TUXSA     >
หลักสูตรออนไลน์: ปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation

หลักสูตร: ปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation

ปริญญา: M.S. Digital Business Transformation

Data Science

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตร Data Science for Digital Business Transformation ได้ถูกพัฒนาขึ้นตามความต้องการของยุคปัจจุบันที่ปริมาณข้อมูลมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วน หลักสูตรนี้จะสอนให้ผู้เรียนสามารถนำข้อมูลมาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจที่ทรงพลัง และเข้าใจถึงวิธีการในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และคาดการณ์ความเป็นไปได้เพื่อสร้างแต้มต่อและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน นอกจากความรู้และกรณีศึกษาเกี่ยวกับ Data Science หลักสูตรนี้ยังมีองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นการสร้างความเชี่ยวชาญในด้านการวางนโยบายและการบริหารจัดการเทคโลยีดิจิทัล เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นผู้บริหารขององค์กรที่สามารถนำและปรับองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้
อ่านทั้งหมด

ภาพรวมหลักสูตร

จำนวนคอร์สขั้นต่ำ

20 คอร์ส

ราคา/คอร์ส (เริ่มต้น)

1,500 บาท

เริ่มเรียนได้

สิงหาคม 2562

วิชาในหลักสูตร

องค์ประกอบของหลักสูตร

Business

การบริหารธุรกิจ

การนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรม เพื่อช่วยใน การประเมินโอกาส พัฒนาธุรกิจ และองค์กรให้เกิดความได้เปรียบ ทางการแข่งขัน ตลอดจนการสร้างธุรกิจในรูปแบบใหม่

Digital Transformation

การแปรรูปดิจิทัล

การนำดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ครอบคลุมถึงภาวะ ผู้นำในยุคดิจิทัล การแปรรูปดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ และการป้องกันภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

Data Science

วิทยาศาสตร์ข้อมูล

หลักการคิดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ตามทฤษฎีของวิทยาศาสตร์ข้อมูล ทั้งในด้านเครื่องมือและการจัดการข้อมูล สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจการสร้างระบบธุรกิจอัจริยะ

เส้นทางมุ่งสู่ปริญญาโท

โครงสร้างหลักสูตร

ปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation

รายวิชา

30 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต

(วิชาบังคับก่อนเพื่อ การสอบวัดความรู้ (MQE) = 18 หน่วยกิต)

วิชาเลือก 12 หน่วยกิต

การค้นคว้าอิสระ (IS:Independent Studies)

6 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร*

(โดยประมาณ)

เกี่ยวกับคณะ

วิทยาลัยนวัตกรรม


วิทยาลัยนวัตกรรมถือกำเนิดขึ้นในปี 2538 จากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ต้องการจะริเริ่ม “สิ่งใหม่” ให้กับวงการศึกษาของไทย และเป็นรูปแบบใหม่ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้ปรับเปลี่ยนจากที่จัดตั้งเป็นคณะและภาควิชามาสู่วิทยาลัย (College) และในปีที่ 12 สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติให้มีการแก้ไขชื่อ “วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา” เป็น “วิทยาลัยนวัตกรรม” และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้รับผิดชอบการบริหารงานวิทยาลัย จาก “ผู้อำนวยการ” เป็น “คณบดี” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2551

วิทยาลัยนวัตกรรม เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้หยิบยกประเด็นหลัก ๆ 4 ประการ คือ

(1) จะต้องเป็นการศึกษาที่ผสมผสานศาสตร์ทางด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
(2) จะต้องเป็นการศึกษาที่สร้างความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการสังคม
(3) จะต้องส่งเสริมให้มีการสรรค์สร้างนวัตกรรม ตลอดจนสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาออกมาใช้ประโยชน์ได้
(4) จะต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระจากระบบราชการ สามารถร่วมงานกับภาคเอกชนได้อย่างใกล้ชิด