรรมการกลางสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2559-ปัจจุบัน
 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตทั้งส่วนบุคคล และการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
 • จัดฝึกอบรมในองค์กร เรื่องการทำงานเป็นทีม การบริหารจัดการความเครียด และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวกับมนุษย์ ให้กับบริษัทชั้นนำของประเทศไทย

คอร์สนี้จะทำให้คุณรู้จักบ่อเกิดอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 คุณจะเข้าใจความแตกต่างในการแสดงออกของพฤติกรรมของคนอื่นและค่อยเชื่อมโยงอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองไปยังผู้อื่นได้ง่ายขึ้น

บ่อเกิดแห่งอารมณ์ เป็นสิ่งที่พูดในคอร์สนี้ การใช้ชีวิต การทำงาน อารมณ์ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคุณ การรู้จักรู้จักคลังอารมณ์กับการรับรู้ระบบประสาทสัมผัสทั้ง 5 รู้จักอารมณ์ของตนเองจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 การเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น มีผลต่อการใช้ชีวิตของคุณ จะคุ้มค่าเมื่อคุณ ทำให้คุณภาพชีวิตของคุณมีความสุขเพิ่มมากขึ้น โดยการทำความเข้าใจในมุมมองความแตกต่างของมนุษย์

คอร์สนี้ ช่วยให้คุณได้เห็นอีกมุมมองของอารมณ์ที่มีความรู้สึกจากระบบประสาทสัมผัสทั้ง 5 เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของคุณ เรียนรู้ที่จะรู้จักบ่อเกิดแห่งอารมณ์ สามารถอยู่กับความรู้สึกที่ส่งผลต่ออารมณ์ ให้การเห็นอกเห็นใจ เข้าใจคนอื่นๆ รอบข้างคุณเพิ่มมากขึ้น มองเห็นว่า ทุกคนมีความแตกต่าง ทุกคนมีลักษณะนิสัยที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแตกต่างกัน คุณสามารถเลือกที่จะรับรู้ พัฒนาอารมณ์และความรู้สึกของคุณร่วมกับผู้อื่นได้ ด้วยตัวของคุณที่มีความสุขในแบบฉบับของคุณ

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักคลังอารมณ์กับการรับรู้ระบบประสาทสัมผัสทั้ง 5
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรู้จักอารมณ์ของตนเองจากประสาทสัมผัสทั้ง 5
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น
* ผู้เข้าร่วมจะได้รับเอกสารเกี่ยวกับผลการวัดประสาทสัมผัสทั้ง 5

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- คนทั่วไป ที่กำลังรู้สึกว่า อยากทำความรู้จักกับบ่อเกิดแห่งอารมณ์ของตนเอง รู้สึกว่า “ทำไมทุกคนไม่เหมือนกัน” อยากเพิ่มความสุขให้ตนเองเพิ่มมากขึ้น เชื่อมโยงตัวเองไปสู่ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้เพิ่มมากขึ้น รู้สึกพร้อมรับความสุขในแบบฉบับมุมมองใหม่ๆ ของตนเองและคนรอบข้าง

ผู้เข้าร่วมต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เข้าร่วมต้องมีประสบการณ์ต่างๆ ที่เป็นบ่อเกิดของความรู้สึก ส่งผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมที่ทำให้มีอารมณ์ไม่พึงประสงค์ เมื่อมีความรู้สึกของอารมณ์เหล่านี้เป็นต้นทุน ผู้เข้าร่วมจะสามารถทำความเข้าใจบ่อเกิดอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น จากการแสดงออกของพฤติกรรมต่างๆ ที่มีอารมณ์เป็นพื้นฐานในการแสดงออก ไม่ว่าการแสดงออกนั้นจะเป็นทางบวก หรือทางลบก็ตาม

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา จบปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
 • จบคอร์ส Psychological & Behavioral Strength-based Through Innovation International Approach: 1 year ในปี 2011 และเคยศึกษาคอร์ส Satir Coaching and Mentoring Specialist by VSGN (Virginia Satir Global Network) ในปี 2019
 • จบคอร์สจิตวิทยาเชิงบวก (Online) จาก University of Pennsylvania ได้แก่ Positive Psychology: Martin E. P. Seligman’s Visionary Science. Positive Psychology: Applications and Interventions. Positive Psychology: Resilience Skills. Positive Psychology: Character, Grit, and Research Method. Positive Psychology Specialization Project: Design Your Life for Well-being ในปี 2019
 • อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาทั้งรัฐและเอกชน
 • รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรมนุษย์และสังคม และกรรมการกลางสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2559-ปัจจุบัน
 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตทั้งส่วนบุคคล และการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
 • จัดฝึกอบรมในองค์กร เรื่องการทำงานเป็นทีม การบริหารจัดการความเครียด และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวกับมนุษย์ ให้กับบริษัทชั้นนำของประเทศไทย
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที