คอร์สแพ็กเกจ Silpakorn Music : Music Theory Series
%e0%b8%97%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%8f%e0%b8%b5%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5 660x390 1625629969 1646051540
%e0%b9%82%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2 660x390 1625642293 1646051559
%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%aa%e0%b8%95 660x390 1626246791 1646051571


หลักสูตร ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น
การเรียนการสอนทฤษฎีดนตรีในระดับเบื้องต้น สำหรับผู้เตรียมตัวสอบเข้าเรียนด้านดนตรีในระดับอุดมศึกษาและผู้ที่สนใจ โดยมีเนื้อหาได้แก่ องค์ประกอบสำคัญสำหรับการบันทึกโน้ต โน้ตเพลง อัตราจังหวะ บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ ขั้นคู่เสียง ทรัยแอด และการทดเสียง (Transposition) ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้
1) บรรทัด‌ ‌5‌ ‌เส้น‌ ‌
- การ‌บันทึกโน้ตเพลง‌บนบรรทัด 5 เส้น
- การบันทึกโน้ตเพลงบนเส้นน้อย
- การบันทึกบนแต่ละกุญแจประจำหลัก (Clef)

2) ‌การบันทึกและการอ่านโน้ตเพลง
- การ‌บันทึก‌โน้ต‌เพลงบน‌บรรทัด‌ ‌5‌ ‌เส้น และบน Grand‌ ‌Staff
- ตำแหน่งของโน้ต C กลาง (Middle‌ ‌C)
- เครื่องหมาย Accidental‌ (‌Sharp‌, ‌Flat, Double‌ ‌Sharp‌ และ‌ ‌Double‌ ‌Flat)
- โน้ต Enharmonic
- หลักการในการอ่านโน้ตในกรณีที่มีเครื่องหมาย Accidental ‌

‌3) ‌จังหวะและค่าโน้ต
- ค่าโน้ต และเปรียบเทียบค่าโน้ต
- โน้ตกลุ่มจังหวะยืม (Tuplet)
- อัตราจังหวะ (Time Signature) ทั้ง อัตรา‌จังหวะปกติ‌ ‌(Simple‌ ‌Time Signature) อัตรา‌จังหวะ‌ผสม‌ ‌(Compound‌ ‌ Time Signature)‌ และอัตรา‌จังหวะ‌ซ้อน‌ ‌(Complex‌ ‌time)‌ ‌

4) บันไดเสียง (Scale)
- ความสำคัญของบันไดเสียง
- บันไดเสียงไดอาโทนิก‌ ‌(Diatonic‌ ‌scale)‌ ‌‌บันได‌เสียง‌โค‌รมา‌ติก‌ ‌(Chromatic‌ ‌scale)‌ ‌
- บันได‌เสียง‌เมเจอร์‌ (Major Scale)
- บันไดเสียง‌ไมเนอร์‌ ‌(Natural‌ ‌Minor Scale,‌ ‌Harmonic‌ ‌Minor Scale,‌ ‌Melodic‌ ‌Minor Scale)‌ ‌

5) ขั้นคู่เสียง (Intervals)
- ขั้นคู่เสียงชนิดต่าง ๆ ได้แก่ Major,‌ Minor,‌ ‌Perfect,‌ ‌Diminished,‌ Augmented‌

6) การทดเสียง (Transposition)
- การทดเสียงโดยการนับขั้นคู่เสียง
- การทดเสียงโดยการเปลี่ยนกุญแจเสียง
- การนับ Scale Degree
- การทดเสียงตาม Scale Degree

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
ผู้เรียนจะมีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น สามารถสำหรับนำไปเตรียมตัวสอบเข้าเรียนด้านดนตรีในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งสามารถนำไปต่อยอดความรู้ทางด้านทฤษฎีดนตรีในระดับสูงขึ้นได้

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. กานต์ สุริยาศศิน

สมัครคอร์สแพ็กเกจ Silpakorn Music : Jazz Series ในราคาพิเศษ คลิกที่นี่
สมัครคอร์สแพ็กเกจ Silpakorn Music : Classical Music Series ในราคาพิเศษ คลิกที่นี่
สมัครคอร์สแพ็กเกจ Silpakorn Music : Music Theory Series ในราคาพิเศษ คลิกที่นี่

อ่านทั้งหมด
ซ่อน

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 0% ของคอร์ส

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
คำถามที่พบบ่อย
02-821-5524
(จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 9:00 - 17:00 น.)

SkillLane
Line icon @SkillLane
info@SkillLane.com
กานต์ สุริยาศศิน
  • ศป.ด. (ศิลปกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2560)
  • MME University of North Texas, USA (2007)
  • ค.บ. (ดนตรีศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541)
  • อาจารย์พิเศษคณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

4.7 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

14 คอร์ส

  • คณะดุริยางคศาสตร์ชั้นนำของไทย