คอร์สแพ็กเกจ Corporate Writing (Intermediate) & E-mail Writing for Business
Intermediate 6. 660x390 1646041992
Email writing banner 6. 660x390 1637568384 1646052592

คอร์ส "Corporate English: Writing - Intermediate ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน: การเขียน - ระดับกลาง"

หลักสูตรนี้สอนเกี่ยวกับงานเขียนโดยทั่วไป 5 รูปแบบ ที่บุคคลากรจากสายอาชีพต่างๆ ต้องใช้ในการทำงาน โดยการเขียนแต่ละรูปแบบจะมีบทเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถทางไวยากรณ์และปรับปรุงทักษะการเลือกใช้คำศัพท์ควบคู่ไปด้วย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการเขียนในระดับที่สูงขึ้น

This course will teach 5 common types of writing tasks professionals may experience in the corporate world. Each writing task is supported with lessons to develop grammatical proficiency and improve word usage, which will enable the learner to complete the task at a high level.

ใครควรเรียนคอร์สนี้
- บุคลากรจากทุกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการบริการและจำเป็นต้องเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษ
- บุคคลโดยทั่วไปที่สนใจพัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษและความรู้ด้านไวยากรณ์

- Working professionals in all areas of business and professional services who need to write extensive reports in English. 
- Those with a genuine interest in increasing their English writing skills and knowledge of grammar. 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ได้ฝึกมากกว่าทักษะการเขียน โดยผู้เรียนจะมีความเข้าใจวิธีการจัดโครงสร้างและการสื่อสารความคิดโดยละเอียดลึกซึ้งและจะช่วยให้มีนิสัยเป็นนักอ่านเชิงวิเคราะห์จากการที่ได้เข้าใจว่าแนวคิดต่างๆ ถูกจัดวางไว้อย่างไรในเนื้อหาของข้อความหนึ่งๆ

The benefit of the course to the student is much more than writing skills. Students will have a deeper understanding of how ideas are structured and communicated, and will become a more analytical reader as they will know how ideas should flow in a piece of text.

สอนโดย Nathan Mills (อ. เนตัน มิลส์) ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน Applied Linguistics (ภาษาศาสตร์เชิงประยุกต์) มีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง และชำนาญเป็นพิเศษใน Accent Reduction (การปรับสำเนียงการพูด) มานานหลายปี ทำให้เขาได้รับการกล่าวขานให้เป็น “โค้ชภาษา” 

สำหรับคอร์ส "ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน: การเขียน – ระดับกลางตอนต้น" สามารถสมัครเรียนได้ที่
https://www.skilllane.com/courses/pre-intermediate-corporate-english-writing

อ่านทั้งหมด
ซ่อน

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 0% ของคอร์ส

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
คำถามที่พบบ่อย
02-821-5524
(จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 9:00 - 17:00 น.)

SkillLane
Line icon @SkillLane
info@SkillLane.com
Nathan Mills

4.8 คะแนนเฉลี่ย

70 รีวิว

11 คอร์ส

  • เจ้าของผลงานหนังสือ "Accent Recipe สูตรลับปรับสำเนียง"
  • โค้ชปรับสำเนียงสำหรับนักแสดงและบุคคลในสายงานต่างๆ ประสบการณ์การสอนรวม 24 ปี
  • หัวหน้าภาควิชา Intensive English Program ที่ Ohio Northern University (USA) เป็นเวลา 4 ปี
  • อาจารย์ผู้สอนคณะ School of Information Technology (Bangkok) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเวลา 5 ปี
  • ครูสอนมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น Xavier University และ Ashland University
  • จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน Applied Linguistics (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)