Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 45 นาที

มีประกาศนียบัตร

1 บทความ

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

สอนผู้ที่ต้องการหา หรือทบทวน Core Value เพื่อเริ่มต้นสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ได้รับ Certificate หลังจากเรียนจบ

1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 45 นาที

มีประกาศนียบัตร

1 บทความ

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

สอนผู้ที่ต้องการหา หรือทบทวน Core Value เพื่อเริ่มต้นสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ได้รับ Certificate หลังจากเรียนจบ

ผู้สอน

สุรัตน์ โพธิปราสาท

4.7 คะแนนเฉลี่ย

92 รีวิว

6 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบรท์ไซด์ พีเพิล จำกัด ที่ปรึกษา และโค้ชด้านการพัฒนาองค์กร
 • เจ้าของ Facebook Page และ Podcast "A Cup of Culture" แชร์ประสบการณ์และมอบความรู้ด้านการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร
 • พิธีกรรายการน้ำครึ่งแก้ว ช่อง Nation TV
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโทด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
brightable

4.7 คะแนนเฉลี่ย

92 รีวิว

6 คอร์ส

 • ทีมที่ปรึกษาผู้มากประสบการณ์ด้านกลยุทธ์ ให้คำแนะนำเรื่องการพัฒนาองค์กรและการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร

คอร์สนี้มี Certificate of Completion ให้ หลังจากเรียนจบ

“วัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดีไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม…”

“Org Culture Canvas” เป็นเครื่องมือในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ท่านสามารถออกแบบเองได้จากการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้บริหาร โดยการดึงความเป็นตัวตนขององค์กรจากคุณค่า ความเชื่อ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่จะนําไปสู่เป้าหมายขององค์กรได้ โดยเริ่มต้นจากการกำหนด “ค่านิยม” หรือ “Core Value” เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในระยะยาว

Org Culture Canvas ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือในการค้นหา Core Value ขององค์กร แต่ยังเป็นเครื่องมือในการเช็คสุขภาพขององค์กรเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา และเป็นจุดเริ่มต้นการสื่อสารของคนในองค์กรด้วย

หลักสูตร “สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วย Org Culture Canvas” จะพาท่านไปเรียนรู้ขั้นตอนการหา Core Value ขององค์กรอย่างละเอียด รวมถึงวิธีการปรับใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร พร้อมด้วย Org Culture Canvas ที่สามารถ Download และนำไปใช้ได้ทันที

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ:
1. สื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นขั้นตอน และมีประสิทธิภาพ
2. ใช้ Org Culture Canvas เพื่อหา Core Value ขององค์กรจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานได้
3. ปรับใช้ Core Value เพื่อการพัฒนาองค์กรได้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้:
1. ผู้ประกอบการ ผู้บริหารที่ต้องการหา Core Value เพื่อเริ่มต้นสร้างวัฒนธรรมองค์กร
2. ผู้ประกอบการ ผู้บริหารที่ต้องการทบทวน Core Value เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
3. หัวหน้าโครงการหรือผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาองค์กร 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน: 
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

อาจารย์ผู้สอน:
อาจารย์สุรัตน์ โพธิปราสาท
• ผู้ก่อตั้ง, กรรมการผู้จัดการ บริษัทไบรท์ไซด์ พีเพิล จำกัด
• ที่ปรึกษา และโค้ชด้านการพัฒนาองค์กร
• วิทยากรการขายแบบ B2B และการพัฒนาภาวะผู้นำ
• Certified Change Management Practitioner
www.brightsidepeople.com
• FB เพจ A Cup of Culture
• Podcast การสร้างวัฒนธรรมองค์กรใน A Cup of Culture
• Org Culture Canvas เพิ่มเติม
• รายการน้ำครึ่งแก้ว ช่อง Nation TV เพิ่มเติม
• ปริญญาตรีด้านการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโทด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำPost-Test สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วย Org Culture Canvas ได้คะแนนตั้งแต่ 6 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สุรัตน์ โพธิปราสาท

4.7 คะแนนเฉลี่ย

92 รีวิว

6 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบรท์ไซด์ พีเพิล จำกัด ที่ปรึกษา และโค้ชด้านการพัฒนาองค์กร
 • เจ้าของ Facebook Page และ Podcast "A Cup of Culture" แชร์ประสบการณ์และมอบความรู้ด้านการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร
 • พิธีกรรายการน้ำครึ่งแก้ว ช่อง Nation TV
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโทด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
brightable

4.7 คะแนนเฉลี่ย

92 รีวิว

6 คอร์ส

 • ทีมที่ปรึกษาผู้มากประสบการณ์ด้านกลยุทธ์ ให้คำแนะนำเรื่องการพัฒนาองค์กรและการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร
คะแนนเฉลี่ย
4.6
รายละเอียด
5 ดาว
5
4 ดาว
1
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Neung Boonrugsa
?1587001019
by Wannisa Toyabut
Default
by Piyada Intaso
Default
by Ployphapat Suntornponched
โชคดีที่ได้เข้าคลาสกับอาจารย์ก่อนหน้านี้ ทำให้ภาพที่ได้เรียนมันชัดขึ้นและตอกย้ำให้เข้าใจได้โดยไม่ละสายตา ชอบน้ำเสียงนุ่มของอาจารย์ การยกตัวอย่างประกอบ ทุกอย่างมีหลักการและขั้นตอนเป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกัน สามารถนำวิธีการไปใช้ได้จริงค่ะ
Scan
by Suraporn Korntong
Default
by Sudhavadee Smitra
- สิ่งที่ดีคือ ค่อยๆ อธิบายไปอย่างช้าๆ มีตัวอย่างให้เห็นชัดเจนดี - สิ่งที่ควรปรับปรุงคือ เสียงวิทยากรเป็น monotone ทำให้ผู้เรียนรู้สึกง่วได้
Default
by Wisit Chen

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที