ประจิน พลังสันติกุล cover photo
ประจิน พลังสันติกุล
ประจิน พลังสันติกุล
วิทยากรอบรมไมโครคอนโทรลเลอร์ให้กับองค์กรชั้นนำของไทย

  ประวัติโดยย่อ
  - วิทยากรอบรมไมโครคอนโทรลเลอร์ให้กับองค์กรชั้นนำของไทย
  - นักพัฒนาพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรชั้นนำของไทย
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยรังสิต
  - ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
  - กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส