บัณฑิต ว่องอำไพประเสริฐ (หุ้น 5 นาที) cover photo
บัณฑิต ว่องอำไพประเสริฐ (หุ้น 5 นาที)
บัณฑิต ว่องอำไพประเสริฐ (หุ้น 5 นาที)
เจ้าของ YouTube Channel "บัณฑิต ว่องอําไพประเสริฐ หุ้น 5 นาที" ให้ความรู้เรื่องการลงทุนในหุ้น


    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของ YouTube Channel "บัณฑิต ว่องอําไพประเสริฐ หุ้น 5 นาที" ให้ความรู้เรื่องการลงทุนในหุ้น
    - ผู้จัดการสาขา ศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน ม.ศรีปทุม at AIRA Securities Public Company Limited
    - ปริญญาโท MBA จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส