เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขานวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation) ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างผู้บริหารในยุคดิจิตอล เนื้อหามีการปรับปรุงและสร้างขึ้นใหม่บนแนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม โดยครอบคลุมทั้ง การวางกลยุทธ์ การบริหารจัดการ ทักษะเฉพาะทางในการดำเนินการทางธุรกิจ และการสร้างภาวะผู้นำ ผู้เรียนจะได้รับองค์ความรู้ในการเป็นผู้นำทีม ที่จะพัฒนาและบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจให้ทัดเทียมกับระดับภูมิภาค ตลอดจนระดับนานาชาติได้
เรียนแล้วคุณจะสามารถ...
1. เป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านกระบวนการและทางด้านการบริหารจัดการคน
2. เป็นผู้นำในทีมที่มีประสิทธิภาพสร้างทีมที่แข็งแกร่งเพื่อการเปลี่ยนแปลงและขยายธุรกิจได้
3. เป็นผู้ริเริ่มธุรกิจที่ยอดเยี่ยมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันสูงด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บริการหรือธุรกิจใหม่
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ...
1. ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการเพิ่มทักษะในการบริหารงาน
2. ผู้จัดการ / ผู้บริหารทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจที่ต้องการใช้ประโยชน์จากความทันสมัย
3. การฝึกการจัดการเพื่อเปลี่ยน / นำองค์กร
4. ผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มกิจการใหม่
5. เจ้าของธุรกิจในครอบครัวที่ต้องการจะต่ออายุเพื่อขยายหรือกระจายธุรกิจของพวกเขา
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ...
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
ผู้บริหารในองค์กร (Intrapreneur)
นักวิจัยและพัฒนา (R&D)
ที่ปรึกษาทางด้านนวัตกรรมทางธุรกิจ
ผู้จัดการของโครงการ
อ่านทั้งหมด

ภาพรวมหลักสูตร

จำนวนคอร์สขั้นต่ำ

20 คอร์ส

ราคา/คอร์ส (เริ่มต้น)

1,500 บาท

เริ่มเรียนได้

สิงหาคม 2562

องค์ประกอบของหลักสูตร

Functional Skill

ทักษะการทำงาน

เน้นในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะในการบริหารจัดการที่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาที่เน้นทักษะตอบโจทย์ด้านนวัตกรรม
คอร์สแนะนำ

Strategy and Management

กลยุทธ์และการจัดการ

เน้นความรู้ด้านกลยุทธ์และการบริหารจัดการ ซึ่งผู้เรียนจะได้รับความรู้และแนวทางในการสร้างกลยุทธ์และการบริหารจัดการธุรกิจในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
คอร์สแนะนำ

Leadership

ภาวะการเป็นผู้นำ

เน้นความรู้เพื่อการเป็นผู้นำซึ่งถือเป็นอีกกลุ่มวิชาที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
คอร์สแนะนำ

สอนโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

เส้นทางมุ่งสู่ปริญญาโท

โครงสร้างหลักสูตร

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ

สาขา Business Innovation

รายวิชา

30 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
(วิชาบังคับก่อนเพื่อ การสอบวัดความรู้ (MQE) = 18 หน่วยกิต)
วิชาเลือก 12 หน่วยกิต

การค้นคว้าอิสระ (IS:Independent Studies)

6 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร

(โดยประมาณ)

รายการ
ราคา/คอร์ส
ราคารวม

ลงทะเบียนเรียน

(ไม่เก็บหน่วยกิต)

1,500 บาท

30,000 บาท

(20 คอร์ส, 1.5 หน่วยกิต/คอร์ส)

ลงทะเบียนเพื่อสอบเก็บหน่วยกิต

3,000 บาท

60,000 บาท

(20 คอร์ส, 1.5 หน่วยกิต/คอร์ส)

สอบวัดความรู้ Master Qualifying Exam (MQE)

(ต่อครั้ง)

5,000 บาท

Independent Study (IS)

(6 หน่วยกิต)

48,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

(ต่อเทอม)

5,000 บาท

หมายเหตุ
*กรณีใช้เวลาเรียนในรูปแบบนักศึกษา มธ. มากกว่า 1 เทอม อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
**การลงทะเบียน IS ต้องสอบให้ผ่านภายใน 1 ปี (เทอมที่ 2 ต้องเสียค่ารักษาสถานภาพ นศ.) หากไม่ผ่านต้องลงทะเบียนใหม่
***ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร

(โดยประมาณ)

เรียนรายวิชา

(ไม่เก็บหน่วยกิต)
ราคา/คอร์ส
ราคารวม

1,500 บาท

30,000 บาท

(20 คอร์ส, 1.5 หน่วยกิต/คอร์ส)

เรียนรายวิชา

(เก็บหน่วยกิต)
ราคา/คอร์ส
ราคารวม

3,000 บาท

60,000 บาท

(20 คอร์ส, 1.5 หน่วยกิต/คอร์ส)

สอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักศึกษาปริญญาโท

(ต่อครั้ง)
ราคา

5,000 บาท

การค้นคว้าอิสระ (IS)

(6 หน่วยกิต)
ราคา

48,000 บาท

ค่าบำรุงการศึกษา

(ต่อเทอม)
ราคา

5,000 บาท

รวมทั้งหมด

148,000 บาท

หมายเหตุ

*กรณีใช้เวลาเรียนในรูปแบบนักศึกษา มธ. มากกว่า 1 เทอม อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

**การลงทะเบียน IS ต้องสอบให้ผ่านภายใน 1 ปี (เทอมที่ 2 ต้องเสียค่ารักษาสถานภาพ นศ.) หากไม่ผ่านต้องลงทะเบียนใหม่

***ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกี่ยวกับคณะ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ใน ปี 2015 Business School ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีอายุครบ 77 ปี นับเป็นการเดินทางที่ยาวนานในการพิสูจน์คุณภาพของการเรียนการสอนด้านบริหาร ธุรกิจ ด้วยวิสัยทัศน์ของการมุ่งไปสู่การเป็น “ต้นแบบของสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านบริหารธุรกิจที่ดีที่สุดของประเทศไทย” (Thailand’s Best Business School Model)
ปัจจุบัน Thammasat Business School เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอกในหลากหลายสาขาวิชาที่ ตอบสนองพัฒนาการของประเทศ Thammsast Business School เป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาอันเป็นต้นแบบของสถาบันการศึกษา ด้าน บริหารธุรกิจในประเทศไทย