Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
Performance Management System (การจัดทำระบบบริหารและประเมินผลงาน)

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 2 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 0 นาที

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 2 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 0 นาที

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

    หลักสูตร Performance Management System (การจัดทำระบบบริหารและประเมินผลงาน) คือระบบที่องค์กรต่างๆควรมีไว้เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารจัดการให้องค์กร หน่วยงานและพนักงานในองค์กร มีเป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Goal/KPI หรือ Key Performance Indicator) ในการทำงานที่ชัดเจน และ นำตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งผลการประเมินนั้นสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการอื่นๆต่อไป เช่น เป็นเกณ์ปรับเงินเดือน จ่ายโบนัส ใช้ประกอบการปรับเลื่อนตำแหน่ง รวมถึงการนำไปเป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงพันาการทำงานอีกด้วย 

โดยภาพรวมกระบวนการของหลักสูตร Performance Management System มีดังนี้

1) ภาพรวม แนวทางการบริหารผลงาน

2) การกำหนดนโยบายบริหารผลงานก่อนจัดทำระบบ

3) ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจเพื่อกำหนดทิศทางของบริษัท

4) หลักการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลงานขององค์กร

5) การมอบหมาย KPI องค์กร สู่หน่วยงานต่างๆให้สอดคล้องกันทั้งองค์กร

6) การกำหนด KPI แต่ละหน่วยงาน ให้ตอบโจทย์องค์กรและสะท้อนผลงานอย่างแท้จริง

7) การกำหนดหัวข้อประเมินส่วนบุคคล (Individual KPI)

8) การจัดทำแบบประเมินผลงาน และ วิธีการประเมินผลงานประจำปี

9) การติดตามประเมินผลงานพนักงาน

10) การเชื่อมโยงผลการประเมิน กับการจ่ายผลตอบแทน

 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึง ระบบการบริหารผลงาน และการประเมินผลงานแบบใหม่

2) เพื่อให้ผู้เรียน สามารถวางเป้าหมาย/ตัวชี้วัดให้องค์กร หน่วยงาน พนักงาน ที่ชัดเจนในการทำงาน

3) เพื่อให้แต่ละหน่วยงานในองค์กร มีเป้าหมายที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

4) เพื่อให้องค์กรมีระบบการประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ

 

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

1) ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

2) ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานในหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องบริหารและประเมินผลงานพนักงาน

3) ฝ่ายพรักยากรมนุษย์ (HR)

 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

เป็นหลักสูตรที่อธิบายที่มาที่ไปทั้งหมด หากผู้เรียนทำงานในองค์กรอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในมาก่อน 

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้