Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 36 นาที

พัฒนาทักษะการโค้ช เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง และนำไปพัฒนาศักยภาพขององค์กรได้

ใช้การโค้ชในการบริหารทีมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนโดย อ.แบท อรรณพ นิยมเดชา - Positive Psychologist นักจิตวิทยาองค์กร Professional Action Learning Coach

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 36 นาที

พัฒนาทักษะการโค้ช เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง และนำไปพัฒนาศักยภาพขององค์กรได้

ใช้การโค้ชในการบริหารทีมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนโดย อ.แบท อรรณพ นิยมเดชา - Positive Psychologist นักจิตวิทยาองค์กร Professional Action Learning Coach

ผู้สอน

LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

53 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”

เรียนรู้หลักและกระบวนการโค้ชสำหรับผู้บริหาร เพื่อพัฒนาทีมงานและขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายได้

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
องค์กรที่ประสบความสำเร็จมักมีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากองค์กรโดยทั่วไป นั่นคือ “ผู้นำขององค์กร” เพราะผู้นำที่ดีจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนและนำพาองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด องค์กรจึงควรให้ความสำคัญกับการเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพของผู้นำในองค์กร ให้มีความสามารถที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม และการขับเคลื่อนองค์กรตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

การพัฒนาทักษะการโค้ชให้ผู้นำเพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร (Corporate Coaching Culture) ด้วยกระบวนการโค้ชเพื่อสร้างผลลัพธ์ (Performance Coaching) เป็นกระบวนการสำคัญที่จะสามารถทำให้ผู้นำสามารถพัฒนาตัวเองทั้งในด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และกรอบความคิด (Mindset) เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับองค์กร ด้วยการใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทีมให้มีผลงานที่มีประสิทธิภาพได้อีกด้วย

ดังนั้นหลักสูตร 'Coaching for High Performance การโค้ชเพื่อผลการปฎิบัติงานที่ยอดเยี่ยม' จึงได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการในการพัฒนาผู้นำขององค์กรให้มีศักยภาพและสามารถขับเคลื่อนองค์กรตามเป้าหมายขององค์กรได้ 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการโค้ชเพื่อสร้างผลลัพธ์ และใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นำของตนเองได้
- เข้าใจในการบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยศาสตร์การโค้ช
- มีทักษะการบริหารทีมงานด้วยการโค้ช และสามารถประยุกต์ใช้การโค้ชเพื่อพัฒนาทีมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงานได้
- มีความตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่การเป็นผู้บริหารทีมที่ดี และมีแรงบันดาลใจในการสร้างความสุขในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรต่อไป

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับหัวหน้างาน / Supervisor ที่ต้องการพัฒนาทักษะการโค้ช

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ เพราะผู้เรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานและทฤษฎีภายในคอร์ส

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

53 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ลาวัลย์ตี บุดดีจีน

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที