Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
Office Syndrome โรคฮิตคนทำงาน
1,299 บาท 1,999 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 8 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 38 นาที

ผู้เรียนได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ กลุ่มอาการที่พบบ่อยในวัยทำงาน เช่น อาการปวดคอ ปวดหลัง และปวดข้อมือ มือชา แก้ได้ด้วยกายภาพบำบัด รวมถึงวิธีการจัดการกับความเครียดเบื้องต้น

สามารถนำเทคนิคที่เรียนไปปฏิบัติจริง ในชีวิตประจำวันของผู้เรียนได้

สามารถแนะนำแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมให้ผู้อื่นที่มีอาการใกล้เคียงกันได้

อบรมและให้ความรู้โดยคลินิกกายภาพบำบัด HEALTH Designs ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร

1,299 บาท 1,999 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 8 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 38 นาที

ผู้เรียนได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ กลุ่มอาการที่พบบ่อยในวัยทำงาน เช่น อาการปวดคอ ปวดหลัง และปวดข้อมือ มือชา แก้ได้ด้วยกายภาพบำบัด รวมถึงวิธีการจัดการกับความเครียดเบื้องต้น

สามารถนำเทคนิคที่เรียนไปปฏิบัติจริง ในชีวิตประจำวันของผู้เรียนได้

สามารถแนะนำแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมให้ผู้อื่นที่มีอาการใกล้เคียงกันได้

อบรมและให้ความรู้โดยคลินิกกายภาพบำบัด HEALTH Designs ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร

ผู้สอน

  • ผู้ให้บริการด้านกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด จิตวิทยาบำบัด และการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการด้านสุขภาพ
  • โดยทีมสหวิชาชีพที่มีความมุ่งมั่นเกิดเป็นแรงผลักดันให้ Health Designs เป็นมากกว่าการบริการด้านสุขภาพทั่วไป
  • เราเน้นถึง "สุขภาพดี ออกแบบได้" จากผู้รับบริการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาอาชีพ
  • และเพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการด้านต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพเราจึงตั้งใจและพร้อมดูแลอย่างเต็มความสามารถ

Office Syndrome คือ กลุ่มอาการต่าง ๆ ที่พบมากในกลุ่มวัยทำงาน ซึ่งอาจพบอาการผิดปกติของระบบร่างกายเพียงอาการเดียว หรืออาจเกิดความผิดปกติได้หลายระบบพร้อม ๆ กัน ซึ่งอาการในกลุ่ม Office Syndrome นั้น แต่เดิมพบมากในกลุ่มที่ทำงานในสำนักงาน (Office) นั่งทำงานหรือใช้คอมพิวเตอร์ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ๆ แต่ในปัจจุบันไม่ได้พบเฉพาะกลุ่มที่ทำงานในรูปแบบดังกล่าวเท่านั้น แต่สามารถพบกลุ่มอาการของภาวะความเจ็บป่วยต่าง ๆ ได้ในทุกอาชีพ ซึ่งอาการที่พบบ่อยและมักถูกเรียกว่าเป็น Office Syndrome คือ อาการปวดคอ-บ่า ปวดหลัง แต่ในความเป็นจริงนั้น ยังมีอาการที่เกิดกับระบบอื่น ๆ ในร่างกายที่ถือเป็นกลุ่มอาการ Office Syndrome เช่น โรคกระเพาะ สายตาเสื่อม เอ็นข้อมืออักเสบ เป็นต้น

อาการผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การดำรงชีวิต และการปฏิบัติงานโดยตรง ทำให้ทำงานได้ไม่เต็มที่ ปริมาณงานลดลง คุณภาพงานลดลงไม่เพียงแค่ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะสั้นเท่านั้น แต่หากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม จะส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตในระยะยาวได้

การป้องกัน ดูแล และรักษาอาการต่าง ๆ ที่พบได้ในกลุ่มอาการ Office Syndrome นั้น จะได้ผลดีหากเริ่มตั้งแต่ระยะแรก การดูแลตนเองและแก้ไขอาการด้วยวิธีทางกายภาพบำบัดที่ถูกต้องจะช่วยให้ลดความเรื้อรังของอาการได้ดี และจะส่งผลต่อความสำเร็จในการรักษาอย่างดีด้วย

กายภาพบำบัด
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาการต่าง ๆ ที่อาจพบได้ในกลุ่มอาการ Office Syndrome นั้น เป็นสิ่งจำเป็นมากต่อการสังเกตอาการตนเองเบื้องต้น หากประเมินอาการตนเองได้เร็ว จะส่งผลต่อการปฏิบัติตัวและสามารถแก้ไขอาการเบื้องต้นได้ดีด้วย ซึ่งเนื้อหาในคอร์สนี้จะเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในอาการหรือความผิดปกติต่าง ๆ ที่พบบ่อยในกลุ่มวัยทำงาน พร้อมทั้งมีวิธีการในการตรวจประเมินอาการตนเองเบื้องต้น รวมถึงวิธีการในการแก้อาการอย่างง่าย ๆ และถูกต้องตามหลักการทางกายภาพบำบัด

จิตวิทยาบำบัด
การใช้จิตวิทยาบำบัดโดยการทำสมาธิบำบัด ในปัจจุบันนั้นเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ผลที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่ทำให้เกิดความสงบเท่านั้น แต่ยังสามารถผ่อนคลายความเครียดได้ดี อีกทั้งการใช้สมาธิบำบัดร่วมกับการฝึกการหายใจอย่างถูกต้องควบคู่กับแนวทางการรักษาทางกายภาพบำบัด จะยิ่งส่งผลให้การรักษาได้ผลดีมากขึ้น คงผลของการรักษาเพื่อลดปวดได้ยาวนานขึ้น และสามารถลดปวดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

คอร์ส Office Syndrome โรคฮิตคนทำงาน นี้จึงนำเอาวิธีการฝึกสมาธิควบคู่กับการฝึกลมหายใจพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหากลุ่มอาการ Office Syndrome ด้วย เพื่อให้เกิดความสมดุล ทั้งภาวะทางกาย ทางอารมณ์ และทางจิตใจของผู้เรียน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ผู้เรียนได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
- กลุ่มอาการที่พบบ่อยในวัยทำงาน ทำความรู้จักและเข้าใจปัญหา อาการต่าง ๆ ที่เกิดจากการทำงาน ซึ่งส่งผลกระทบได้หลายระบบ หลายอวัยวะภายในร่างกาย
- ปวดคอ ปวดหลัง แก้ได้ด้วยกายภาพบำบัด วิธีการสังเกตอาการปวดคอ ปวดหลังและตรวจประเมินอาการเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งวิธีการแก้ไขอาการอย่างถูกต้องตามหลักการทางกายภาพบำบัด
- ปวดข้อมือ มือชา ปัญหากวนใจคนใช้มือ วิธีการสังเกตอาการปวดข้อมือ ชามือ นิ้วล็อค และตรวจประเมินอาการเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งวิธีการแก้ไขอาการอย่างถูกต้องตามหลักการทางกายภาพบำบัด
- การจัดการกับความเครียดเบื้องต้น การทำสมาธิบำบัดลดความเครียด ร่วมกับการฝึกหายใจอย่างถูกต้องควบคู่กับหลักการทางกายภาพบำบัด ช่วยในเรื่อง ลดความเครียด ลดปวด ผ่อนคลายความตึงตัวของกล้ามเนื้อได้ดี
2. ผู้เรียนสามารถนำเทคนิคที่เรียนไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันของผู้เรียนได้
3. ผู้เรียนสามารถแนะนำแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมให้ผู้อื่นที่มีอาการใกล้เคียงกันได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- บุคคลทั่วไปผู้สนใจ
- ผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน
- ผู้ที่มีอาการในกลุ่มอาการ Office Syndrome

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • ผู้ให้บริการด้านกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด จิตวิทยาบำบัด และการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการด้านสุขภาพ
  • โดยทีมสหวิชาชีพที่มีความมุ่งมั่นเกิดเป็นแรงผลักดันให้ Health Designs เป็นมากกว่าการบริการด้านสุขภาพทั่วไป
  • เราเน้นถึง "สุขภาพดี ออกแบบได้" จากผู้รับบริการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาอาชีพ
  • และเพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการด้านต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพเราจึงตั้งใจและพร้อมดูแลอย่างเต็มความสามารถ
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที