Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 40 นาที

เรียนรู้การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ

สอนโดย อ.กิตติ ไตรรัตน์ Self-Leadership Facilitator

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 40 นาที

เรียนรู้การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ

สอนโดย อ.กิตติ ไตรรัตน์ Self-Leadership Facilitator

ผู้สอน

LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

49 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”

เรียนรู้ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน และลดความขัดแย้งในการทำงานอย่างได้ผล

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งการบริหาร ภาวะผู้นำเป็นศักยภาพที่แฝงที่ซ่อนอยู่ในตัวของทุกคนการเตรียมตัว ปรับตัว ปรับวิธิคิด และกระบวนการทำงาน ทั้งในและนอกองค์กร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นอีกหนึ่ง คุณสมบัติของผู้นำ โดยทั่วไปพบว่าคนที่ยิ่งมีประสบการณ์มาก มีตำแหน่งสูงขึ้น ทักษะการฟังจะน้อยลงมีการตัดสินอยู่ตลอดเวลา ปิดกั้นการสื่อสารโดยที่ไม่รู้ตัว ตลอดจนไม่เปิดใจฟังความเห็นผู้อื่น ทำให้ไม่สามารถสร้างทีมงานที่ประสานงานกันได้อย่างที่ควรเป็น อีกทั้งลดทอนประสิทธิภาพการทำงานและกำลังใจของทีมด้วยส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในการทำงานร่วมกันได้

เครื่องมือที่จะช่วยให้สามารถลดความขัดแย้งในการทำงาน คือ คือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพราะรากของความขัดแย้ง คือ ความแตกต่างหลากหลายซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างก้าวกระโดด การสื่อสารจึงช่วยให้เกิดความเข้าใจและมีทักษะในการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งให้กลายเป็นพลังสร้างสรรค์ ทีมของสามารถสร้างสิ่งใหม่ ทางแก้ปัญหาใหม่ ๆ นวัตกรรมใหม่ และความเป็นไปได้ใหม่ ๆ

หลักสูตรนี้ ออกแบบเฉพาะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กร โดยเน้นให้ฝึกทักษะการสื่อสาร เช่น การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) การสื่อสารการสื่อสารระหว่างทีม (Team Communication) เพื่อสร้างความสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน และลดความขัดแย้งในการทำงานอย่างได้ผล

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. รู้จัก เข้าใจเรื่องความขัดแย้ง ทั้งในด้าน Mindsets และ Skills ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง
2. มีทักษะในการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งให้เป็นความร่วมมือ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของพลังสร้างสรรค์ในการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม
3. สามารถนำความรู้ และทักษะการสื่อสารเพื่อแปรเปลี่ยนความขัดแย้งไปประยุกต์ใช้ในการสร้างทีม การทำงานภายในทีมเพื่อสร้างผลลัพธ์สูงสุด 

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

49 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที