Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 4 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 7 แบบทดสอบ

มีเครื่องมือที่ผู้เรียนสามารถ Download เพื่อนำไปปรับใช้ได้เลย

ได้รับ Certificate หลังจากเรียนจบ

มุ่งเน้นไปที่การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยการเตรียมความพร้อมของคน ที่ประกอบไปด้วยการสร้างความตระหนักรู้ ความเต็มใจและการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 4 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 7 แบบทดสอบ

มีเครื่องมือที่ผู้เรียนสามารถ Download เพื่อนำไปปรับใช้ได้เลย

ได้รับ Certificate หลังจากเรียนจบ

มุ่งเน้นไปที่การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยการเตรียมความพร้อมของคน ที่ประกอบไปด้วยการสร้างความตระหนักรู้ ความเต็มใจและการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

ผู้สอน

สุรัตน์ โพธิปราสาท

4.7 คะแนนเฉลี่ย

92 รีวิว

6 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบรท์ไซด์ พีเพิล จำกัด ที่ปรึกษา และโค้ชด้านการพัฒนาองค์กร
 • เจ้าของ Facebook Page และ Podcast "A Cup of Culture" แชร์ประสบการณ์และมอบความรู้ด้านการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร
 • พิธีกรรายการน้ำครึ่งแก้ว ช่อง Nation TV
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโทด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
brightable

4.7 คะแนนเฉลี่ย

92 รีวิว

6 คอร์ส

 • ทีมที่ปรึกษาผู้มากประสบการณ์ด้านกลยุทธ์ ให้คำแนะนำเรื่องการพัฒนาองค์กรและการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร

“สิ่งที่แน่นอนที่สุดในโลกใบนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลง” วลีสุดคลาสสิกที่เราได้ยินมานานจนถึงทุกวันนี้ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นแน่นอนไม่ว่าเราจะเตรียมรับกับมันหรือไม่ก็ตาม ขึ้นอยู่กับว่า เราจะเป็นคนที่เปลี่ยนก่อน หรือจะถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องเปลี่ยน หลาย ๆ องค์กร เห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในการที่จะก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่จากการศึกษาล่าสุดกลับพบว่า 80% ของโครงการการเปลี่ยนแปลงกลับม่ประสบความสำเร็จ หรือไม่ได้ผลตามที่วางเป้าหมายไว้ เหตุผลหลักมาจากการที่องค์กรเหล่านั้นให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคนิค หรือกระบวนการ โดยลืมอีกองค์ประกอบที่สำคัญไปนั้นก็คือการเตรียมคนในองค์กรให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง หลักสูตร Change Management Fundamentals นี้ จึงมุ่งเน้นไปที่การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยการเตรียมความพร้อมของคน ที่ประกอบไปด้วยการสร้างความตระหนักรู้ ความเต็มใจและการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง โดยมีเครื่องมือที่ผู้เรียนสามารถ Download เพื่อนำไปปรับใช้ได้เลย 

หัวข้อการเรียนรู้
1. รู้จักการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
2. บันได 4 ขั้นของการเปลี่ยนแปลงที่สำเร็จ
3. บุคคลต่าง ๆ ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
4. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของคนในองค์กร
5. การสร้างการตระหนักรู้ต่อการเปลี่ยนแปลง
6. การกระตุ้นการเข้าร่วมการเปลี่ยนแปลง
7. การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
8. การสร้างความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ:
1. ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลง
2. เรียนรู้กระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและวิธีการปรับใช้
3. เรียนรู้เกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้อง และวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้:
ผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเช่น 
1. ผู้บริหาร
2. ผู้จัดการ หรือหัวหน้างาน
3. หัวหน้าโครงการ
4. ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง หรือ Change Agent  

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน:  
ไม่มี

ประวัติอาจารย์ผู้สอน:
อาจารย์สุรัตน์ โพธิปราสาท
• ผู้ก่อตั้ง, กรรมการผู้จัดการ บริษัทไบรท์ไซด์ พีเพิล จำกัด
• ที่ปรึกษา และโค้ชด้านการพัฒนาองค์กร
• วิทยากรการขายแบบ B2B และการพัฒนาภาวะผู้นำ
• Certified Change Management Practitioner
www.brightsidepeople.com
• FB เพจ A Cup of Culture
• Podcast การสร้างวัฒนธรรมองค์กรใน A Cup of Culture
• Org Culture Canvas เพิ่มเติม
• รายการน้ำครึ่งแก้ว ช่อง Nation TV เพิ่มเติม
• ปริญญาตรีด้านการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโทด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบ Module 2 บันได 4 ขั้นของการเปลี่ยนแปลง ได้คะแนนตั้งแต่ 4 คะแนน ขึ้นไป
- ทำแบบทดสอบ Module 3 บุคคลต่าง ๆ ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ได้คะแนนตั้งแต่ 2 คะแนน ขึ้นไป
- ทำแบบทดสอบ Module 4 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป
- ทำแบบทดสอบ Module 5 การสร้างการตระหนักรู้ต่อการเปลี่ยนแปลง ได้คะแนนตั้งแต่ 4 คะแนน ขึ้นไป
- ทำแบบทดสอบ Module 6 การกระตุ้นการเข้าร่วมการเปลี่ยนแปลง ได้คะแนนตั้งแต่ 2 คะแนน ขึ้นไป
- ทำแบบทดสอบ Module 7 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป
- ทำแบบทดสอบ Module 8 การสร้างความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สุรัตน์ โพธิปราสาท

4.7 คะแนนเฉลี่ย

92 รีวิว

6 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบรท์ไซด์ พีเพิล จำกัด ที่ปรึกษา และโค้ชด้านการพัฒนาองค์กร
 • เจ้าของ Facebook Page และ Podcast "A Cup of Culture" แชร์ประสบการณ์และมอบความรู้ด้านการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร
 • พิธีกรรายการน้ำครึ่งแก้ว ช่อง Nation TV
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโทด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
brightable

4.7 คะแนนเฉลี่ย

92 รีวิว

6 คอร์ส

 • ทีมที่ปรึกษาผู้มากประสบการณ์ด้านกลยุทธ์ ให้คำแนะนำเรื่องการพัฒนาองค์กรและการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
9
4 ดาว
1
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Tem popo
easy to understand khup
Default
by Narin Charoenchatchai
Default
by Amornsri Mingkhwanrungrueng
Default
by Wanida Phetpugdee
Default
by Natthapa Makmoo
Default
by พิพัฒน์ สีเหภูมิพิจิตร
Default
by พีระพันธุ์ จันทร์เพ็ญ
5
Default
by เชษฐพล แพประเสริฐ
ชอบสื่อสารได้เข้าใจดี
Default
by ฤชากร คงทอง
?1587001019
by Wannisa Toyabut

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที