Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 19 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 45 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 15 แบบทดสอบ

เรียนรู้การบริหารความขัดแย้งในการทำงาน เทคนิคในการรับมือต่อสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการจัดการความขัดแย้งในทีมงานและในองค์กร

มี Worksheet ประกอบการเรียนให้ Download

ได้รับ Certificate หลังจากเรียนจบ

990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 19 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 45 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 15 แบบทดสอบ

เรียนรู้การบริหารความขัดแย้งในการทำงาน เทคนิคในการรับมือต่อสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการจัดการความขัดแย้งในทีมงานและในองค์กร

มี Worksheet ประกอบการเรียนให้ Download

ได้รับ Certificate หลังจากเรียนจบ

ผู้สอน

สุรัตน์ โพธิปราสาท

4.7 คะแนนเฉลี่ย

92 รีวิว

6 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบรท์ไซด์ พีเพิล จำกัด ที่ปรึกษา และโค้ชด้านการพัฒนาองค์กร
 • เจ้าของ Facebook Page และ Podcast "A Cup of Culture" แชร์ประสบการณ์และมอบความรู้ด้านการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร
 • พิธีกรรายการน้ำครึ่งแก้ว ช่อง Nation TV
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโทด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
brightable

4.7 คะแนนเฉลี่ย

92 รีวิว

6 คอร์ส

 • ทีมที่ปรึกษาผู้มากประสบการณ์ด้านกลยุทธ์ ให้คำแนะนำเรื่องการพัฒนาองค์กรและการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร

คอร์สนี้มี Certificate of Completion ให้ หลังจากเรียนจบ

เรียนรู้การบริหารความขัดแย้งในการทำงาน รูปแบบต่าง ๆ ของความขัดแย้ง สไตล์การตอบสนองของคนที่แตกต่างกัน เทคนิคในการรับมือต่อสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการจัดการความขัดแย้งในทีมงานและในองค์กร

85% ของคนในองค์กรจะเจอความขัดแย้งในแต่ละวัน เพราะความเห็นต่างเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นคนที่ประสบความสำเร็จในการทำงานไม่ใช่ไม่เจอความขัดแย้ง แต่เป็นเพราะพวกเขาสามารถบริหารจัดการความขัดแย้งได้ดีกว่าคนอื่น ๆ

หลักสูตร Managing Workplace Conflict – การบริหารความขัดแย้งในการทำงาน ประกอบไปด้วย รูปแบบต่าง ๆ ของความขัดแย้ง สไตล์การตอบสนองของคนที่แตกต่างกัน เทคนิคในการรับมือต่อสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการจัดการความขัดแย้งในทีมงานและในองค์กร โดยหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมองความขัดแย้งในมุมที่เปลี่ยนไป รู้เท่าทันตัวเองและตอบสนองต่อสถานการณ์ความขัดแย้งได้อย่างดี และสามารถใช้วิธีการ รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนความขัดแย้งไปสู่ความร่วมมืออย่างได้ผล 

หัวข้อการเรียนรู้
1. เข้าใจความขัดแย้ง
2. ที่มาของความขัดแย้ง
3. หลักการบริหารความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพ
4. สไตล์การบริหารความขัดแย้ง 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ:
1. ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความขัดแย้ง
2. เรียนรู้กระบวนการในการบริหารจัดการความขัดแย้งและวิธีการปรับใช้
3. เรียนรู้เกี่ยวกับสไตล์การบริหารความขัดแย้งที่แตกต่างและวิธีการรับมือเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ 

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้: 
พนักงานทุกระดับ และทุกสายงานในองค์กรที่มีโอกาสพบกับความขัดแย้งในการทำงาน 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน:  
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

ประวัติอาจารย์ผู้สอน:
อาจารย์สุรัตน์ โพธิปราสาท 
• ผู้ก่อตั้ง, กรรมการผู้จัดการ บริษัทไบรท์ไซด์ พีเพิล จำกัด
• ที่ปรึกษา และโค้ชด้านการพัฒนาองค์กร
• วิทยากรการขายแบบ B2B และการพัฒนาภาวะผู้นำ
• Certified Change Management Practitioner
www.brightsidepeople.com
• FB เพจ A Cup of Culture
• Podcast การสร้างวัฒนธรรมองค์กรใน A Cup of Culture
• Org Culture Canvas เพิ่มเติม
• รายการน้ำครึ่งแก้ว ช่อง Nation TV เพิ่มเติม
• ปริญญาตรีด้านการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโทด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบฝึกหัด Chapter 1.1 ไม่เห็นต่างก็ไม่โต ได้คะแนนตั้งแต่ 2 คะแนน ขึ้นไป
- ทำแบบฝึกหัด Chapter 1.2 ไม่เห็นต่างก็ไม่โต ได้คะแนนตั้งแต่ 1 คะแนน ขึ้นไป
- ทำแบบฝึกหัด Chapter 2.1 ที่มาของความขัดแย้ง ได้คะแนนตั้งแต่ 1 คะแนน ขึ้นไป
- ทำแบบฝึกหัด Chapter 2.2 บุคลิกภาพและค่านิยม ได้คะแนนตั้งแต่ 2 คะแนน ขึ้นไป
- ทำแบบฝึกหัด Chapter 2.3 ความไม่ไว้วางใจในทีม ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป
- ทำแบบฝึกหัด Chapter 2.4 ความไม่สอดคล้องของเป้าหมาย ได้คะแนนตั้งแต่ 1 คะแนน ขึ้นไป
- ทำแบบฝึกหัด Chapter 2.5 การเปลี่ยนแปลง ได้คะแนนตั้งแต่ 1 คะแนน ขึ้นไป
- ทำแบบฝึกหัด Chapter 3.1 Thomas-Kilmann Model ได้คะแนนตั้งแต่ 1 คะแนน ขึ้นไป
- ทำแบบฝึกหัด Chapter 3.2 กลยุทธ์แบบยืนกราน ได้คะแนนตั้งแต่ 1 คะแนน ขึ้นไป
- ทำแบบฝึกหัด Chapter 4.2 หลีกเลี่ยง ได้คะแนนตั้งแต่ 2 คะแนน ขึ้นไป
- ทำแบบฝึกหัด Chapter 4.3 โอนอ่อน ได้คะแนนตั้งแต่ 2 คะแนน ขึ้นไป
- ทำแบบฝึกหัด Chapter 4.4 ประนีประนอม ได้คะแนนตั้งแต่ 2 คะแนน ขึ้นไป
- ทำแบบฝึกหัด Chapter 4.5 แข่งขัน ได้คะแนนตั้งแต่ 2 คะแนน ขึ้นไป
- ทำแบบฝึกหัด Chapter 4.6 ผสานประโยชน์ ได้คะแนนตั้งแต่ 2 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สุรัตน์ โพธิปราสาท

4.7 คะแนนเฉลี่ย

92 รีวิว

6 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบรท์ไซด์ พีเพิล จำกัด ที่ปรึกษา และโค้ชด้านการพัฒนาองค์กร
 • เจ้าของ Facebook Page และ Podcast "A Cup of Culture" แชร์ประสบการณ์และมอบความรู้ด้านการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร
 • พิธีกรรายการน้ำครึ่งแก้ว ช่อง Nation TV
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโทด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
brightable

4.7 คะแนนเฉลี่ย

92 รีวิว

6 คอร์ส

 • ทีมที่ปรึกษาผู้มากประสบการณ์ด้านกลยุทธ์ ให้คำแนะนำเรื่องการพัฒนาองค์กรและการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร
คะแนนเฉลี่ย
4.8
รายละเอียด
5 ดาว
29
4 ดาว
2
3 ดาว
0
2 ดาว
1
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Narumon Engchuan
Open uri20210119 23701 11kci1t?1611070444
by Namwhan Pattrachansa
Default
by อโนชา กลมเกลี้ยง
Default
by PETLADA LAORNGTEP
Default
by Aratchapon Tubtimthong
Default
by นภเกตน์ ริตจันทร์
Default
by สุญาภัทร์ พงศ์ธนุวัฒน์
Default
by สุวิกรณ์ ซีจันทรา
Default
by พัทธ์ธีรา บำรุงสิริขันธ์
Default
by สรนันท์ เงินนาค

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที