Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 17 นาที

เรียนรู้กรอบความคิดเกี่ยวกับ Customer Centric Mindset ภายในองค์กร

นำ Customer-Centric Mindset ไปประยุกต์และพัฒนาการบริการลูกค้าในรูปแบบ Omni-channel

เข้าใจ Customer Insight และรู้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาการบริการของทีมในอนาคต

สอนโดย อ.เป เปี่ยมศักดิ์ อุไรพันธุ์ - Service Designer นักออกแบบการบริการ Customer Service Excellence Facilitator

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 17 นาที

เรียนรู้กรอบความคิดเกี่ยวกับ Customer Centric Mindset ภายในองค์กร

นำ Customer-Centric Mindset ไปประยุกต์และพัฒนาการบริการลูกค้าในรูปแบบ Omni-channel

เข้าใจ Customer Insight และรู้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาการบริการของทีมในอนาคต

สอนโดย อ.เป เปี่ยมศักดิ์ อุไรพันธุ์ - Service Designer นักออกแบบการบริการ Customer Service Excellence Facilitator

ผู้สอน

LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

53 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”

คอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวคิด Customer-Centric Mindset ซึ่งเป็นแนวคิดที่ตอบโจทย์ลูกค้าในยุค New Normal และสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
หลังจากเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างสูงและขยายตัวไปในโลกออนไลน์ พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล หลายองค์กรพยายามทรานส์ฟอร์มองค์กรเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในยุค New Normal และเล็งเห็นความสำคัญของกรอบความคิดที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง องค์กรที่ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าบนแนวคิด Customer Centric จะสามารถเป็นผู้นำในธุรกิจได้ด้วยการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมในระยะยาวด้วยการนำเสนอสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งที่ปรากฏชัดเจน (Existing Need) และที่ซ่อนอยู่ได้ (Latent Need) และจะสามารถขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยการสร้างนวัตกรรมใหม่จากข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า (Customer Insight) ซึ่งเกิดจากการที่พนักงานทุกฝ่ายในองค์กรมีกรอบความคิดเดียวกันที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer-Centric Mindset) โดยใช้ทุกช่องทางการติดต่อเพื่อเข้าถึงลูกค้า (Omni-channel)  หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจและพัฒนากรอบความคิด Customer-Centric เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในธุรกิจ โดยเนื้อหาในหลักสูตรได้รวบรวมความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับกรอบความคิด Customer-Centric และยังมีกรณีศึกษาของธุรกิจระดับโลกมาเป็นตัวอย่างให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความสำเร็จที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจเแนวคิด Customer-Centric และการสร้าง Customer-Centric Mindset ที่จำเป็นในการออกแบบสินค้าและบริการที่สามารถนำไปประยุกต์และพัฒนาการบริการลูกค้าในรูปแบบ Omni-channel ได้
- เข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริงของลูกค้า (Customer Insight) และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาการบริการของทีมในอนาคต
- สามารถวางแผนและออกแบบเส้นทางการเดินทางของลูกค้า (Customer Journey) เพื่อร่วมกันยกระดับการบริการในทุกจุดสัมผัส (Touchpoints)
- ประยุกต์หลักการและตัวอย่างกรณีศึกษาในหลักสูตรมาปรับใช้ในงานบริการเพื่อออกแบบนวัตกรรมสินค้าและบริการ (Innovation) ให้กับลูกค้าได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- พนักงานทุกระดับในองค์กร
- ผูู้ที่สนใจในหัวข้อ Customer-Centricity

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

53 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที