Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
990 บาท 1,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 8 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 53 นาที

ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ประโยชน์ วิธีการยืด รวมถึงข้อห้ามและข้อควรระวัง และการออกกำลังกายตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

สามารถนำเทคนิคที่เรียนไปปฏิบัติจริง ในชีวิตประจำวันของผู้เรียนได้

สามารถแนะนำแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมให้ผู้อื่นที่มีอาการใกล้เคียงกันได้

อบรมและให้ความรู้โดยคลินิกกายภาพบำบัด HEALTH Designs ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร

990 บาท 1,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 8 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 53 นาที

ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ประโยชน์ วิธีการยืด รวมถึงข้อห้ามและข้อควรระวัง และการออกกำลังกายตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

สามารถนำเทคนิคที่เรียนไปปฏิบัติจริง ในชีวิตประจำวันของผู้เรียนได้

สามารถแนะนำแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมให้ผู้อื่นที่มีอาการใกล้เคียงกันได้

อบรมและให้ความรู้โดยคลินิกกายภาพบำบัด HEALTH Designs ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร

ผู้สอน

  • ผู้ให้บริการด้านกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด จิตวิทยาบำบัด และการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการด้านสุขภาพ
  • โดยทีมสหวิชาชีพที่มีความมุ่งมั่นเกิดเป็นแรงผลักดันให้ Health Designs เป็นมากกว่าการบริการด้านสุขภาพทั่วไป
  • เราเน้นถึง "สุขภาพดี ออกแบบได้" จากผู้รับบริการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาอาชีพ
  • และเพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการด้านต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพเราจึงตั้งใจและพร้อมดูแลอย่างเต็มความสามารถ

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
Stretching คือ การยืดเหยียดมัดกล้ามเนื้อ ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวด้วยแรงที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการยืดยาวออก จะช่วยให้เส้นใยกล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ และเอ็นข้อต่อ มีความยาวและเกิดมุมการเคลื่อนไหวที่ดี เป็นการเตรียมกล้ามเนื้อให้พร้อมสำหรับการออกกำลังกาย ทำให้สามารถช่วยป้องกันการฉีกขาดของเส้นใยกล้ามเนื้อ ทำให้การออกกำลังกายได้ผลดียิ่งขึ้น และช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นด้วย

การยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างถูกต้อง ช่วยผ่อนคลายความตึงตัวของกล้ามเนื้อและเส้นประสาทหลังจากการทำงาน ส่งผลให้อาการปวดตึง ติดขัดของกล้ามเนื้อและข้อต่อลดลงได้

การยืดเหยียดกล้ามเนื้อยังกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนเลือดดีขึ้น ประสิทธิภาพ การทำงานของอวัยวะในระบบต่าง ๆ ของร่างกายจึงดีขึ้นด้วย จึงเป็นการดูแลสุขภาพตนเองอย่างง่าย ๆ ที่ได้ประโยชน์

ไม่เพียงแต่การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเท่านั้น การออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง ยังเป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมีความพร้อมต่อการใช้งานก็เป็นวิธีที่ช่วยลดอาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นจากการทำงาน หรือป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดจากการออกกำลังกายได้

กายภาพบำบัด
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อแข็งแรงอย่างถูกต้องตามหลักการทางกายภาพบำบัด สามารถใช้ในการป้องกันและรักษาอาการปวด เมื่อย ตึง ติดขัดของกล้ามเนื้อและข้อต่อต่าง ๆ ได้ดี ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งจำเป็น หากใช้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ร่วมกับวิธีการรักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด จะส่งผลให้การลดอาการปวดตึงนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ผู้เรียนได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
    - ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อให้เข้าใจหลักการของการยืดเหยียดอย่างถูกต้อง ป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากการยืดเหยียดที่ผิดวิธี
    - ประโยชน์ของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
    - วิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เข้าใจความแตกต่างของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อในรูปแบบที่แตกต่างกัน และเลือกใช้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อได้อย่างเหมาะสมทั้งเพื่อการ Warm up และ Cool down
    - ข้อห้ามและข้อควรระวังในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ทราบถึงสิ่งที่ต้องพึงระวัง เพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างไม่ถูกต้อง
    - การยืดกล้ามเนื้อส่วนบน เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อของลำตัวส่วนบน ทั้งคอ บ่า ไหล่ แขน หน้าอก เพื่อลดอาการปวดตึง ใช้ลดความปวดเมื่อยจากภาวะ Office syndrome ได้ดี
    - การยืดกล้ามเนื้อส่วนล่าง เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อของลำตัวส่วนล่าง ทั้งเอว สะโพก ต้นขา น่อง ช่วยลดอาการปวดตึง ชา ร้าวลงขาได้ดี
    - บทนำการออกกำลังกาย เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการ หลักการของการออกกำลังกาย ประโยชน์ที่จะได้รับ และข้อควรระวังต่าง ๆ ในการออกกำลังกาย
    - การออกกำลังกายส่วนบน เป็นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง เพิ่มการเคลื่อนไหวข้อต่อต่าง ๆ ของร่างกายส่วนบนบริเวณ คอ บ่า ไหล่ แขน หน้าอก เป็นต้น
    - การออกกำลังกายส่วนล่าง เป็นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง เพิ่มการเคลื่อนไหวข้อต่อต่าง ๆ ของร่างกายส่วนล่างบริเวณ หลัง สะโพก ขา น่อง เป็นต้น
2. ผู้เรียนสามารถนำเทคนิคที่เรียนไปปฏิบัติจริง ในชีวิตประจำวันของผู้เรียนได้
3. ผู้เรียนสามารถแนะนำแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมให้ผู้อื่นที่มีอาการใกล้เคียงกันได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- บุคคลทั่วไปผู้ที่สนใจ
- ผู้ที่มีอาการ ปวด ตึง เมื่อยกล้ามเนื้อ ข้อต่อต่าง ๆ
- ผู้ที่มีอาการในกลุ่มอาการ Office Syndrome
- ผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ และนักกีฬา

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • ผู้ให้บริการด้านกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด จิตวิทยาบำบัด และการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการด้านสุขภาพ
  • โดยทีมสหวิชาชีพที่มีความมุ่งมั่นเกิดเป็นแรงผลักดันให้ Health Designs เป็นมากกว่าการบริการด้านสุขภาพทั่วไป
  • เราเน้นถึง "สุขภาพดี ออกแบบได้" จากผู้รับบริการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาอาชีพ
  • และเพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการด้านต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพเราจึงตั้งใจและพร้อมดูแลอย่างเต็มความสามารถ
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที