Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 19 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 45 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 15 แบบทดสอบ

เรียนรู้การบริหารความขัดแย้งในการทำงาน เทคนิคในการรับมือต่อสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการจัดการความขัดแย้งในทีมงานและในองค์กร

มี Worksheet ประกอบการเรียนให้ Download

ได้รับ Certificate หลังจากเรียนจบ

990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 19 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 45 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 15 แบบทดสอบ

เรียนรู้การบริหารความขัดแย้งในการทำงาน เทคนิคในการรับมือต่อสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการจัดการความขัดแย้งในทีมงานและในองค์กร

มี Worksheet ประกอบการเรียนให้ Download

ได้รับ Certificate หลังจากเรียนจบ

ผู้สอน

สุรัตน์ โพธิปราสาท

4.6 คะแนนเฉลี่ย

38 รีวิว

6 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบรท์ไซด์ พีเพิล จำกัด ที่ปรึกษา และโค้ชด้านการพัฒนาองค์กร
 • เจ้าของ Facebook Page และ Podcast "A Cup of Culture" แชร์ประสบการณ์และมอบความรู้ด้านการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร
 • พิธีกรรายการน้ำครึ่งแก้ว ช่อง Nation TV
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโทด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
brightable

4.6 คะแนนเฉลี่ย

38 รีวิว

6 คอร์ส

 • ทีมที่ปรึกษาผู้มากประสบการณ์ด้านกลยุทธ์ ให้คำแนะนำเรื่องการพัฒนาองค์กรและการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร

คอร์สนี้มี Certificate of Completion ให้ หลังจากเรียนจบ

85% ของคนในองค์กรจะเจอความขัดแย้งในแต่ละวัน เพราะความเห็นต่างเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นคนที่ประสบความสำเร็จในการทำงานไม่ใช่ไม่เจอความขัดแย้ง แต่เป็นเพราะพวกเขาสามารถบริหารจัดการความขัดแย้งได้ดีกว่าคนอื่น ๆ

หลักสูตร Managing Workplace Conflict – การบริหารความขัดแย้งในการทำงาน ประกอบไปด้วย รูปแบบต่าง ๆ ของความขัดแย้ง สไตล์การตอบสนองของคนที่แตกต่างกัน เทคนิคในการรับมือต่อสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการจัดการความขัดแย้งในทีมงานและในองค์กร โดยหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมองความขัดแย้งในมุมที่เปลี่ยนไป รู้เท่าทันตัวเองและตอบสนองต่อสถานการณ์ความขัดแย้งได้อย่างดี และสามารถใช้วิธีการ รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนความขัดแย้งไปสู่ความร่วมมืออย่างได้ผล 

หัวข้อการเรียนรู้
1. เข้าใจความขัดแย้ง
2. ที่มาของความขัดแย้ง
3. หลักการบริหารความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพ
4. สไตล์การบริหารความขัดแย้ง 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ:
1. ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความขัดแย้ง
2. เรียนรู้กระบวนการในการบริหารจัดการความขัดแย้งและวิธีการปรับใช้
3. เรียนรู้เกี่ยวกับสไตล์การบริหารความขัดแย้งที่แตกต่างและวิธีการรับมือเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ 

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้: 
พนักงานทุกระดับ และทุกสายงานในองค์กรที่มีโอกาสพบกับความขัดแย้งในการทำงาน 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน:  
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

ประวัติอาจารย์ผู้สอน:
อาจารย์สุรัตน์ โพธิปราสาท 
• ผู้ก่อตั้ง, กรรมการผู้จัดการ บริษัทไบรท์ไซด์ พีเพิล จำกัด
• ที่ปรึกษา และโค้ชด้านการพัฒนาองค์กร
• วิทยากรการขายแบบ B2B และการพัฒนาภาวะผู้นำ
• Certified Change Management Practitioner
www.brightsidepeople.com
• FB เพจ A Cup of Culture
• Podcast การสร้างวัฒนธรรมองค์กรใน A Cup of Culture
• Org Culture Canvas เพิ่มเติม
• รายการน้ำครึ่งแก้ว ช่อง Nation TV เพิ่มเติม
• ปริญญาตรีด้านการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโทด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบฝึกหัด Chapter 1.1 ไม่เห็นต่างก็ไม่โต ได้คะเเนนตั้งเเต่ 2 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำแบบฝึกหัด Chapter 1.2 ไม่เห็นต่างก็ไม่โต ได้คะเเนนตั้งเเต่ 1 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำแบบฝึกหัด Chapter 2.1 ที่มาของความขัดแย้ง ได้คะเเนนตั้งเเต่ 1 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำแบบฝึกหัด Chapter 2.2 บุคลิกภาพและค่านิยม ได้คะเเนนตั้งเเต่ 2 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำแบบฝึกหัด Chapter 2.3 ความไม่ไว้วางใจในทีม ได้คะเเนนตั้งเเต่ 3 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำแบบฝึกหัด Chapter 2.4 ความไม่สอดคล้องของเป้าหมาย ได้คะเเนนตั้งเเต่ 1 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำแบบฝึกหัด Chapter 2.5 การเปลี่ยนแปลง ได้คะเเนนตั้งเเต่ 1 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำแบบฝึกหัด Chapter 3.1 Thomas-Kilmann Model ได้คะเเนนตั้งเเต่ 1 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำแบบฝึกหัด Chapter 3.2 กลยุทธ์แบบยืนกราน ได้คะเเนนตั้งเเต่ 1 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำแบบฝึกหัด Chapter 4.2 หลีกเลี่ยง ได้คะเเนนตั้งเเต่ 2 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำแบบฝึกหัด Chapter 4.3 โอนอ่อน ได้คะเเนนตั้งเเต่ 2 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำแบบฝึกหัด Chapter 4.4 ประนีประนอม ได้คะเเนนตั้งเเต่ 2 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำแบบฝึกหัด Chapter 4.5 แข่งขัน ได้คะเเนนตั้งเเต่ 2 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำแบบฝึกหัด Chapter 4.6 ผสานประโยชน์ ได้คะเเนนตั้งเเต่ 2 คะเเนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สุรัตน์ โพธิปราสาท

4.6 คะแนนเฉลี่ย

38 รีวิว

6 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบรท์ไซด์ พีเพิล จำกัด ที่ปรึกษา และโค้ชด้านการพัฒนาองค์กร
 • เจ้าของ Facebook Page และ Podcast "A Cup of Culture" แชร์ประสบการณ์และมอบความรู้ด้านการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร
 • พิธีกรรายการน้ำครึ่งแก้ว ช่อง Nation TV
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโทด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
brightable

4.6 คะแนนเฉลี่ย

38 รีวิว

6 คอร์ส

 • ทีมที่ปรึกษาผู้มากประสบการณ์ด้านกลยุทธ์ ให้คำแนะนำเรื่องการพัฒนาองค์กรและการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Open uri20201006 21814 1dd5cpx?1601955453
by Pornkamol Tanaratpattanakit

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที