Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 34 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 7 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เริ่มต้นใช้งาน ChatGPT ตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมทุกงานด้าน AI

พร้อมวิธีการสั่งงาน Prompt ให้ AI สามารถทำงานได้ตรงตามที่เราต้องการ

ให้ความรู้โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช วิทยากรด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบสารสนเทศให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 34 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 7 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เริ่มต้นใช้งาน ChatGPT ตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมทุกงานด้าน AI

พร้อมวิธีการสั่งงาน Prompt ให้ AI สามารถทำงานได้ตรงตามที่เราต้องการ

ให้ความรู้โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช วิทยากรด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบสารสนเทศให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

ผู้สอน

 • วิทยากรด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบสารสนเทศให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
 • นักเขียนหนังสือด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีระดับ Best Seller
 • เจ้าของ Youtube Channel "IT around U" ปัจจุบันมีผู้ติดตามมากกว่า 5 หมื่นราย
 • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ Googler Certified Trainer
 • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ Google Certified Educator Level 1
 • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ Google Certified Educator Level 2
 • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ ClassPoint Certified trainer
 • อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • นักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักประดิษฐ์ Internet of Things และสร้างนวัตกรรมสมัยใหม่
 • ได้รับประกาศนียบัตรระดับสากลดังนี้ MTCNA, MTCUME, ECA, GCE, YSCT, YSCSS, YSCRS, YSCIS, YSCE, YCCA, Google Data studio, GCT, GCE, CCT, Data Analytics Adv. (International Certified), ClassPoint CCT

หลักสูตร "ChatGPT - AI ผู้ช่วยงานอัจฉริยะในยุคดิจิทัล" ถูกออกแบบมาเพื่อผู้เรียนทุกช่วงวัยและทุกอาชีพ ที่ต้องการศึกษาการสั่งงาน AI หรือ ChatGPT ให้สามารถทำงานตามที่เราต้องการได้โดยผ่านทางการ Prompt
โดยหลักสูตรนี้จะมีตัวอย่างการใช้งานและสั่งการที่มีความหลากหลาย ทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการสั่งการ AI Prompt ให้ได้ผลลัพธ์หรือคำตอบเกี่ยวกับงานที่ต้องการได้ดีที่สุด โดยเนื้อหาได้มีการแบ่งการทำงานและตัวอย่างออกเป็นหลากหลายรูปแบบและอาชีพ ตลอดจนวิทยากรได้เพิ่มในส่วนของเครื่องมือ AI Tools ที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้เรียนสามารถสั่งงาน AI ให้ช่วยงานต่าง ๆ ได้ดี อาทิเช่น
- การสร้างภาพศิลปะสุดล้ำด้วย Prompt Hunt
- การสรุปเนื้อหาจากเอกสารหรือตำราต่าง ๆ อย่างรวดเร็วด้วย chatPDF
- การสรุปงานวิจัยและเอกสารวิชาการต่าง ๆ ด้าน SciSpace และเนื้อหาที่น่าสนใจและทันสมัยอีกหลายเรื่อง

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้เริ่มต้นที่จะอยากเรียนรู้การใช้งาน AI Chatbot และ ChatGPT เบื้องต้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
- ผู้ที่ต้องการศึกษาการใช้งาน ChatGPT AI มาช่วยในการทำงาน และมาเป็นผู้ช่วยทำงานในยุคดิจิทัล
- ผู้ที่ต้องการอยากศึกษาการเขียน prompt เพื่อสั่งงานให้ AI ทำงานให้เราในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น สรุปเนื้อหา สอบถามปัญหา ขอไอเดียการทำงาน หรือการให้ AI ช่วยเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เรา ฯลฯ
- อาจารย์ และนักวิชาการที่ต้องการนำเอา ChatGPT ที่ไปช่วยงานด้านวิชาการต่าง ๆ และลดเวลาในการทำงาน
- ผู้สนใจทั่วไปที่อยากจะประยุกต์เอา ChatGPT ไปใช้งานต่าง ๆ ในธุรกิจ หรือการหาไอเดียใหม่ ๆ ในการทำงานหรือสร้าง Contents ใหม่ ๆ

เรียนคอร์สนี้แล้วคุณจะ
- สามารถเข้าใจการทำงานกับ ChatGPT ได้ดียิ่งขึ้น
- สามารถเลือกใช้ ChatGPT ให้เหมาะกับตัวเอง และองค์กร
- สามารถนำความรู้ที่ได้จาก ChatGPT ไปช่วยประยุกต์กับงานที่ทำ และสามารถลดเวลาในการทำงานได้
- สามารถที่จะสั่งงาน ChatGPT ผ่านทาง Prompt เพื่อให้ได้งานที่ต้องการ
- สามารถใช้เครื่องมือประยุกต์ต่าง ๆ ของ AI ได้ดี
- สามารถใช้งาน ChatGPT แบบ Plus และส่วนเสริม Plugin ต่าง ๆ ได้ดี
- สามารถสร้างภาพศิลปะสุดล้ำจากการสั่งการผ่านทาง Prompt เพื่อนำไปใช้งานในด้านต่าง ๆ ได้
- รู้หลักการในการให้ ChatGPT ช่วยเขียนโครงร่างหนังสือ และเนื้อหาในบทต่าง ๆ ได้
- รู้หลักการในการสร้างนิทาน การพอร์ทเรื่องราวจนสามารถสร้างนิทาน และนำไปใช้งานใน Platform อื่น ๆ ได้
- สามารถที่จะใช้เครื่องมือของ AI ในการสรุปเนื้อหาจากหนังสือ e-book หรือเอกสารต่าง ๆ ได้
- สามารถใช้ AI ในการสรุปเนื้อหาสาระสำคัญจากงานวิจัย บทความวิจัย เอกสารเชิงวิชาการได้ดี
- สามารถให้ ChatGPT ช่วยออกแบบข้อสอบ หรือแบบทดสอบเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาที่มีความหลากหลายได้
- สามารถเข้าใจและใช้ ChatGPT ช่วยในการเตรียมเนื้อหาการสอบ และเตรียมแบบทดสอบออนไลน์ผ่าน Google forms ได้
- สามารถเข้าใจและใช้ ChatGPT ช่วยในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เบื้องต้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน Programming

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานใด ๆ มาก่อนก็สามารถเริ่มต้นเรียนรู้การใช้งาน ChatGPT และการสั่งการ AI ไปพร้อมกันได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • วิทยากรด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบสารสนเทศให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
 • นักเขียนหนังสือด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีระดับ Best Seller
 • เจ้าของ Youtube Channel "IT around U" ปัจจุบันมีผู้ติดตามมากกว่า 5 หมื่นราย
 • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ Googler Certified Trainer
 • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ Google Certified Educator Level 1
 • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ Google Certified Educator Level 2
 • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ ClassPoint Certified trainer
 • อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • นักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักประดิษฐ์ Internet of Things และสร้างนวัตกรรมสมัยใหม่
 • ได้รับประกาศนียบัตรระดับสากลดังนี้ MTCNA, MTCUME, ECA, GCE, YSCT, YSCSS, YSCRS, YSCIS, YSCE, YCCA, Google Data studio, GCT, GCE, CCT, Data Analytics Adv. (International Certified), ClassPoint CCT
คะแนนเฉลี่ย
4.8
รายละเอียด
5 ดาว
13
4 ดาว
4
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4 %e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%87
by อรุณเกียรติ จันทร์ส่งแสง
Default
by Anyarat Wichian
Default
by Manusawee Onyaem
Default
by WIRUNPAT WIRIT
Unnamed
by Krittin Silanun
Dsc 0081
by wichai sirirat
Default
by sorapong sukkasem
6df10b31 87df 46e2 9aa7 53a16870fd70
by คเชนทร์ ชนะชัย
 mg 0196
by Panomsit NU
Tik%201
by กาญจนา คุ้มทรัพย์

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที