Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 12 นาที

รู้กระบวนการโค้ชขั้นสูงสำหรับผู้บริหาร

สอนโดย โค้ชเพียว ดร .วีรพงษ์ ศรัทธาผล - โค้ชผู้บริหาร วิทยากร นักถอดรหัสโปรแกรมภาษาสมอง นักเขียนหนังสือขายดี “สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น”

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 12 นาที

รู้กระบวนการโค้ชขั้นสูงสำหรับผู้บริหาร

สอนโดย โค้ชเพียว ดร .วีรพงษ์ ศรัทธาผล - โค้ชผู้บริหาร วิทยากร นักถอดรหัสโปรแกรมภาษาสมอง นักเขียนหนังสือขายดี “สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น”

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ปัจจุบันโลกธุรกิจมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเกิดการเปลี่ยนเแปลงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อันเนื่องมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้นเร็วมาก องค์กรเองก็ต้องเร่งขับเคลื่อนทรัพยากรมนุษย์ให้ทันการเปลี่ยนแปลง และต้องสามารถสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆได้ท่ามกลางสภาวการณ์ที่ไม่คุ้นเคย

การโค้ช คือ ทักษะยุคใหม่ที่ผู้นำหรือผู้บริหารองค์กรจำเป็นต้องมีติดตัวไว้ในยุคนี้ เนื่องจากเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถพัฒนาตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาไปพร้อมๆกันได้ พื้นฐาน การโค้ชโดยปกติทั่วไปนั้น เน้นที่การฝึกให้ผู้บริหารมีทักษะการตั้งคำถามที่ดี เพื่อก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีขึ้นในการทำงานร่วมกัน แต่เนื่องจากความต้องการขององค์กรเองที่ต้องการให้ผู้บริหารสามารถสร้างผลลัพธ์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหลักสูตร “Advanced Coaching For Executives ทักษะการโค้ชขั้นสูงสำหรับผู้บริหาร” จึงเป็นหลักสูตรที่ต่างจากการโค้ชโดยปกติทั่วไป โดยมุ่งเน้นไปที่การโค้ชเพื่อสร้างผลลัพธ์และผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ของการทำงานให้บรรลุเป้าหมายเป็นหลัก

โดยใช้กระบวนการโค้ชแบบมุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้างผลลัพธ์โดยตรงและมีการใช้คำถามที่ออกแบบมาตามกลไกของสมองที่ควบคุมพฤติกรรมการทำงาน และการใช้คำถามเพื่อทำลายข้ออ้างหรืออุปสรรคในการทำงาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารประหยัดเวลาในการคาดเดา และสามารถใช้กระบวนการโค้ชพาทีมงานพุ่งเป้าไปที่เป้าหมายได้โดยตรง และทำให้ทีมงานสามารถทำงานบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรต้องการคาดหวังในเวลาอันรวดเร็ว

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้นำหรือผู้บริหาร สามารถใช้กระบวนการโค้ชและการตั้งคำถามตามกลไกสมองเพื่อสร้างผลลัพธ์ได้ เริ่มตั้งแต่กระบวนการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน และสามารถใช้คำถามเพื่อจัดการกับอุปสรรคหรือข้ออ้างที่คอยฉุดรั้งผลงานของทีมงานเอาไว้ได้ พร้อมทั้งสามารถใช้เครื่องมือการติดตามผลในเชิงบวก เพื่อให้ทีมงานเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการ Continuous-Awareness-Learning (CAL) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการโค้ชเพื่อสร้างผลลัพธ์สำหรับผู้บริหารได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ Tri-O Model ซึ่งเป็นโมเดลหลักในการใช้โค้ชเพื่อสร้างผลลัพธ์ให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรต้องการได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการโค้ชเพื่อสร้างผลลัพธ์และการตั้งคำถามที่สำคัญสำหรับการตั้งผลลัพธ์และการหาอุปสรรคและโปรแกรมทำลายล้างที่ทำให้งานไม่คืบหน้าหรือไม่สำเร็จได้ รวมถึงสามารถใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำงานที่ค้างไว้ได้ทันที
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถให้ Feedback เชิงสร้างสรรค์กับทีมงานและสามารถใช้การติดตามตามผลด้วยContinuous-Awareness-Learning (CAL) Methods เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการทำงานได้จริง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ ที่ต้องบริหารจัดการคน และสร้างผู้นำรุ่นใหม่ 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ 

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
LEARNING HUB THAILAND

4.8 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

45 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ประภาวัลย์ สุรพนานนท์ชัย

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที