ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ cover photo
ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ
ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติ สหรัฐอเมริกา และอิสราเอล

  ประวัติโดยย่อ
  - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์เฟคเทรนนิ่งกรุ๊ป จำกัด
  - Leadership Expert (ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ)
  - วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
  - International Certificate Leadership Development Program (USA)
  - International Certificate Neuro Leadership (USA)
  - International Certificate Situational Leadership (USA)
  - International Certificate Points Of You Facilitator “Practitioner Level” (Israel)
  - International Certificate Design Thinking (Stanford d.school)

5.0 คะแนนเฉลี่ย

3 คอร์ส