Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,490 บาท 1,890 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 15 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 38 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สอนโดย ดร.ฟ้าลั่น ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ศึกษา ผู้ถือประกาศนียบัตร Professional Italian Sommelier (Associazione Italiana Sommelier, AIS), Siena, Italy

การเข้าใจคุณสมบัติทางด้านรสชาติของวัตถุดิบอาหารอันโอชะจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงที่มาและความสำคัญของอาหารแต่ละจาน

สามารถนำความรู้จากคอร์สนี้ไปใช้ในการเลือกจับคู่อาหารและไวน์ได้อย่างเหมาะสมลงตัว

การมีความรู้เรื่องไวน์ยังเป็นข้อได้เปรียบของผู้ที่ต้องทำงานกับชาวตะวันตกที่มีวัฒนธรรมด้านไวน์ หรือผู้ร่วมงานที่มีความชื่นชอบไวน์ได้อีกด้วย

1,490 บาท 1,890 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 15 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 38 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สอนโดย ดร.ฟ้าลั่น ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ศึกษา ผู้ถือประกาศนียบัตร Professional Italian Sommelier (Associazione Italiana Sommelier, AIS), Siena, Italy

การเข้าใจคุณสมบัติทางด้านรสชาติของวัตถุดิบอาหารอันโอชะจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงที่มาและความสำคัญของอาหารแต่ละจาน

สามารถนำความรู้จากคอร์สนี้ไปใช้ในการเลือกจับคู่อาหารและไวน์ได้อย่างเหมาะสมลงตัว

การมีความรู้เรื่องไวน์ยังเป็นข้อได้เปรียบของผู้ที่ต้องทำงานกับชาวตะวันตกที่มีวัฒนธรรมด้านไวน์ หรือผู้ร่วมงานที่มีความชื่นชอบไวน์ได้อีกด้วย

ผู้สอน

ผศ. ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

40 รีวิว

7 คอร์ส

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Ph.D. Georesources and Geotechnology, University of Bologna, Italy
 • ได้รับประกาศนียบัตร Professional Italian Sommeliers (Associazione Italiana Sommeliers, AIS), Siena, Italy
 • เจ้าของเพจ "WineAholic เพจสำหรับคนติดไวน์"
 • ผู้สอนในรายวิชา "Wine Education ไวน์ศึกษาเบื้องต้น" ของศูนย์การศึกษาทั่วไปแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

40 รีวิว

7 คอร์ส

 • มหาวิทยาลัยอันดับต้นของไทย มุ่งหวังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมกำกับความรู้ เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและจริยธรรม ใฝ่รู้ กอปรด้วยวิจารณญาณ จิตใจเสียสละ และความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
 • มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย
 • Chulalongkorn University General Education Center ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
WineAholic เพจสำหรับคนติดไวน์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

38 รีวิว

6 คอร์ส

 • WineAholic: เพจให้ความรู้กับผู้มีอาการที่อยากดื่มเฉพาะไวน์ ไม่สนว่าใครจะดื่มอะไร

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้วัตถุดิบอาหารแต่ละประเภท ลักษณะ คุณสมบัติ รสชาติ และการจับคู่วัตถุดิบแต่ละชนิดกับไวน์ได้อย่างเหมาะสมลงตัวทางด้านรสชาติ

รายละเอียดคอร์สออนไลน์
การศึกษาทางด้านไวน์ไม่เพียงให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ไวน์ แต่ยังรวมไปถึงการศึกษาวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารอีกด้วย การทำความเข้าใจถึงคุณสมบัติทางด้านรสชาติและโภชนาการของวัตถุดิบแต่ละชนิดจะนำไปสู่การจับคู่อาหารและไวน์ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสิ่งนี้เป็นแก่นของศาสตร์ที่เรียกว่า Eno-gastronomy นอกจากนี้การทำความรู้จักกับวัตถุดิบในการทำอาหารที่แปลกใหม่ยังเป็นการช่วยเปิดโลกกว้าง เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ของผู้เรียนในการรับประทานอาหารอีกด้วย

คอร์สออนไลน์ Delicatessen วัตถุดิบอาหารอันโอชะ เป็นคอร์สที่รวบรวมข้อมูลของวัตถุดิบพื้นฐานและวัตถุดิบขั้นสูง ที่สามารถพบได้ในวัฒนธรรมการทำอาหารของชาติตะวันตก เช่น อาหารฝรั่งเศส และอาหารอิตาเลียน ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมการทำอาหารที่มีความสำคัญระดับโลกไม่แพ้กับวัฒนธรรมของการทำอาหารไทย นอกจากผู้เรียนจะได้รับทราบถึงคุณสมบัติของวัตถุดิบแต่ละประเภท ผู้เรียนยังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการจับคู่อาหารจากวัตถุดิบแต่ละชนิดและไวน์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

จุดเด่นที่ทำให้คอร์สนี้แตกต่าง
ด้วยประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องไวน์ การจับคู่อาหารและไวน์ ความชื่นชอบในการทำอาหารทั้งอาหารไทยและอาหารต่างประเทศ ความรู้พื้นฐานทางเคมีและความสามารถในการสื่อสารภาษาตะวันตกของผู้สอน (อังกฤษ อิตาเลียน ฝรั่งเศส โปรตุเกส) คอร์ส Delicatessen จึงมีเนื้อหาและคำอธิบายที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย ถูกต้อง และ ครบถ้วน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
การเข้าใจคุณสมบัติทางด้านรสชาติของวัตถุดิบอาหารอันโอชะจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงที่มาและความสำคัญของอาหารแต่ละจาน และยังช่วยสร้างสุนทรียภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการทำอาหารตลอดจนผู้ที่ชื่นชอบในการรับประทานอาหาร นอกจากนี้สำหรับผู้ชื่นชอบในการดื่มไวน์ ยังสามารถนำความรู้จากคอร์สนี้ไปใช้ในการเลือกจับคู่อาหารและไวน์ และการมีความรู้ในศาสตร์ทางด้าน Eno-gastronomy ยังเป็นข้อได้เปรียบสำหรับผู้ที่ต้องทำงานกับชาวตะวันตกที่มีวัฒนธรรมด้านไวน์และอาหาร หรือผู้ร่วมงานที่มีความชื่นชอบไวน์และอาหารได้อีกด้วย

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
การเรียนรู้เกี่ยวกับ Delicatessen หรือ วัตถุดิบอาหารอันโอชะ เป็นการเรียนที่ต้องใช้ศาสตร์หลายศาสตร์มาประยุกต์รวมกัน เช่น วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และโภชนาการศาสตร์ เป็นต้น ในบางส่วนของการเรียนอาจมีเรื่องของการจดจำหรือการเรียนเชิงลึกในแต่ละศาสตร์ย่อย อย่างไรก็ดีการมี Passion ในการเรียนรู้น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้เรียนจะต้องมี ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนก้าวข้ามความยากลำบากในเนื้อหาของคอร์สนี้ไปได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

40 รีวิว

7 คอร์ส

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Ph.D. Georesources and Geotechnology, University of Bologna, Italy
 • ได้รับประกาศนียบัตร Professional Italian Sommeliers (Associazione Italiana Sommeliers, AIS), Siena, Italy
 • เจ้าของเพจ "WineAholic เพจสำหรับคนติดไวน์"
 • ผู้สอนในรายวิชา "Wine Education ไวน์ศึกษาเบื้องต้น" ของศูนย์การศึกษาทั่วไปแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

40 รีวิว

7 คอร์ส

 • มหาวิทยาลัยอันดับต้นของไทย มุ่งหวังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมกำกับความรู้ เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและจริยธรรม ใฝ่รู้ กอปรด้วยวิจารณญาณ จิตใจเสียสละ และความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
 • มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย
 • Chulalongkorn University General Education Center ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
WineAholic เพจสำหรับคนติดไวน์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

38 รีวิว

6 คอร์ส

 • WineAholic: เพจให้ความรู้กับผู้มีอาการที่อยากดื่มเฉพาะไวน์ ไม่สนว่าใครจะดื่มอะไร
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by songkran chaonchom

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที