Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,890 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 40 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

OKR Canvas เป็นแบบจำลองการใช้เครื่องมือ Objective and Key Results (OKR) ในหน้ากระดาษแผ่นเดียว

คุณจะสามารถนำ OKR ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างง่ายดาย

สอนโดย ดร.วิชัย มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจกว่า 20 ปี เป็น Thailand Representative ของ profit.co ซึ่งเป็น OKR Software ที่ใช้งานในบริษัทชั้นนำทั้งในอเมริกาและสิงคโปร์

1,890 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 40 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

OKR Canvas เป็นแบบจำลองการใช้เครื่องมือ Objective and Key Results (OKR) ในหน้ากระดาษแผ่นเดียว

คุณจะสามารถนำ OKR ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างง่ายดาย

สอนโดย ดร.วิชัย มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจกว่า 20 ปี เป็น Thailand Representative ของ profit.co ซึ่งเป็น OKR Software ที่ใช้งานในบริษัทชั้นนำทั้งในอเมริกาและสิงคโปร์

ผู้สอน

ดร.วิชัย ลิมปิติกรานนท์ (อ.หมง)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

571 รีวิว

2 คอร์ส

  • ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเศรษฐกิจและธุรกิจ รวมถึงการจัดการทรัพยากรบุคคล
  • มีประสบการณ์ทำงานเป็นผู้จัดการด้านโครงการ และวิชาการ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ และธุรกิจทั้งในระดับประเทศ และระดับอาเซียน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  • ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิกฤต COVID-19 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก และเป็นโอกาสสำคัญที่จะนำแนวคิด OKR มาใช้เพื่อพัฒนาให้องค์กรอยู่รอด แนวคิด OKR เข้ามาในประเทศไทยประมาณ 2 ปีแล้ว แต่ยังขาดรูปแบบการประยุกต์ใช้ที่เป็นรูปธรรม

หากคุณต้องการนำ OKR ไปใช้ในองค์กร ขอแนะนำ OKR Canvas ซึ่งเป็น แบบจำลองการใช้เครื่องมือ Objective and Key Results (OKR) ในหน้ากระดาษแผ่นเดียว บรรจุองค์ประกอบ ในการตั้ง Objective ว่าจะมอบหมายงาน แบ่งปันและแชร์ข้อมูล ให้พนักงานหรือหน่วยงานใดและ Key Results ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบตัวชี้วัดทั้ง 6 ประเภท

คุณจะสามารถนำ OKR ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างง่ายดาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง alignment ระหว่าง OKR ในแต่ละระดับ นอกจากนี้ OKR Canvas ยังเป็นพื้นฐานสำคัญในการใช้ OKR Software เพื่อติดตามผลประกอบการในรูป Dashboard เพื่อให้เห็นภาพรวมของการใช้ OKR ทั่วทั้งองค์กร ได้เป็นอย่างดี

เรียนคอร์สนี้แล้วคุณจะเข้าใจถึง….
- OKR Canvas เครื่องมือในการนำ OKR ไปใช้ในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
- ตัวอย่างการใช้ OKR Canvas สาหรับธุรกิจในภาคบริการและภาคการผลิต
- OKR Implementation Cycle
- ความจำเป็นของภาคธุรกิจในการปรับตัวหลังยุค COVID-19 และบทบาทที่เปลี่ยนไปของ HR
- PPP Framework แนวคิดสาคัญในการ Check-in
- ตัวอย่าง OKR Dashboard เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมการใช้ OKR ในองค์กร

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้บริหารระดับ C-Level ที่ต้องการนา OKR มาใช้ในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
- ผู้บริหารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความรู้พื้นฐานด้าน OKR บ้างแล้ว และต้องการนา OKR Canvas เป็นเครื่องมือในการสร้างความเปลี่ยนแปลงขององค์กร
- หน่วยงานที่มีการใช้ OKR มาแล้ว และต้องการพัฒนาไปสู่การใช้ OKR Software ในองค์กร
- บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการประยุกต์ใช้ OKR ในองค์กร

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ดร.วิชัย ลิมปิติกรานนท์ (อ.หมง)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

571 รีวิว

2 คอร์ส

  • ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเศรษฐกิจและธุรกิจ รวมถึงการจัดการทรัพยากรบุคคล
  • มีประสบการณ์ทำงานเป็นผู้จัดการด้านโครงการ และวิชาการ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ และธุรกิจทั้งในระดับประเทศ และระดับอาเซียน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  • ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
6
4 ดาว
0
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by มณินทร กมลแมน
Default
by วราภรณ์ ทองเหง้า
Avatar
by Pisamai Prachanant
ขอใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนด้วยนะคะ
Default
by Jedsada Uthai
Default
by จารุเดช โตจำศิลป์
Default
by เบญญาภา จันทร์ตรี
Unnamed
by Chanicha Satienpaphapond

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที