Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 55 นาที

พัฒนาวัฒนธรรมการสร้างทีมให้มีประสิทธิภาพ

สอนโดย อ.แบท อรรณพ นิยมเดชา - Positive Psychologist นักจิตวิทยาองค์กร Professional Action Learning Coach

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 55 นาที

พัฒนาวัฒนธรรมการสร้างทีมให้มีประสิทธิภาพ

สอนโดย อ.แบท อรรณพ นิยมเดชา - Positive Psychologist นักจิตวิทยาองค์กร Professional Action Learning Coach

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ในโลกยุคดิจิทัล เป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผันผวน ทั้งในเชิงพฤติกรรมของบุคคล ข้อมูลข่าวสารที่ Overload การที่องค์กรจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมและพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านขององค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานและการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

“Digital Culture” จึงเป็นสิ่งที่องค์กรคาดหวังให้เกิดขึ้น โดยเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่แบบ Digital เป็นลักษณะขององค์กรที่เปิดช่องทางในการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายในองค์กร ระหว่างพนักงานสู่พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่สำคัญที่เป็นประโยชน์ในการทำงานจากพนักงาน นำไปสู่การสร้างแนวทางการลงมือปฏิบัติที่ดีที่สุด พัฒนางานและวิธีการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มขีดสมรรถนะหรือขีดความสามารถของบุคลากร รวมถึงสามารถสร้างเป็นชุดความรู้สำคัญให้กับองค์กร (Knowledge Management) ได้

หลักสูตร Develop Digital Culture for Team Excellence ได้รับการออกแบบด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม และ Results Based Training เพื่อให้ผู้เรียนได้ผลลัพธ์ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาทักษะที่จะทำให้ได้องค์ความรู้มาเพื่อสร้างแนวทางในการปฏิบัติงาน เป็นประโยชน์กับองค์กร และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบกับองค์กรในปัจจุบันได้

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อวัฒนธรรมการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ
2. แนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ และสามารถทำแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ
3. สามารถใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ และประยุกต์ใช้ในการสร้างวัฒนธรรมที่ทีมและองค์กรต้องการในอนาคตได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ที่ต้องบริหารจัดการคน และสร้างผู้นำรุ่นใหม่ 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ 

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

45 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที