Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 42 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้และเข้าใจหลักคิดของการบริหารจัดการโครงการ

สามารถนำวิสัยทัศน์หรือนโยบายขององค์กรมาเป็นขั้นตอนในการทำงานได้ตามเป้าหมายองค์กร

สอนโดย “ครูตู่” สุชาดา แพรเมือง Organization Development Consultant

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 42 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้และเข้าใจหลักคิดของการบริหารจัดการโครงการ

สามารถนำวิสัยทัศน์หรือนโยบายขององค์กรมาเป็นขั้นตอนในการทำงานได้ตามเป้าหมายองค์กร

สอนโดย “ครูตู่” สุชาดา แพรเมือง Organization Development Consultant

ผู้สอน

LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

49 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
องค์กรในยุคปัจจุบันต่างต้องการสร้างการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการทำสิ่งซ้ำเดิมหรือการทำหน้าที่ตามกิจวัตร หรือ Routine เพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถนำพาองค์กรให้เติบโตได้ แม้ในองค์กรใหญ่ระดับประเทศที่มีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน ยังหันมาสนใจการพัฒนาองค์กรด้วยการริเริ่มโครงการใหม่ ๆ (New Project) อันมีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและเติบโตขององค์กรโดยภาพรวม และองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้โครงการที่เกิดขึ้นใหม่เดินทางไปสู่ความสำเร็จ คือ บุคลากรในองค์กร เพราะเป็นผู้เห็นปัญหาจริงและสามารถประเมินโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้จากการริเริ่มโครงการใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหานั้น

การทำโครงการใหม่ ๆ ให้สำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องมีผู้ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ หากใช้แต่เพียงทักษะหรือประสบการณ์ในการทำงานที่สั่งสมมา อาจไม่สามารถทำให้โครงการประสบความสำเร็จเสมอไป เพราะการบริหารจัดการโครงการเป็น “ทักษะเฉพาะ” สำหรับการบริหารกิจกรรมหรือโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบสมบูรณ์ 100% และแน่นอนว่า หากใช้คำว่า “ทักษะ” จะแปลว่าเป็นสิ่งที่เรียนรู้และฝึกฝนได้

“Managing Project with Agility” เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักคิดของการทำงานแบบ Project Management ที่มาพร้อมเครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการ และสุดท้ายคือ ได้ลงมือทำจริง และหลักสูตรนี้พิเศษกว่าหลักคิดแบบ Project Management ทั่วไป คือ การผสมผสานกับแนวคิดแบบ Agile เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ ประเมินสถานการณ์ รวมถึงการปรับเปลี่ยนแผนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายอย่างคล่องตัวและปฏิบัติได้จริง เพื่อตอบสนองกับโลกที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงที

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ได้พัฒนาสมรรถนะของหัวหน้างานให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
- เข้าใจหลักคิดของการบริหารจัดการโครงการ (Project Management)
- สามารถนำวิสัยทัศน์หรือนโยบายขององค์กรมาเป็นขั้นตอนในการทำงาน ส่งต่อให้ทีมสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายขององค์กรได้ (Project Implementation)
- เรียนรู้แนวคิดการทำงานแบบ Agile โดยวัดผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินสถานการณ์ รวมถึงการปรับเปลี่ยนแผนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายอย่างคล่องตัวและปฏิบัติได้จริง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานทุกระดับ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนรู้ได้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้พื้นฐานและทฤษฎีจาก Online Course ที่จะสามารถทบทวนซ้ำได้ทุกเมื่อ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

49 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”
คะแนนเฉลี่ย
4.8
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Pornpan Chaviwan
Default
by สุพิชฌาย์ วัชระคิรินทร์
Default
by Teerapon Sangmontorn
Default
by Wutthichai Likhitroekwit

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที