Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 18 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 0 นาที

ใช้ศักยภาพของแอปพลิเคชัน Office 365 แชร์งานนำเสนอผ่านช่อง Channel ออนไลน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ประยุกต์สร้างงานนำเสนอได้อย่างเหมาะสมกับยุค New Normal ด้วย PowerPoint และแอปพลิเคชัน Stream

สอนโดยสถาบัน ARIT เชี่ยวชาญการอบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ มามากกว่า 30 ปี

1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 18 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 0 นาที

ใช้ศักยภาพของแอปพลิเคชัน Office 365 แชร์งานนำเสนอผ่านช่อง Channel ออนไลน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ประยุกต์สร้างงานนำเสนอได้อย่างเหมาะสมกับยุค New Normal ด้วย PowerPoint และแอปพลิเคชัน Stream

สอนโดยสถาบัน ARIT เชี่ยวชาญการอบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ มามากกว่า 30 ปี

ผู้สอน

ARIT TRAINING

4.5 คะแนนเฉลี่ย

55 รีวิว

66 คอร์ส

  • สถาบัน ARIT เชี่ยวชาญการอบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ มามากกว่า 30 ปี
  • อาจารย์ผู้สอนทุกท่านของ ARIT ได้รับการรับรองทักษะความรู้ด้วยใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากลในแต่ละสาขา
  • เป็นศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถโปรแกรม Microsoft Office อย่างเป็นทางการแห่งแรกของประเทศไทย 
  • ให้บริการทดสอบมาตรฐานทางด้านไอทีตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ภายใต้การดูแลระบบสอบจาก Certiport ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ศูนย์สอบวัดมาตรฐานความรู้สากล หรือ Pearson VUE Testing Center

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้โปรแกรม PowerPoint และแอปพลิเคชัน Stream ในการสร้างงานนำเสนอออนไลน์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้า หรือกลุ่มธุรกิจของบริษัท

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
Microsoft PowerPoint 365 เป็นแอปพลิเคชันของกลุ่ม Office 365 ที่ใช้งานบนออนไลน์ผ่านเว็บบราวเซอร์ ซึ่งผสมผสานการทำงานกับการสร้างช่อง Channel แชร์งานร่วมกันโดยใช้แอปฯ Stream สามารถใช้งานได้ภายในองค์กร รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ภายในบริษัทได้ หลักสูตร แชร์วิดีโองานนำเสนอดิจิทัล ด้วยโปรแกรม PowerPoint และแอปฯ Stream มุ่งเน้นในการสร้างงานนำเสนอออนไลน์ การทำ Presentation Online โดยใช้ศักยภาพของแอปพลิเคชัน Office 365 แชร์งานนำเสนอผ่านช่อง Channel ออนไลน์ ให้คนทั้งภายนอกหรือภายในองค์กรได้เห็น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้า หรือกลุ่มธุรกิจของบริษัท เหมาะกับยุค New Normal ที่ทลายขีดจำกัดด้านการเดินทาง ทั้งยังรองรับการแชร์ไฟล์งานร่วมกันในกลุ่มพนักงานได้อีกด้วย ซึ่งจะทำให้การทำงานร่วมกันภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ได้เรียนรู้วิธีการสร้างงานนำเสนอออนไลน์โดยใช้โปรแกรม PowerPoint Online และแอปฯ Stream
2. เข้าใจหลักการใช้งานโปรแกรม PowerPoint Online และแอปฯ Stream
3. สามารถปรับเปลี่ยนและสร้างงานนำเสนอ (Presentation) ให้เป็นไปตามความต้องการ และวัตถุประสงค์ได้
4. สามารถประยุกต์สร้างงานนำเสนอ (Presentation) เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ การประชุมงานภายในองค์กร และการประชุมสัมมนา เป็นต้น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่ต้องการสร้างงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ แชร์ไฟล์ร่วมกัน และอัปโหลดวิดีโอในช่อง Channel ของตัวเองได้
- ครู บุคลากรด้านการศึกษา ที่ต้องการศึกษาวิธีการใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ Office 365 รวมถึงได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม PowerPoint Online และแอปฯ Stream

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนควรมีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ต่าง ๆ และเข้าใจถึงหลักการสร้างงานนำเสนอแบบออนไลน์

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ARIT TRAINING

4.5 คะแนนเฉลี่ย

55 รีวิว

66 คอร์ส

  • สถาบัน ARIT เชี่ยวชาญการอบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ มามากกว่า 30 ปี
  • อาจารย์ผู้สอนทุกท่านของ ARIT ได้รับการรับรองทักษะความรู้ด้วยใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากลในแต่ละสาขา
  • เป็นศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถโปรแกรม Microsoft Office อย่างเป็นทางการแห่งแรกของประเทศไทย 
  • ให้บริการทดสอบมาตรฐานทางด้านไอทีตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ภายใต้การดูแลระบบสอบจาก Certiport ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ศูนย์สอบวัดมาตรฐานความรู้สากล หรือ Pearson VUE Testing Center
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที