Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3010101 Drug in Daily Life ยากับชีวิตประจำวัน

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 50 นาที

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 50 นาที

ผู้สอน

 • ตำแหน่งทางวิชาการ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการศึกษา (ป.ตรี) เภสัชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการศึกษา (ป.โท) เภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการศึกษา (ป.ตรี) เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประวัติการศึกษา (ป.โท) วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจำภาควิชา เภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการศึกษา (ป.ตรี) แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการศึกษา (ป.เอก) เภสัชวิทยา Case Western Reserve University สหรัฐอเมริกา
 • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการศึกษา (ป.ตรี) ชีวเคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการศึกษา (ป.โท) เภสัชวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการศึกษา (ป.เอก) Pharmaceutics, The University of Texas at Austin
 • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการศึกษา (ป.ตรี) เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล และแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์
 • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
 • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการศึกษา (ป.ตรี) แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการศึกษา (ป.โท) Master of Science in Clinical Pharmacology (Distinction), University of Glasgow, UK
 • ประวัติการศึกษา (ป.เอก) Doctor of Philosophy in Medical Science, University of Edinburgh, UK
 • ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ, Director, WHO Collaborating Centre for Medical Education, อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการศึกษา (ป.ตรี) แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการศึกษา (ป.โท) Master of Medical Education with Distinction, University of Dundee, Scotland, United Kingdom
 • ประวัติการศึกษา (ป.เอก) Doctor of Philosophy (Medical Education), University of Dundee, Scotland, United Kingdom
 • ตำแหน่งทางวิชาการ นายแพทย์ปฏิบัติการ ภาควิชาเภสัชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการศึกษา (ป.ตรี) แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ตำแหน่งทางวิชาการ นายแพทย์ปฏิบัติการ ภาควิชาเภสัชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการศึกษา (ป.ตรี) แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ตำแหน่งทางวิชาการ นายแพทย์ปฏิบัติการ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการศึกษา (ป.ตรี) แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ตำแหน่งทางวิชาการ นายแพทย์ปฏิบัติการ ภาควิชาเภสัชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการศึกษา (ป.ตรี) แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา: 3010101

ชื่อย่อรายวิชา: DRUG DAILY LIFE

กลุ่มวิชา: กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ: DRUG AND DAILY LIFE

ชื่อวิชาภาษาไทย: ยากับชีวิตประจำวัน

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

เนื้อหารายวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยา วิธีการบริหารยา รูปแบบของยา อาการไม่พึงประสงค์จากยาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศด้านยา  

Basic knowledge of drugs; route of drug administration, dosage form, and adverse reaction of drug commonly used in daily life; critical appraisal of drug information

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • ตำแหน่งทางวิชาการ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการศึกษา (ป.ตรี) เภสัชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการศึกษา (ป.โท) เภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการศึกษา (ป.ตรี) เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประวัติการศึกษา (ป.โท) วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจำภาควิชา เภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการศึกษา (ป.ตรี) แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการศึกษา (ป.เอก) เภสัชวิทยา Case Western Reserve University สหรัฐอเมริกา
 • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการศึกษา (ป.ตรี) ชีวเคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการศึกษา (ป.โท) เภสัชวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการศึกษา (ป.เอก) Pharmaceutics, The University of Texas at Austin
 • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการศึกษา (ป.ตรี) เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล และแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์
 • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
 • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการศึกษา (ป.ตรี) แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการศึกษา (ป.โท) Master of Science in Clinical Pharmacology (Distinction), University of Glasgow, UK
 • ประวัติการศึกษา (ป.เอก) Doctor of Philosophy in Medical Science, University of Edinburgh, UK
 • ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ, Director, WHO Collaborating Centre for Medical Education, อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการศึกษา (ป.ตรี) แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการศึกษา (ป.โท) Master of Medical Education with Distinction, University of Dundee, Scotland, United Kingdom
 • ประวัติการศึกษา (ป.เอก) Doctor of Philosophy (Medical Education), University of Dundee, Scotland, United Kingdom
 • ตำแหน่งทางวิชาการ นายแพทย์ปฏิบัติการ ภาควิชาเภสัชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการศึกษา (ป.ตรี) แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ตำแหน่งทางวิชาการ นายแพทย์ปฏิบัติการ ภาควิชาเภสัชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการศึกษา (ป.ตรี) แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ตำแหน่งทางวิชาการ นายแพทย์ปฏิบัติการ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการศึกษา (ป.ตรี) แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ตำแหน่งทางวิชาการ นายแพทย์ปฏิบัติการ ภาควิชาเภสัชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการศึกษา (ป.ตรี) แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้