Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
459 บาท 1,190 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 41 นาที

ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการยศาสตร์ การจัดพื้นที่ทำงาน ทำความรู้จักกับท่าทาง ท่าทางมีผลต่ออาการปวดอย่างไร และประเด็นอื่น ๆ อีกมากมาย

สามารถนำคำแนะนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันของผู้เรียนได้ เพื่อป้องกันและปรับแก้ไขภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากกท่าทางในการทำงานที่ไม่เหมาะสม

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในหน่วยงานของท่าน เพื่อลดอัตราความเจ็บป่วยจากการทำงานในหน่วยงานได้

อบรมและให้ความรู้โดยคลินิกกายภาพบำบัด HEALTH Designs ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร

459 บาท 1,190 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 41 นาที

ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการยศาสตร์ การจัดพื้นที่ทำงาน ทำความรู้จักกับท่าทาง ท่าทางมีผลต่ออาการปวดอย่างไร และประเด็นอื่น ๆ อีกมากมาย

สามารถนำคำแนะนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันของผู้เรียนได้ เพื่อป้องกันและปรับแก้ไขภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากกท่าทางในการทำงานที่ไม่เหมาะสม

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในหน่วยงานของท่าน เพื่อลดอัตราความเจ็บป่วยจากการทำงานในหน่วยงานได้

อบรมและให้ความรู้โดยคลินิกกายภาพบำบัด HEALTH Designs ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร

ผู้สอน

  • ผู้ให้บริการด้านกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด จิตวิทยาบำบัด และการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการด้านสุขภาพ
  • โดยทีมสหวิชาชีพที่มีความมุ่งมั่นเกิดเป็นแรงผลักดันให้ Health Designs เป็นมากกว่าการบริการด้านสุขภาพทั่วไป
  • เราเน้นถึง "สุขภาพดี ออกแบบได้" จากผู้รับบริการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาอาชีพ
  • และเพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการด้านต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพเราจึงตั้งใจและพร้อมดูแลอย่างเต็มความสามารถ

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
Ergonomics หรือ การยศาสตร์ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมที่ทำงาน อันจะมีผลกระทบต่อการทำงาน ทั้งคุณภาพของงานที่ได้ ปริมาณงานที่ได้ รวมไปถึงผลกระทบที่เกิดทางจิตวิทยาสังคม เช่น ความพึงพอใจในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ความสุขในการทำงาน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ปฏิบัติงานโดยตรง

ไม่เพียงแค่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น แต่การทำงานในลักษณะที่ไม่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์นั้น ยังส่งผลกระทบไปถึงหน่วยงานและครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานด้วย เพราะความเจ็บป่วยหรืออาการผิดปกติที่เกิดจากการทำงานที่ไม่เหมาะสม จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นเรื้อรัง มักต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่หน่วยงานต้องดูแลผู้ปฏิบัติงานและกระทบต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้

ดังนั้นการปรับสถานที่ทำงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานนั้น จะส่งผลดีต่อทั้งตัวงาน ตัวผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานด้วย

กายภาพบำบัด
ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการยศาสตร์ เพื่อปรับท่าทางในการปฏิบัติงาน สถานที่ทำงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเจ็บป่วยจากการปฏิบัติ และเพื่อป้องกันไม่ให้ความเจ็บป่วยจากการทำงานที่เป็นอยู่นั้นรุนแรงขึ้น และผู้ปฏิบัติงานที่มีอาการเจ็บป่วยจากการทำงาน ควรต้องได้รับการดูแลรักษาทางกายภาพบำบัดอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อแก้ไขอาการนั้นอย่างทันท่วงที

ซึ่งเนื้อหาในคอร์ส การยศาสตร์ ปรับท่าแก้โรค นี้จะเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านการยศาสตร์ การปรับสถานที่ทำงาน ปรับสิ่งแวดล้อมบริเวณที่ปฏิบัติงาน และการปรับท่าทางในการทำงานให้ถูกต้อง สามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งบุคคลและหน่วยงาน โดยเน้นหลัก เข้าใจได้ง่าย ปรับใช้ได้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ผู้เรียนได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
    - หลักการ “การยศาสตร์” ได้แก่ ความหมายและความสำคัญของการยศาสตร์ การนำหลักการการยศาสตร์ไปปรับใช้
    - การจัดพื้นที่ทำงาน ได้แก่ การจัดพื้นที่ในการนั่งทำงาน และการจัดพื้นที่ในการยืนทำงาน
    - ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ทำงาน ได้แก่ ผลกระทบที่เกิดกับสุขภาพกาย สุขภาพจิต และผลกระทบด้านจิตวิทยาสังคม
    - ทำความรู้จักกับท่าทาง (Posture) ได้แก่ การแนะนำท่าทางที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องในการทำงาน
    - ท่าทางมีผลต่ออาการปวดอย่างไร ได้แก่ ทำความเข้าใจกับอาการปวดที่เกิดขึ้นจากท่าทางที่ไม่เหมาะสม
    - ท่าทางที่ถูกต้อง ได้แก่ คำแนะนำการปรับท่าทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องในแต่ละท่า ทั้งท่านั่งที่ถูกต้อง ท่ายืนที่ถูกต้อง และท่ายกของที่ถูกต้อง
2. ผู้เรียนสามารถนำคำแนะนำไปปฏิบัติได้จริง ในชีวิตประจำวันของผู้เรียนได้ เพื่อป้องกันและปรับแก้ไขภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากท่าทางในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในหน่วยงานของท่าน เพื่อลดอัตราความเจ็บป่วยจากการทำงานในหน่วยงานได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- บุคคลทั่วไปที่สนใจในการปรับท่าทางการทำงานและใช้ชีวิตประจำวันให้ถูกต้อง
- พนักงานทั่วไปหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลพนักงาน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ในคอร์สนี้ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ใดมาก่อน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • ผู้ให้บริการด้านกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด จิตวิทยาบำบัด และการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการด้านสุขภาพ
  • โดยทีมสหวิชาชีพที่มีความมุ่งมั่นเกิดเป็นแรงผลักดันให้ Health Designs เป็นมากกว่าการบริการด้านสุขภาพทั่วไป
  • เราเน้นถึง "สุขภาพดี ออกแบบได้" จากผู้รับบริการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาอาชีพ
  • และเพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการด้านต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพเราจึงตั้งใจและพร้อมดูแลอย่างเต็มความสามารถ
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที