ญาณิศา บุญประสิทธิ์ cover photo
ญาณิศา บุญประสิทธิ์
ญาณิศา บุญประสิทธิ์
Style Coach และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาพลักษณ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Above Studio

  การศึกษา
  Diploma (2018)
  Accredited Style Coach from Style Coaching Institute, London
  ปริญญาโท (2009)
  วารสารศาสตรมหาบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน
  ปริญญาตรี (2006)
  วารสารศาสตรบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาวิทยุและโทรทัศน์

  ประสบการณ์การบรรยาย
  2555 – ปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  วิชา : การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น, หลักการสื่อสารองค์กร
  กลยุทธ์การวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์
  การวางแผนประชาสัมพันธ์
  อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร วารสารศาสตรบัณฑิตสาขาสื่อมวลชนศึกษา
  (ภาคภาษาอังกฤษ)
  วิชา : Civic Engagement
  Creativity for Strategic Communication
  ผู้บรรยายลักษณะวิชาชั้นปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.
  วิชา : การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม

  2562 วิทยากรพิเศษ Above Studio
  คอร์ส : Image Roadmap, Style Signature, Speak to Spell
  2562 วิทยากรพิเศษ สถาบันการประชาสัมพันธ์ (หลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง รุ่นที่ 59)
  หัวข้อ : Internal PR and Cultivate
  2556 วิทยากรพิเศษ : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
  2556 วิทยากรพิเศษ : กรมธนารักษ์
  หัวข้อ : ขับเคลื่อนองค์กรด้วยงานประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ
  2554 – 2559 วิทยากรพิเศษ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  หัวข้อ : Introduction to Public Relations, Corporate Social Responsibility, Customer Relations Management


  ประวัติโดยย่อ
  - Accredited Style Coach from Style Coaching Institute, London
  - ผู้ร่วมก่อตั้ง Above Studio (Image Consultant and Style Coaching)
  - วิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  - อดีตผู้บริหารด้านการสื่อสารองค์กรและงานลูกค้าสัมพันธ์ 
  - ความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการพัฒนาภาพลักษณ์, ทักษะการพูดและการนำเสนอ, การสื่อสารการตลาด, การสื่อสารเชิงกลยุทธ์, การประชาสัมพันธ์ และงานด้านการสื่อสารองค์กร

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส