หลักสูตร: ปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation

ปริญญา: M.S. Digital Business Transformation

Major: Data Science

TUXSA   >   หลักสูตรออนไลน์: ปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตร Data Science for Digital Business Transformation ได้ถูกพัฒนาขึ้นตามความต้องการของยุคปัจจุบันที่ปริมาณข้อมูลมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วน หลักสูตรนี้จะสอนให้ผู้เรียนสามารถนำข้อมูลมาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจที่ทรงพลัง และเข้าใจถึงวิธีการในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และคาดการณ์ความเป็นไปได้เพื่อสร้างแต้มต่อและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน นอกจากความรู้และกรณีศึกษาเกี่ยวกับ Data Science หลักสูตรนี้ยังมีองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นการสร้างความเชี่ยวชาญในด้านการวางนโยบายและการบริหารจัดการเทคโลยีดิจิทัล เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นผู้บริหารขององค์กรที่สามารถนำและปรับองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้
อ่านทั้งหมด

ภาพรวมหลักสูตร

จำนวนคอร์สขั้นต่ำ

20 คอร์ส

ราคา/คอร์ส (เริ่มต้น)

1,500 บาท

วิชาในหลักสูตร

img
img
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย
img
ผศ.ดร.คม คัมภิรานนท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
img
ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์
อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมการบริการ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
33 วีดีโอ
Business Case for Data Science กรณีทางธุรกิจสำหรับงานวิทยาศาสตร์ข้อมูล
img
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย
img
ผศ.ดร.คม คัมภิรานนท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
img
ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์
อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมการบริการ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เร็วๆ นี้
img
img
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย
img
ผศ.ดร.คม คัมภิรานนท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
img
ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์
อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมการบริการ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
33 วีดีโอ
Business Case for Data Science กรณีทางธุรกิจสำหรับงานวิทยาศาสตร์ข้อมูล
img
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย
img
ผศ.ดร.คม คัมภิรานนท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
img
ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์
อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมการบริการ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เร็วๆ นี้

องค์ประกอบของหลักสูตร

Business

การบริหารธุรกิจ

การนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรม เพื่อช่วยใน การประเมินโอกาส พัฒนาธุรกิจ และองค์กรให้เกิดความได้เปรียบ ทางการแข่งขัน ตลอดจนการสร้างธุรกิจในรูปแบบใหม่

Digital Transformation

การแปรรูปดิจิทัล

การนำดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ครอบคลุมถึงภาวะ ผู้นำในยุคดิจิทัล การแปรรูปดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ และการป้องกันภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

Data Science

วิทยาศาสตร์ข้อมูล

หลักการคิดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ตามทฤษฎีของวิทยาศาสตร์ข้อมูล ทั้งในด้านเครื่องมือและการจัดการข้อมูล สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจการสร้างระบบธุรกิจอัจริยะ

เส้นทางมุ่งสู่ปริญญาโท

โครงสร้างหลักสูตร

ปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation

รายวิชา

30 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต

(วิชาบังคับก่อนเพื่อ การสอบวัดความรู้ (MQE) = 18 หน่วยกิต)

วิชาเลือก 12 หน่วยกิต

การค้นคว้าอิสระ (IS:Independent Studies)

6 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร*

(โดยประมาณ)