Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9
Flash player efdbe177bef2b9598556c7381bece976e34e096087b76ad652a13f174d531798

Adobe Flash Player

เนื่องจากเบราว์เซอร์ของคุณไม่รองรับการรับชมวิดีโอ เพื่อให้สามารถรับชมวิดีโอได้ โปรดทำตามขั้นตอนตามลิงก์นี้>> Enable Flash Player

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 1 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 0 นาที

เข้าใจถึงหลักการแห่งความสำเร็จ 9 หมวดในการบริหารโครงการ

เข้าใจถึงการบริหารโครงการที่ถูกต้อง

เข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานในการบริหารโครงการ

เข้าใจความสำคัญของ WBS - Work Breakdown Structure

สามารถวางแผนงาน เเละ ควบคุมโครงการได้

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 1 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 0 นาที

เข้าใจถึงหลักการแห่งความสำเร็จ 9 หมวดในการบริหารโครงการ

เข้าใจถึงการบริหารโครงการที่ถูกต้อง

เข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานในการบริหารโครงการ

เข้าใจความสำคัญของ WBS - Work Breakdown Structure

สามารถวางแผนงาน เเละ ควบคุมโครงการได้

ผู้สอน

  • วิทยากรด้าน Project Management
  • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
  • ที่ปรึกษาด้านการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ Feasibility study

เนื้อหาคอร์สเรียน

1.Introduction to Project Management

  1.1. ความสำคัญของการบริหารโครงการ

  1.2. ประเภทของโครงการ

2.Project Management Framework

  2.1.วงจรการบริหารโครงการ

3.Project Management Professional 9 หลักการแห่งความสำเร็จในการบริหารโครงการ

  3.1. Project Integration Management

  3.2. Project Scope Management

  3.3. Project Time Management

  3.4. Project Cost Management 

  3.5. Project Quality Management 

  3.6. Project Risk Management

  3.7. Project Communication Management

  3.8. Project Human Resource Management

  3.9. Project Procurement Management

4.การนำโครงการ Project Leading

  4.1. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้นำ

  4.2. บทบาทความสำคัญของผู้บริหารและผู้จัดการโครงการ

  4.3. การบริหารความขัดแย้ง Conflict Management

  4.4. การคิดและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 

  4.5. การแก้ปัญหาและตัดสินใจ Problem Solving & Decision Making

5.การสิ้นสุดโครงการ/การส่งมอบโครงการและการปิดโครงการ Project Closing

6.การประเมินผลโครงการ Project Evaluation

7.บทสรุปปัจจัยความสำเร็จการบริหารโครงการ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1. เข้าใจถึงหลักการแห่งความสำเร็จ 9 หมวดในการบริหารโครงการ 

2. เข้าใจถึงการบริหารโครงการที่ถูกต้อง

3. เข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานในการบริหารโครงการ

4. เข้าใจความสำคัญของ WBS - Work Breakdown Structure

5. สามารถวางแผนงาน เเละ ควบคุมโครงการได้

เป้าหมายนักเรียน

ท่านผู้ที่สนใจ การบริหารงานแบบ Project Management

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ผู้จัดการ (Manager) 

ผู้บริหารระดับสูง (Executive) กรรมการผู้จัดการ (CEO) 

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Coordinator)


นักเรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน


อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • วิทยากรด้าน Project Management
  • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
  • ที่ปรึกษาด้านการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ Feasibility study
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้