กิตตินันท์ น้อยมณี (อ.ตั้ม) cover photo
กิตตินันท์ น้อยมณี (อ.ตั้ม)
กิตตินันท์ น้อยมณี (อ.ตั้ม)
ผู้ก่อตั้ง Pmonn Academy (PmonnAcademy.blogspot.com)


  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้ก่อตั้ง Pmonn Academy (PmonnAcademy.blogspot.com)
  - อาจารย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
  - ประสบการณ์การสายคอมพิวเตอร์มากว่า 10 ปี
  - อดีตผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  - ปริญญาโท วิศวกรรมชีวการแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่