Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 47 นาที

เรียนรู้เทคนิคและทางลัดในการสอนงานแบบ On the Job Training เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้สอนงานมืออาชีพ

เข้าใจหน้าที่และความสำคัญของการสอนงาน เพื่อพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนโดย อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล - วิทยากรและที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 47 นาที

เรียนรู้เทคนิคและทางลัดในการสอนงานแบบ On the Job Training เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้สอนงานมืออาชีพ

เข้าใจหน้าที่และความสำคัญของการสอนงาน เพื่อพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนโดย อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล - วิทยากรและที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์

ผู้สอน

LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

53 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”

เรียนรู้เทคนิคการสอนงานแบบ On the Job Training เพื่อการพัฒนาทีมงาน พัฒนาผลงาน และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เมื่อรับคนเข้ามาใหม่ ทำอย่างไรจะช่วยให้เขาเรียนรู้งาน และทำงานเป็นได้รวดเร็วที่สุด เพราะบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญ รวมทั้งทัศนคติที่ดีในการทำงานถือเป็นหัวใจที่สำคัญยิ่งในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า จะทำอย่างไรบุคลากรขององค์กรถึงจะได้รับการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง และตรงกับเนื้อหาองค์ความรู้ที่มีอยู่ขององค์กร แนวทางหนึ่งคือการให้คนภายในเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ จึงจะสามารถเจาะลึกในตัวเนื้องานและเข้าใจถึงเทคโนโลยีที่องค์กรใช้อยู่ ตลอดจนเข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้โดยตรง

หลักสูตร “เทคนิคการสอนงานแบบ On the Job Training อย่างมีประสิทธิภาพ” ได้รับการออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ที่ต้องทำหน้าที่สอนงานและถ่ายทอดงาน ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นผู้สอน และแนะนำงานด้วยความภาคภูมิใจ เต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ “ถ่ายทอดและแนะนำงาน” รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้สอนงานและแนะนำงานอย่างมืออาชีพได้ อันจะเป็นการสร้างพื้นฐานของระบบการพัฒนาบุคลากรที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่องค์กร ซึ่งจะส่งผลความสัมพันธ์ในองค์กร และยกระดับผลการปฏิบัติงานของทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เสริมสร้างทัศนคติและความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความสำคัญของ “การสอนงาน” เพื่อการพัฒนาทีมงาน พัฒนาผลงาน และพัฒนาองค์กร
- เรียนรู้เทคนิค ยุทธวิธีและทางลัดในการสอนงานแบบ On the job training (OJT) ก่อนก้าวสู่การเป็นผู้สอนงานมืออาชีพ
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ทักษะ กระบวนการสอนงานแบบ OJT ได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style) รวมถึงวัฒนธรรมแบบคนไทย

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับหัวหน้างาน / ผู้จัดการ ที่ต้องการพัฒนาทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ เพราะผู้เรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานและทฤษฎีภายในคอร์ส

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

53 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที