Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 4 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 7 แบบทดสอบ

มีเครื่องมือที่ผู้เรียนสามารถ Download เพื่อนำไปปรับใช้ได้เลย

ได้รับ Certificate หลังจากเรียนจบ

มุ่งเน้นไปที่การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยการเตรียมความพร้อมของคน ที่ประกอบไปด้วยการสร้างความตระหนักรู้ ความเต็มใจและการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 4 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 7 แบบทดสอบ

มีเครื่องมือที่ผู้เรียนสามารถ Download เพื่อนำไปปรับใช้ได้เลย

ได้รับ Certificate หลังจากเรียนจบ

มุ่งเน้นไปที่การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยการเตรียมความพร้อมของคน ที่ประกอบไปด้วยการสร้างความตระหนักรู้ ความเต็มใจและการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

ผู้สอน

สุรัตน์ โพธิปราสาท

4.7 คะแนนเฉลี่ย

86 รีวิว

6 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบรท์ไซด์ พีเพิล จำกัด ที่ปรึกษา และโค้ชด้านการพัฒนาองค์กร
 • เจ้าของ Facebook Page และ Podcast "A Cup of Culture" แชร์ประสบการณ์และมอบความรู้ด้านการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร
 • พิธีกรรายการน้ำครึ่งแก้ว ช่อง Nation TV
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโทด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
brightable

4.7 คะแนนเฉลี่ย

86 รีวิว

6 คอร์ส

 • ทีมที่ปรึกษาผู้มากประสบการณ์ด้านกลยุทธ์ ให้คำแนะนำเรื่องการพัฒนาองค์กรและการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร

“สิ่งที่แน่นอนที่สุดในโลกใบนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลง” วลีสุดคลาสสิกที่เราได้ยินมานานจนถึงทุกวันนี้ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นแน่นอนไม่ว่าเราจะเตรียมรับกับมันหรือไม่ก็ตาม ขึ้นอยู่กับว่า เราจะเป็นคนที่เปลี่ยนก่อน หรือจะถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องเปลี่ยน หลาย ๆ องค์กร เห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในการที่จะก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่จากการศึกษาล่าสุดกลับพบว่า 80% ของโครงการการเปลี่ยนแปลงกลับม่ประสบความสำเร็จ หรือไม่ได้ผลตามที่วางเป้าหมายไว้ เหตุผลหลักมาจากการที่องค์กรเหล่านั้นให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคนิค หรือกระบวนการ โดยลืมอีกองค์ประกอบที่สำคัญไปนั้นก็คือการเตรียมคนในองค์กรให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง หลักสูตร Change Management Fundamentals นี้ จึงมุ่งเน้นไปที่การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยการเตรียมความพร้อมของคน ที่ประกอบไปด้วยการสร้างความตระหนักรู้ ความเต็มใจและการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง โดยมีเครื่องมือที่ผู้เรียนสามารถ Download เพื่อนำไปปรับใช้ได้เลย 

หัวข้อการเรียนรู้
1. รู้จักการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
2. บันได 4 ขั้นของการเปลี่ยนแปลงที่สำเร็จ
3. บุคคลต่าง ๆ ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
4. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของคนในองค์กร
5. การสร้างการตระหนักรู้ต่อการเปลี่ยนแปลง
6. การกระตุ้นการเข้าร่วมการเปลี่ยนแปลง
7. การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
8. การสร้างความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ:
1. ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลง
2. เรียนรู้กระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและวิธีการปรับใช้
3. เรียนรู้เกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้อง และวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้:
ผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเช่น 
1. ผู้บริหาร
2. ผู้จัดการ หรือหัวหน้างาน
3. หัวหน้าโครงการ
4. ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง หรือ Change Agent  

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน:  
ไม่มี

ประวัติอาจารย์ผู้สอน:
อาจารย์สุรัตน์ โพธิปราสาท
• ผู้ก่อตั้ง, กรรมการผู้จัดการ บริษัทไบรท์ไซด์ พีเพิล จำกัด
• ที่ปรึกษา และโค้ชด้านการพัฒนาองค์กร
• วิทยากรการขายแบบ B2B และการพัฒนาภาวะผู้นำ
• Certified Change Management Practitioner
www.brightsidepeople.com
• FB เพจ A Cup of Culture
• Podcast การสร้างวัฒนธรรมองค์กรใน A Cup of Culture
• Org Culture Canvas เพิ่มเติม
• รายการน้ำครึ่งแก้ว ช่อง Nation TV เพิ่มเติม
• ปริญญาตรีด้านการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโทด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบ Module 2 บันได 4 ขั้นของการเปลี่ยนแปลง ได้คะเเนนตั้งเเต่ 4 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำแบบทดสอบ Module 3 บุคคลต่าง ๆ ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ได้คะเเนนตั้งเเต่ 2 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำแบบทดสอบ Module 4 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ได้คะเเนนตั้งเเต่ 3 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำแบบทดสอบ Module 5 การสร้างการตระหนักรู้ต่อการเปลี่ยนแปลง ได้คะเเนนตั้งเเต่ 4 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำแบบทดสอบ Module 6 การกระตุ้นการเข้าร่วมการเปลี่ยนแปลง ได้คะเเนนตั้งเเต่ 2 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำแบบทดสอบ Module 7 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้คะเเนนตั้งเเต่ 3 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำแบบทดสอบ Module 8 การสร้างความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง ได้คะเเนนตั้งเเต่ 3 คะเเนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สุรัตน์ โพธิปราสาท

4.7 คะแนนเฉลี่ย

86 รีวิว

6 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบรท์ไซด์ พีเพิล จำกัด ที่ปรึกษา และโค้ชด้านการพัฒนาองค์กร
 • เจ้าของ Facebook Page และ Podcast "A Cup of Culture" แชร์ประสบการณ์และมอบความรู้ด้านการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร
 • พิธีกรรายการน้ำครึ่งแก้ว ช่อง Nation TV
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโทด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
brightable

4.7 คะแนนเฉลี่ย

86 รีวิว

6 คอร์ส

 • ทีมที่ปรึกษาผู้มากประสบการณ์ด้านกลยุทธ์ ให้คำแนะนำเรื่องการพัฒนาองค์กรและการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
8
4 ดาว
1
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Narin Charoenchatchai
Default
by Amornsri Mingkhwanrungrueng
Default
by Wanida Phetpugdee
Default
by Natthapa Makmoo
Default
by พิพัฒน์ สีเหภูมิพิจิตร
Default
by พีระพันธุ์ จันทร์เพ็ญ
5
Default
by เชษฐพล แพประเสริฐ
ชอบสื่อสารได้เข้าใจดี
Default
by ฤชากร คงทอง
?1587001019
by Wannisa Toyabut
Open uri20201025 27 1purr88?1603641662
by Mod Kasemsap

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที