Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 9 นาที

เรียนรู้ทักษะ Complex Problem Solving and Decision Making บนหลักการที่มีเหตุผลและลดความเสี่ยงให้องค์กร

สร้างแนวทางแก้ปัญหา เมินวิธีแก้ปัญหา และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

นำทักษะจากการเรียนรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพของงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุด

สอนโดยอาจารย์ มาติก ตั้งตรงจิตร, CFA, FRM Digital Financial Expert Persuasion & Negotiation Facilitator

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 9 นาที

เรียนรู้ทักษะ Complex Problem Solving and Decision Making บนหลักการที่มีเหตุผลและลดความเสี่ยงให้องค์กร

สร้างแนวทางแก้ปัญหา เมินวิธีแก้ปัญหา และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

นำทักษะจากการเรียนรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพของงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุด

สอนโดยอาจารย์ มาติก ตั้งตรงจิตร, CFA, FRM Digital Financial Expert Persuasion & Negotiation Facilitator

คอร์สนี้จะผู้เรียนจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสูงและการตัดสินใจบนหลักการที่มีเหตุผลและลดความเสี่ยงให้องค์กรเพื่อให้งานเกิดผลลัพธ์และสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ในโลกยุค VUCA ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความซับซ้อน (Complexity) และความกำกวม (Ambiguity) องค์กรต่าง ๆ ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายที่ไม่เคยเจอมาก่อนให้ได้ ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดก็คือคนในองค์กร ปัจจุบันจึงมีการพูดถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะใหม่ ๆ ด้วยการ Reskill และ Upskill เพื่อให้ตอบสนองกับการทำงานที่เปลี่ยนไป ทักษะสำคัญของบุคลากรที่จะทำให้องค์กรสามารถเติบโตได้ในระยะยาวท่ามกลางความผันผวนของโลกธุรกิจในยุคดิจิทัลคือ ทักษะแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสูงและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะสร้างทั้งผลลัพธ์ในระยะสั้นและระยะยาวภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์สำหรับทุกคนในองค์กรที่ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลักสูตร Complex Problem Solving and Decision Making จึงถูกออกแบบมาให้พนักงานในองค์กรมีทักษะการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสูงและการตัดสินใจบนหลักการที่มีเหตุผลและลดความเสี่ยงให้องค์กร อีกทั้งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงานในแง่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้งานเกิดผลลัพธ์และสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจเกี่ยวกับประเภทปัญหา Framework ในการแก้ไขและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
- เข้าใจปัญหาและสถานการณ์อย่างแท้จริง รวมถึงจัดลำดับความสำคัญและมองปัญหาได้อย่างรอบด้าน
- สามารถสร้างแนวทางและวิธีแก้ปัญหา ตลอดจนประเมินวิธีแก้ปัญหาได้
- สามารถตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาโดยเลือกจากวิธีต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับปัญหาและสถานการณ์
- มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน การนำไปปฏิบัติ และการติดตามผลการตัดสินใจเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับตนเอง ทีมงาน และองค์กร

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ผู้บริหาร หัวหน้า และพนักงานที่ต้องตัดสินใจและแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการทำงานให้แก่หน่วยงานและองค์กร 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

49 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที